openmp.c

#include <omp.h>
#include <stdio.h>

// kompilacja: gcc -fopenmp openmp.c -o openmp_demo
// uruchomienie (4 wątki): env OMP_NUM_THREADS=4 ./openmp_demo
int main (int argc, char *argv[]) {
 int ilosc_watkow = -22, numer_watka = -33;
 // od tego miejsca kod bedzie zrownoleglany ...
 // default(none) wymusza jawne deklarowanie zasięgu każdej zmiennej
 // zmienna prywatna dla kazdego z watkow bedzie numer_watka
 // wspólną zmienną będzie ilosc_watkow
 #pragma omp parallel default(none) shared(ilosc_watkow) private(numer_watka)
 // ponadto w dyrektywie parallel możemy:
 // określić kiedy ma mieć miejsce zrównoleglenie - poprzez if (warnunek na jakis zmiennych)
 // ile wątków powinno obsługiwać urównoleglenie - poprzez num_threads(ilosc)
 {
  // poniższy blok wykona się tylko w pojedyńczym wątku
  #pragma omp single
  {
   ilosc_watkow = omp_get_num_threads();
   printf("Urównolegliliśmy się na %d watków\n", ilosc_watkow);
  }
  
  // poniższy kod wykona każdy z wątków niezależnie
  numer_watka = omp_get_thread_num();
  printf("Tu wątek numer %d ... ja żyje :-)\n", numer_watka);
  
  // czekamy az wszystkie watki zakoncza powyzszy kod
  #pragma omp barrier
  if ( numer_watka == 0 ) { // tylko w watku zerowym
   printf("Tu wątek numer zero ... informuje iż każdy wątek ma już ustawioną swoją zmienną numer_watka\n");
  }
  
  // możemy też w prostrzy od pokazanego powyżej if'a przydzielać zadania poszczególnym wątkom:
  #pragma omp sections
  {
   #pragma omp section
   {
    // ten wątek sobie troszkę pośpi
    sleep(1);
    printf("Jakiś wątek AAAA\n");
   }
   #pragma omp section
   {
    printf("Jakiś inny wątek BBBB\n");
   }
  }
 }
 printf("No i nie ma już naszych %d wątków ... ", ilosc_watkow);
 printf("teraz mamy zwykły sekwencyjnie wykonywany program, a numerem wątka jest %d\n", numer_watka);
 // na powyższym widać różnicę między zmienną współdzieloną a prywatną dla wątków
 
 // możemy urównoleglać także petlę for
 // możemy używać zmiennej do której pisac będzie kilka wątków
 // pod warunkiem że będzie to tablica a watki piszą do różnych komórek
 // lub że będzie to zmienna akumulacyjna (jak w poniższym przykładzie)
 // - musi być ona wtedy podana przez reduction(charakter:zmienna)
 int i, max_i=10, suma=0;
 #pragma omp parallel for default(none) shared(max_i) private(i) reduction(+ : suma)
 for (i = 0; i < max_i; i++) {
  suma += i * omp_get_thread_num();
 }
 printf("SUMA = %d\n", suma);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from openmp.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/openmp.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).