rysownik_sdl.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje podstawy korzystania z biblioteki SDL:
 * rysowanie pikseli, obsługa zdarzeń - klawiatura i mysz, zapis obrazu do bitmapy
 *
 * program pozwala rysować kolorem zielonym na czarnym ekranie (ruszanie myszką z wciśniętym lewym klawiszem)
 * możliwe jest zapisanie obrazka (pod przypadkową nazwą) przez wcisnięcie klawisza "S"
 * opuszczenie programu po naciśnięciu "Esc"
 *
 * kompilacja: gcc `sdl-config --cflags --libs` plik_zrodlowy.c -o plik_wynikowy
 *
 * opis API SDL: http://www.libsdl.org/cgi/docwiki.cgi/SDL_20API
 * więcej informacji o SDL po polsku: http://kodowanie.ath.cx/piero/
 *
 */

#include <SDL.h>

void namaluj_pixel(SDL_Surface *ekran, int x, int y, Uint8 R, Uint8 G, Uint8 B){

 // tworzymy wskaznik do zadanego piksela
 Uint8 *p = (Uint8 *)ekran->pixels + y * ekran->pitch + x * ekran->format->BytesPerPixel;

 // obsługujemy wpisywanie barw w standardach RGB i BGR
 if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN) {
  p[0] = R; p[1] = G; p[2] = B; 
 } else {
  p[0] = B; p[1] = G; p[2] = R; 
 }
 
 // aktualizyjemy punkt na ekranie
 SDL_UpdateRect(ekran, x, y, 1, 1);
}

int main() {
 // inicjalizacja bliblioteki SDL
 if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER|SDL_INIT_EVENTTHREAD)!=0) {
  printf("Błąd inicjalizacji SDL: %s/n",SDL_GetError());
  return -1;
 }


 // tworzymy ekran
 SDL_Surface *screen;
 screen = SDL_SetVideoMode(1024,768,24,SDL_HWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
 // vesafb wymaga SDL_SWSURFACE zamiast SDL_HWSURFACE, dziala np. dla
 // screen = SDL_SetVideoMode(1024,768,24,SDL_SWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
 // zobacz tez SdlVideoStart() w sdl.c w openttd

 // tworzymy unie przechowujaca informacje o zdarzeniach
 SDL_Event zdarzenie;
 
 // pozbywamy się wszystkich istniejących zdarzeń
 while(SDL_PollEvent(&zdarzenie)); // w nieskonczonej pętli czekamy na zdarzenia
 while (1) {
  SDL_WaitEvent(&zdarzenie);
  switch (zdarzenie.type) {
   case SDL_MOUSEMOTION: // ruch myszka
    if ( SDL_GetMouseState(NULL, NULL) & SDL_BUTTON(1) )
     // gdy wciśnięty lewy klawisz
     namaluj_pixel(screen, zdarzenie.motion.x, zdarzenie.motion.y, 0, 255, 0);
     // malujemy na zielono
    break;
   case SDL_KEYDOWN:
    // nacisniecie Esc = wyjscie z programu
    if (zdarzenie.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
     goto koniec;
    // naciśnięcie S = zapisanie ekranu jako BMP z unikalną nazwą ...
    else if (zdarzenie.key.keysym.sym == SDLK_s)
     SDL_SaveBMP(screen, tempnam(".", ""));
    break;
  }
 } 


koniec:
 // zakończenie pracy biblioteki SDL
 SDL_Quit();
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from rysownik_sdl.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/rysownik_sdl.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).