petle.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje petle, instrukcje warunkowe itp.
 *
 */


/* podstawowymi instrukcjami wykorzystywanymi w programowaniu są pętle i instrukcje warunkowe;
  podobnie jak podtawowe operacje matematyczne zamieniane są one niemalże bezpośrednio na
  instrukcje procesora (w odróżnieniu od wielu innych instrukcji nie są wywołaniami bibliotecznymi
*/

#include <stdio.h>

int main() {
 int i = 0;


/// instrukcje iteracyjne (pętle) - powodują wielokrotne wykonywanie tego smego fragmentu programu

 /// pętla while
 while ( i<4 ) {
  printf("%d", i++);
  // i++; jest (niemalże) równoważne zapisowi i = i+1; czyli zwiekszeniu i o 1
  // możnaby próbować wykonać to też w taki sposób:
  // printf("%d", i=i+1);
  // jednak wtedy program wypisałby 1234 (zamiast 0123), co oznacza iż najpierw
  // i zostało zwiększone o 1 a potem podstawione; jest to równoważne instrukcji:
  // printf("%d", ++i);
  // mamy też podobne operatory zmiejszania o jeden
  // i-- (podstaw i zmniejsz o jeden) --i (zmniejsz o jeden i podstaw)
 }
 // jak nietrudno zauważyć pętla ta wykonuje następującą po niej instrukcje
 // (bądź blok instrukcji ujęty w nawiasy klamrowe)
 // dopuki warunek podany na początku jest prawdziwy
 
 printf("\n");
 
 /// pętla do
 do {
  printf("%d", i++);
 } while ( i<4 );
 // pętla ta wykonuje instrukcję również dopóki warunek jest prawdziwy,
 // jednak jest on sprawdzany dopiero po wykonaniu bloku instrukcji - zatem pętla ta
 // wykona się zwsze przynajmniej raz (jak widać powyżej),
 // natomiast gdy startujemy z warunku prawdziwego jest równoważna pętli while
 
 printf("\n");
 
 /// pętla for
 for (i=0; i<4; i++) {
  printf("%d", i);
 }
 // wykonuje się ona bezpośrednio iterując jakiś indeks i jak widać powyższa
 // konstrukcja równoważna jest powyższemu while
 
 printf("\n");


/// instrukcje warunkowe - instrukcje te uzależniają wykonanie fragmętu kodu od zadanego warunku,
/// jednak w odróżnieniu od petli fragment ten wykonywany jest tylko raz

 /// instrukcja if
 if (i == 4) {
  printf("%d", i++);
 } else {
  printf("!");
 }
 
 if (i == 4) {
  printf("%d", i++);
 } else {
  printf("!");
 }
 // instrukcja ta (printf("%d", i++);) wykona się tylko gdy warunek jest prawdziwy
 // (w tym wypadku i równa się 4), w przeciwnym razie wykona się blok instrukcji
 // zawarty po else (printf("!");), jako że w pierwszym wykonaniu zwiększylismy
 // i to za drugim razem zostanie wypisany wykrzyknik
 
 // oczywiście możliwe są różne inne warianty instrukcji if:
 // bez else:
 // if() {}
 // z wieloma if else
 // if() {} else if() {} else if() {}
 // z wieloma if else i jednym else
 // if() {} else if() {} else if() {} else {}
 
 printf("\n");
 i=1;
 
 /// instrukcja switch
 switch (i) {
  case 0:
   printf("wykonałem dla 0\n");
   break; // przerywamy switch
  case 1:
   printf("wykonałem dla 1\n");
   i = 3;
   // tu nie ma break; więc wykonujemy dalszy ciąg instrukcji
   // (bez względu na wartość i)
  case 2:
  {
   printf("wykonałem dla 2\n");
   break;
  }
  // uwaga jeżeli w ramach swich'a chcemy deklarować zmienne należy ująć
  // całość instrukcji wykonywanych w danym case w klamry ...
  // jak uczyniłem to w tym punkcie ...
  case 3:
   printf("wykonałem dla 3\n");
   break;
  default:
   // ta sekcja wykonana byłaby gdyby na wstępie zapodać np. i=5 (zamiast i=1)
   printf("było cos innego niż 0 1 2 3\n");
  //
 }

 /* słów parę o warunkach jakie możemy sprawdzać:
 oczywiście oprócz warunku równości (==) możemy też sprawdzać wiele innych rzeczy:
 a<b - a mniejsze od b
 a>b - a większe od b
 a>=b - a nie mniejsze od b
 a<=b - a nie większe od b
 a!=b - a różne od b
 mamy też OR oraz AND logiczne - odpowiedni || oraz &&
  (warunki te sprawdzane są od lewej do prawej i jeżeli wartość logiczna całości
  jest znana (np. prawda OR cos jest zawsze prawdą) sprawdzanie jest przerywane
  - uwaga na wykonywanie funkcji i przypisań pod if, while, itd.)
  możemy też sprawdzać bezpośrednio równość z zerem
 */
 if (0) printf("to się nie wypisze\n");
 if (1) printf("a to tak\n");
 if (2) printf("a to ???\n");
 // oczywiście zamist wpisanego na sztywno zera czy jedynki umieszcza się tam zazwyczaj
 // jakąś funkcję zwracająca tekie rawtości ...


/// instrukcje skoków - służą do przemieszczania się w programie ...

 /// break
 for (i=0; i<4; i++) {
  printf("%d", i);
  if (i==1) break;
 }
 // wykonanie break; zpowoduje opuszczenie pętli (zawsze tylko najbliższej
 // - najbardziej wewnętrznej pętli w której został użyty)
 
 printf("\n");
 
 /// continue
 for (i=0; i<4; i++) {
  if (i==1) continue;
  printf("%d", i);
 }
 // zpowoduje rozpoczęcie kolejnej iteracji tej pętli
 // (pominiecie instrukcji pomiędzy nim końcem bloku instrukcji wykonywanych w pętli
 
 printf("\n");
 
 /// goto - powodująca przeskok do określonej etykiety
 /// (powszechnie zaleca się jak najżadsze wykorzystywani tej instrukcji
wypisz_i: // etykieta wypisz_i
 printf("%d", i);
 
 if (i !=0 ) {
  i=0;
  goto wypisz_i; // spowoduje skok do etykiety wypisz_i
 }
 
 printf("\n");
 
 // return - końcżaca działanie funkcji w której została wykonana
 // i zwracająca wartość zadana wartość
 return i;
 // kończymy działanie funkcji main() a więc i całego programu zwracając
 // wartość zmiennej i (u nas będzie to zero - co oznacza że wszystko było OK)
 // to co zwrócił program możemy sprawdzic wpisując w terminalu (na którym działał)
 // po jego wykonaniu: echo $?
 
 // w miejscu tym należy także wspomnieć o możliwości wykonywania tzw. długich skoków
 // polegają one na tym iż z dowolnego miejsca w programie możemy wykonać funkcję 
 // longjmp(bufor, kod) powoduje ona przeskok do miejsca w ktorym ostatni raz wywołana była
 // setjmp(bufor) i rozpoczęcie wykonywania programu tak jakby zwróciła ona niererowa
 // wartość podaną w kod
 //
 // działanie tego mechanizmu polega na tym iż wywołanie setjmp(bufor) powoduje
 // zapamiętanie aktualnego stanu stosu w buforze i zwrócenie przez tą funkcję zera
 // natomiast longjmp(...) powoduje odtworzenie stanu stosu z bufora i zasymulowanie
 // zwrócenia przez setjmp niezerowej wartości
 //
 // nalezy pamiętać iż jest to niskopoziomowy mechanizm, który nie usuwa obiektów
 // dynamicznych tworzonych na stercie, anie nie wywołuje destruktorów
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from petle.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/petle.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2017-07-14 07:15:23 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).