read_png.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych sposobu czytania plików png z
 * wykorzystaniem biblioteki libpng
 */

#include <png.h>

#define E_FOPEN    -1
#define E_READ_STRUCT -2
#define E_INFO_STRUCT -3
#define E_PNG_TYPE  -4

int read_png(char *file_name) {
 png_structp png_ptr;
 png_infop info_ptr;
 png_uint_32 width, height;
 int bit_depth, color_type, interlace_type;
 int col, row, row_cnt, skip_cnt, row_len;
 FILE *fp;
 
 fp = fopen(file_name, "rb");
 if (fp == NULL) {
  return E_FOPEN;
 }
 
 png_ptr = png_create_read_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL);
 if (png_ptr == NULL) {
  fclose(fp);
  return E_READ_STRUCT;
 }
 
 info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
 if (info_ptr == NULL || setjmp(png_jmpbuf(png_ptr))) {
  fclose(fp);
  png_destroy_read_struct(&png_ptr, png_infopp_NULL, png_infopp_NULL);
  return E_INFO_STRUCT;
 }
 
 png_init_io(png_ptr, fp);
 
 png_read_png(
  png_ptr, info_ptr,
  PNG_TRANSFORM_STRIP_16 | PNG_TRANSFORM_STRIP_ALPHA | PNG_TRANSFORM_PACKING | PNG_TRANSFORM_EXPAND, NULL
 );
 
 png_get_IHDR(png_ptr, info_ptr, &width, &height, &bit_depth, &color_type, &interlace_type, NULL, NULL);
 
 // w zależności od typu pliku png ustalamy co ile bajtów jest interesująca nas informacja
 if (color_type == PNG_COLOR_TYPE_GRAY) {
  puts("GRAY");
  skip_cnt = 1;
 } else if (color_type == PNG_COLOR_TYPE_RGB) {
  puts("RGB");
  skip_cnt = 3;
 } else {
  fclose(fp);
  png_destroy_read_struct(&png_ptr, png_infopp_NULL, png_infopp_NULL);
  return E_PNG_TYPE;
 }
 row_len = width * skip_cnt;
 
 // czytamy kolejne wiersze (jedno-pixelowe linie) z pliku
 png_bytepp row_pointers = png_get_rows(png_ptr, info_ptr);
 for (row=0; row<height; row++) {
  row_cnt = row * row_len;
  for (col=0; col<row_len; col=col+skip_cnt) {
   if (row_pointers[row][col] < 50)
    printf("*");
   else
    printf(" ");
  }
  printf("\n");
 }
 
 png_destroy_read_struct(&png_ptr, &info_ptr, png_infopp_NULL);
 fclose(fp);
 return 0;
}

main() {
 printf("Return %d\n", read_png("test.png"));
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from read_png.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/read_png.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-04-16 18:59:46 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).