python_api_run_from_cpp.cpp

// kompilacja: g++ -lpython2.7 -lboost_python -I/usr/include/python2.7/ run_from_cpp.cpp

#include <boost/python.hpp>

namespace engine {
 class Testuj {
 public:
  Testuj() {
   std::cout << "inicjalizuje Testuj" << "\n";
   liczba=0;
   liczba2=0;
  }
  void setLiczba(int a) {
   std::cout << "ustawiam liczba na: " << a << "\n";
   liczba = a;
  }
  
  void run(int b) {
   std::cout << "Wynik wynosi: " << liczba + b << "\n";
  }
  
  int liczba2;
 private:
  int liczba;
 };

 BOOST_PYTHON_MODULE(EngineScripts) {
  boost::python::class_<Testuj>("Testuj", boost::python::init<>())
   .def("run", &Testuj::run)
   .def_readwrite("value",  &Testuj::liczba2)
  ;
 }
}

int main(int, char **) {
 engine::Testuj *tt = new engine::Testuj();
 tt->setLiczba(3);

 engine::Testuj *ttt = new engine::Testuj();
 ttt->setLiczba(4);

 // initialise python
 Py_Initialize();
 
 try {
  // initialise and import EngineScripts module
  // through the calling initEngineScripts() we not need build python module separately via:
  // g++ -shared -fPIC -lpython2.7 -lboost_python -I/usr/include/python2.7/ EngineScripts.cpp -o EngineScripts.so
  engine::initEngineScripts();
  PyRun_SimpleString("from EngineScripts import *" );
  
  // prepare script to run
  boost::python::object main = boost::python::import("__main__");
  boost::python::object global(main.attr("__dict__"));
  
  // export object to python
  global["CPPobject"] = boost::python::ptr(ttt);
  
  boost::python::object result = boost::python::exec_file("./run_from_cpp_script.py", global, global);
  boost::python::object script = global["foo"];
  
  if(!script.is_none()) {
    // run scripts
    std::cout << "run\n";
    std::cout << "return = " << boost::python::extract<int>( script(boost::python::ptr(tt)) ) << "/n";
    std::cout << "finish\n";
  }
  
  global["abc"] = boost::python::ptr(tt); // podobnie możemy dostawać się do zmiennych/obiektów tworzonych w pythonie
  PyRun_SimpleString("abc.run(20)" );
 } catch(boost::python::error_already_set &) {
  PyErr_Print();
  exit(-1);
 }
 
 std::cout << "ttt->liczba2 = " << ttt->liczba2 << std::endl;
 
 //Py_Finalize();
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from python_api_run_from_cpp.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/python_api_run_from_cpp.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-02-24 23:13:58 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).