pokaz_slajdow_sdl.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje podstawy korzystania z biblioteki SDL:
 * wyświetlanie bitmap, obsługa zdarzeń - klawiatura i tworzenie własnych, timery, czyszczenie ekranu
 *
 * program wyświetla kolejne pliki BMP
 * obrazki zmieniają się co 4 sekundy, możliwe przyspieszenie przez naciśnięcie dowolnego klawisza
 * opuszczenie programu po naciśnięciu "Esc" lub wyświetleniu wszystkich obrazków
 *
 * kompilacja: gcc `sdl-config --cflags --libs` plik_zrodlowy.c -o plik_wynikowy
 *
 * opis API SDL: http://www.libsdl.org/cgi/docwiki.cgi/SDL_20API
 * więcej informacji o SDL po polsku: http://kodowanie.ath.cx/piero/
 *
 */
 
#include <SDL.h>

void wyswietl_bitmape(char *file, SDL_Surface *ekran) {
 SDL_Surface *image;
 SDL_Rect dest;

 // wczytanie obrazka
 image = SDL_LoadBMP(file);
 if ( image == NULL ) {
  fprintf(stderr, "Nie można wczytać %s: %s\n", file, SDL_GetError());
  return;
 }

 // ustalenie obszaru na ekranie na ktorym ma byc umieszczony obrazek
 // x,y - gorny lewy rog obrazka, ustawiamy tak aby obrazek byl na srodku ekranu
 dest.x = (ekran->w - image->w)/2;
 dest.y = (ekran->h - image->h)/2;

 // w,h - wysokość i szerokość obrazka
 dest.w = image->w;
 dest.h = image->h;

 // skopiowanie obrazka
 SDL_BlitSurface(image, NULL, ekran, &dest);

 // aktualizacja wybranego fragmentu ekranu
 SDL_UpdateRects(ekran, 1, &dest);

 // usuniecie z pamieci tymczasowego ekranu (obrazka)
 SDL_FreeSurface(image);
}

void wyczysc(SDL_Surface *ekran, SDL_Surface *pusty, SDL_Rect *dest) {
 // skopiowanie pustego ekranu
 SDL_BlitSurface(pusty, NULL, ekran, dest);

 // aktualizacja wybranego fragmentu ekranu
 SDL_UpdateRects(ekran, 1, dest);
}

Uint32 wyslij_zdarzenie(Uint32 interval, void *param) {
 SDL_PushEvent(param);
 return interval;
}

int main() {
 // inicjalizacja bliblioteki SDL
 if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER|SDL_INIT_EVENTTHREAD)!=0) {
  printf("Błąd inicjalizacji SDL: %s/n",SDL_GetError());
  return -1;
 }


 // tworzymy ekran
 SDL_Surface *screen;
 screen = SDL_SetVideoMode(1024,768,24,SDL_HWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
 // vesafb wymaga SDL_SWSURFACE zamiast SDL_HWSURFACE, dziala np. dla
 // screen = SDL_SetVideoMode(1024,768,24,SDL_SWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
 // zobacz tez SdlVideoStart() w sdl.c w openttd

 // tworzymy pusty ekran - przydatny do czyszczenia
 SDL_Surface *black = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, screen->w, screen->h, 24,
  0xff000000, 0x00ff0000, 0x0000ff00, 0x00000000);
 SDL_Rect black_dest; black_dest.x=0; black_dest.y=0; black_dest.w=screen->w; black_dest.h=screen->h;


 // tworzymy unie przechowujaca informacje o zdarzeniach
 SDL_Event zdarzenie_in, zdarzenie_out;
 
 // tworzymy zdarzenie typu nacisniecie klawisza
 zdarzenie_out.type = SDL_KEYDOWN;
 
 // pozbywamy się wszystkich istniejących zdarzeń
 while(SDL_PollEvent(&zdarzenie_in));
 
 // ustawiamy timer generujący zdarzenie_out co 4s
 SDL_TimerID timer = SDL_AddTimer(4000, wyslij_zdarzenie, &zdarzenie_out);


 // tablica wskażników do ścieżek określających położenia obrazków
 char *nazwy[4];
 nazwy[0] = "./obraz0.bmp";
 nazwy[1] = "./obraz1.bmp";
 nazwy[2] = "./obraz2.bmp";
 nazwy[3] = "./obraz3.bmp";
 
 int i;
 for (i=0; i<4; i++) {
  // wyświetlamy obrazek
  wyswietl_bitmape(nazwy[i], screen);
  
  // czekamy na zdarzenie - nacisniecie klawisza
  do {
   SDL_WaitEvent(&zdarzenie_in);
  } while (zdarzenie_in.type != SDL_KEYDOWN);
  // moglibyśmy też czekać określoną ilość czasu (np. 4s): SDL_Delay(4000);
  
  // gdy nacisniety zostal Esc przechodzimy do końca programu ...
  if (zdarzenie_in.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
   goto koniec; // stosowanie instrukcji goto jest niezalecane,
   // jednak w tym wypadku uzasadnione (możnaby jednak używać atexit i exit)
  
  // czyszczenie ekranu
  wyczysc(screen, black, &black_dest);
 }

koniec:
 // zakończenie pracy biblioteki SDL
 SDL_Quit();
 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from pokaz_slajdow_sdl.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/pokaz_slajdow_sdl.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).