podstawy.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje podstawy języka - preprocesor, zmienne itp.
 *
 */

// komentarzem jest cały tekst od // do końca linii (komentarz C++)
// oraz test zawarty pomiędzy /* i */ (komentarz C)

// na wstepie kilka ogólnych uwag składniowych:
// * program składa się z ciągu instrukcji, poszczególne instrukcje kończą się ;
// * bloki instrukcji ujmuje się w klamerki {}
// * argumenty do funkcji przekazuje się w nawiasach () i rozdziela przecinkami
//   pewnym odstępstwem jest instrukcja for gdzie podajemy 3 bloki instrukcji rozdzielane ;
// * ciągi znaków umieszcza się wewnątrz cudzysłowiów "" i są one tablicą char'ów
// * białe znaki (spacje, tabulatory, nowe linie) na ogół nie odgrywają roli
//   jednym z wyjątków są nawiasy kwadratowe [] po nazwie tablicy w których umieszcza
//   się indeks elementu tablicy - tam nie powinno być spacji


// polecenie preprocesora włącza wskazany plik jeszecze przed kompilacją
// plik może być podany z ścieżką wzgledną wobec bierzącego katalogu np:
// #include "moja_biblioteczka/hello.c"
// może też być podany standardowy plik nagłówkowy
// (scieżka względem katalogu zależnego od systemu - np. /usr/include) np:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// ponizsze polecenie każe zastąpić w kodzie programu KAŻDE wystąpienie _NAPIS_
// poprzez "Hello World"
#define _NAPIS_ "Hello World"
// w podobny sposób możemy definiować pseudo funkcje
#define _SUMA_(a,b) (a + b)
// poprzedzenie argumentu # powoduje ujęcie go w ""
#define _WYPISZ_(a) printf(#a)
// ## powoduje sklejenie ...
// w zasadzie zaleca się ograniczanie #define (w powyższych zasosowaniach)
// na rzecz stałych i funkcji inline

// możemy też warunkować włączanie fragmentów kodu
#define PL

#ifdef PL
 // ten fragment wykona sie tylko gdy zdefiniowana PL
 #undef _NAPIS_
 // oddefiniowalismy _NAPIS_
 #define _NAPIS_ "Witaj World"
 // i zdefiniowaliśmy go inaczej
#endif

// stała napisowa
const char* napis = "Witaj świecie\n";

// funkcja inline - wstawiana literalnie w miejscu wywołania (nie powoduje
// narzutu związanego z normalnymi funkcjami) zwiększa natomiast rozmiar programu
// dostępne w C++ i w współczesnych C (dodane w C99)
// w C++ wystarczy "inline" zamiast "static inline"
// kompilator może zdecydować o nie wstawianiu takiej funkcji jako inline,
// to słowo kluczowe jest tylko sugestią dla kompilatora
static inline void wypisz(const char* napis) {
 puts(napis);
}

// zmienne globalna - dostepna w każdej funkcji zdefiniowanej w tym pliku
// uwaga niekiedy może zajść konieczność przypisania wartości dopiero w main()
int kontrolna = 9;
double tablica_kontrolna [2] = {1, 2};

// deklaracja funkcji, funkcje zdefinujemy sobie po main(), mogłaby też być
// dołączona na etapie linkowania ...
int funkcja (int x, int y);

// funkcja główna programu ... rozpoczęcie programu oznacza wywołania main,
// zakończenie main oznacza zakończenie programu
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]) {

 // zabawy z preprocesorem ...
 printf("%s\n", _NAPIS_);
 printf("%d\n", _SUMA_(5,3));
 _WYPISZ_ (witaj świecie !!! \n);
 
 // wykorzystanie stałych i funkcji inline
 wypisz (napis);
 
 // zmienne globalne
 tablica_kontrolna [1] = 10.5;
 
 // podstawowe operacje matematyczne
 printf("suma: %d\n", 2 + 5);
 printf("różnica: %d\n", 2 - 5);
 printf("mnożenie: %d\n", 2 * 5);
 printf("dzielenie całkowite: %d\n", 2 / 5);
 printf("dzielenie: %f\n", 2.0 / 5.0);
 // uwaga: dzielenie całkowite gdy oba argumenty całkowite
 printf("reszta z dzielenia: %d\n", 2 % 5);
 
 // deklaracja zmiennej
 // typ nazwa;
 // typ nazwa2;
 // typ nazwa = wartosc_poczatkowa;
 // typ nazwa = wartosc_poczatkowa, nazwa2 = wartosc_poczatkowa2;
 
 // nazwy skladac sie moga z liter, cyfr, znaków _ i zaczynają się od litery
 
 // typy podstawowe - patrz:
 // http://pl.wikipedia.org/wiki/C_(język_programowania)#Podstawowe_typy
 // warto też zwrócić uwagę na typy stałych np.:
 // 98 to int a 98.0 to double, 98.0F to float,
 // 'c' odpowiada typowi char z wartoscią równą kodowi ASCI znaku c
 
 // liczby zmienno pozycyjne posiadają wartości oznaczające nieskończoność czy też
 // wynik nie będący liczbą (Not a Number, czyli NaN)
 double a = 0.0/0.0;
 if( !(a==a) )
  printf("a jest NaN\n");
 printf ("%f %f %f\n", 2.0/0.0, -4343.0/0.0, a);
 // uwaga wartości NaN odopiiwada bardzo wiele wartości binarnych zmiennej ...
 
 
 // mamy też możliwość definicji bardziej zaawansowanych typów:
 int tablica [2];
 // tablica 2 elementowa liczb całkowitych, tablica indeksowana od zera !!!
 // możemy tworzyć aliasy dla typów
 typedef int calkowita;
 calkowita blabla2; // blabla2 jest zmienną int ...
 // jest jeszcze tego trochę ... ale na początek to wystarczy ...
 // patrz też wskaznikologia.c
 
 // ilosc komorek w tablicy (nie chce dzialac na wskaźnikach)
 printf("Dlugość tablicy: %ld\n", sizeof(tablica)/sizeof(tablica[0]) );
 
 {
 double liczba2 = 21.789;
 // poniżej prezentuję rzutowanie czyli konwersje typu, zasad jest taka:
 // (nowy_typ) obiekt_do_konwersji
 int liczba = (int) liczba2;
 printf("%d %f\n", liczba, liczba2);
 }
 //printf("%d %f\n", liczba, liczba2);
 // teraz nie istnieje zmienna liczba2 gdyż zasięg zmiennych ograniczją klamerki
 
 // możemy też konwertować napisy na liczby ...
 // zobacz też man 3 strtod i man 3 atoi
 int liczba = atoi( "43" );
 double liczba2 = atof( "35.71" );
 printf("%d %f\n", liczba, liczba2);
 
 // wywołanie funkcji zwracajacej wartość może wyglądać tak:
 liczba = funkcja (29, 84);
 // jeżeli zwracana wartość nas nie interesuje możemy ją zignorować:
 // funkcja (29, 84);
 
 // na koniec o funkcjach matematycznych - w pliku <math.h>
 // mamy wiele funkcji matematycznych, takich jak: sin, exp, abs - modół, ...
}

// definicja funkcji
int funkcja (int x, int y) {
 int z; // zmienna lokalna funkcji
 z = x - y;
 // funkcja coś robi i zwraca wynik przez return
 // wynikiem może być prosta zmienna (pojedyncza liczba), wskaźnik lub strukturę
 // dzięki tym dwóm ostatnim metodom możemy zwracać z funkcji kilka wartości
 // podobnie jak możemy wykorzystać do tego argumenty przekazywane przez wskaźniki
 return z;
 // mogłoby też być tak: return x - y;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from podstawy.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/podstawy.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:14:40 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).