radiometeor.c

/*
 * Program sluzacy do automatycznej detekcji radiometerow z
 * zarejestrowanych nagran audio (w postaci CDDA lub RAW LE)
 *
 * program stworzony na potrzeby Koła Naukowego Astronomów przy Uniwersytecie Warszawskim
 * (http://www.astrouw.edu.pl/~nalezyty/knastr/dokonania/radiometeory/)
 * 
 * wersja: beta 2005-08-11
 *
 */

/*
 wav2cdr --inwav --tocdr $f > $f.cdr_in
 for f in *.cdr; do wav2cdr --towav --incdr $f > $f.wav; done;
*/


/********************
 *         *
 *  KONFIGURACJA  *
 *         *
 ********************/
// konfiguracja parametrow porownania
#define _WAGA_POROWNANIA_ 1.45

/** gdy dane na wejsciu jest mono zakomentowac zdefiniowanie _STEREO_ **/
#define _STEREO_ 1
/** gdy stereo odkomentowac ponizsze aby brac PRAWY kanal (standardowo brany LEWY) **/
//#define _RIGHT_ 1

/** odkomentowac gdy progrm ma zapisywac probki **/
#define _SAVE_AUDIO_

/** odkomentowac gdy progrm ma sprawdzac po przesunieciu o 1/2 _OKRES_PROBKOWANIA_ **/
/** pomocne gdy meteoryt ukryl sie na zmianie okresow probkowania **/
//#define _SEEK_

/** odkomentowac aby wprowadzic odrzucanie zbyt malych wartosci przy liczeniu sumy **/
//#define _MINIMALNA_ 2000

/** _OKRES_PROBKOWANIA_ * _MNOZNIK_CZASU_ = czestotliwosc propkowania pliku wejsciowego **/
/** _OKRES_PROBKOWANIA_ musi byc podzielny przez 2 bez reszty **/
#define _OKRES_PROBKOWANIA_ 4410
#define _MNOZNIK_CZASU_ 10
#define _MNOZNIK_SREDNIEJ_ 1/****************
 *       *
 *  NAGLOWKI  *
 *       *
 ***************/
#include <stdio.h>
#include <math.h>/***************
 *       *
 *  FUNKCJE  *
 *       *
 ***************/
int print_help() {
 printf("POMOC\n");

 return 0;
}/***************
 *       *
 *  PROGRAM  *
 *       *
 ***************/
int main(int argv, char *args[]) {

 FILE *ifp, *ofp;
 
 short nat=0, tmp1=0, tmp2=0, tmp3=0; // naderzenia dzwieku ...
 int suma=0, suma_sr=0;
 long poz=0, poz_tmp=0;
 long i=0, j=0, k=0, l=0, m=0, czas=0, last_czas=-1024; // liczniki
 int _SZUM_ = 14000000;
 
 i = strlen(args[1]); char plik[i];
 i += 15; char nazwa_pliku_out[i]; i = 0;

 // analiza argumentow i otwieranie pliku wejsciowego
 if ( argv == 2 ){
  if ( !strcasecmp(args[1],"--help") || !strcasecmp(args[1],"-h") ) {
   print_help();
   return 0;
  }
  
  sprintf(plik, "%s", args[1]);
  ifp = fopen(plik, "r");
  if (ifp == NULL) {
   fprintf( stderr, "\nBłąd otwarcia pliku wejściowego - %s\n\n" , args[1]);
   return -1;
  }
// } else if ( argv == 1 ) {
//  ifp = stdin;
 } else {
  print_help();
  return -1;
 }


 /** czytanie pliku **/
#ifdef _SEEK_
# ifdef _STEREO_
#  ifdef _RIGHT_
 fseek(ifp, _OKRES_PROBKOWANIA_ + 2, SEEK_CUR);
#  else
 fseek(ifp, _OKRES_PROBKOWANIA_, SEEK_CUR);
#  endif /* _RIGHT_ */
# else 
 fseek(ifp, _OKRES_PROBKOWANIA_ / 2, SEEK_CUR);
# endif /* _STEREO_ */
#else
# ifdef _STEREO_
#  ifdef _RIGHT_
 fseek(ifp, 2, SEEK_CUR);
#  endif /* _RIGHT_ */
# endif /* _STEREO_ */
#endif /* _SEEK_ */


 while (fread(&tmp1, 1, 1, ifp) && fread(&tmp2, 1, 1, ifp)){
  /**
    LE -> BE
    w CDDA jest MSB,LSB (czyli low-endian)
    a procesor oczekuje LSB,MSB (czyli big-endian)
  **/
  nat = (tmp2 << 8) | tmp1;

  i++;
#ifdef _MINIMALNA_
  nat = abs(nat);
  if (nat > _MINIMALNA_)
   suma += nat;
#else
  suma += abs(nat);
#endif
  if (i == _OKRES_PROBKOWANIA_) {
   if (suma > _WAGA_POROWNANIA_ * _SZUM_) {// wykryto dzwiek
    j++;
   } else if (j>0) {// dzwiek zakonczyl sie
    j *= _OKRES_PROBKOWANIA_; // dlugosc w ms
    poz = ftell(ifp); // aktualna pozycja w pliku
    sprintf(nazwa_pliku_out, "%s_%d.cdr", plik, czas);
    
    /** WYPISZ: plik_IN czas[s] xxxx plik_OUT **/
    fprintf(stdout, "%s %f %d %s\n", plik, czas/60.0, k, nazwa_pliku_out);
    
#ifdef _SAVE_AUDIO_  /** ZAPIS AUDIO **/
    if (czas - last_czas > 10) {
     ofp = fopen(nazwa_pliku_out, "w");
 
     /* ustalenie dlugosci nagrania (j) i punktu startu (poz_tmp) */
     j = 2*_OKRES_PROBKOWANIA_*_MNOZNIK_CZASU_;
#ifdef _STEREO_
     j *= 2;
#endif /* _STEREO_ */
     poz_tmp = poz - j;
     if (poz_tmp<0) poz_tmp=0;
     j *= 2;
     
     /* cofamy do punktu startu przepisywania */
     fseek(ifp, poz_tmp, SEEK_SET);
     /* przepisywanie */
     for (l=0; l<j; l++){
      fread(&tmp3, 2, 1, ifp);
      fwrite(&tmp3, 2, 1, ofp);
     }
     /* cofamy do konca detekcji */
     fseek(ifp, poz, SEEK_SET);
    } else {
     printf(" nie zapisuje\n");
    }
#endif /* _SAVE_AUDIO_ */
    j = 0;
    last_czas = czas;
    
   }
   
   i=0; k++; m++;
   suma_sr += suma;
   suma = 0 ;
   
   if ( m == _MNOZNIK_SREDNIEJ_ ) {
    _SZUM_ = suma_sr / _MNOZNIK_SREDNIEJ_;
    suma_sr = 0;
    m = 0;
//     printf("_SZUM_ = %i\n", _SZUM_);
   }
   
   if (k == _MNOZNIK_CZASU_ ) { // co 1 sekunde
    k=0; czas++;
    fprintf(stderr, ".");
   }
  }
#ifdef _STEREO_
  fseek(ifp, 2, SEEK_CUR);
#endif /* _STEREO_ */
 }

 fprintf(stderr, "\n");
 /** zakonczenie programu **/
 fclose (ifp);
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from radiometeor.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/radiometeor.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).