opengl-main-glut_sdl_glx.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "bibliotek wysokopoziomowych" OpenGL - glut, sdl, glx

pokazuje różnice w inicjalizacji poszczególnych bibliotek, a także możliwość ich mieszania
(np. SDL wraz z swoimi udogodnieniami jak timery itp + GLUT z swoimi funkcji do obsługi napisów itp)

OpenGL jest biblioteką (API) do obsługi grafiki 3D, potrafi on wykorzystywać wsparcie sprzętowe
GPU zgodnych z tą specyfikacją (oprócz tego jest implementacja programowa - MESA).
Biblioteka stworzona jest w architekturze klient-serwer. Klientem jest program zlecający operacje 3D,
a serwerem implementacja OpenGL (programowa lub korzystająca z wsparcia sprzętowego - w sterowniku
karty graficznej). W szczególności biblioteka pozwala na użycie zdalnego serwera.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy przy korzystaniu z OpenGL jest to iż jest on maszyną stanu.
Korzystanie z tej biblioteki polega w dużej mierze na wywoływaniu funkcji odpowiedzialnych
za zmiany stanu w jakim pracuje serwer OpenGL (np. funkcje glEnable, funkcje ustawiające
parametry renderingu itp).

Część funkcjonalności OpenGL jest implementowana w postaci opcjonalnych rozszerzeń
(wiele z nich wchodzi potem do kolejnego wydania podstawowej specyfikacji),
wsparcie w rozpoznawaniu rozszerzeń obsługiwanych przez aktualną implementację
zapewnia biblioteka GLEW.

Oprócz samego OpenGL funkcjonują biblioteki ułatwiające korzystanie z niego (tworzenie okna itp)
i dodające m.in. funkcjonalności obsługi wejścia takie jak porównywane w tym pliku GLUT, SDL, GLX.

Ogólnie zauważalna jest tendencja do coraz swobodniejszego programowania GPU - zauważalne
jest to chociażby w zwiększaniu roli programowalnego potoku (shadery itp), a minimalizacji
znaczenia potoku stałego (patrz np. OpenGL ES 2.0). Rozwój GPU i zwiększanie ilości pamięci
na kartach zaczyna pociągać za sobą zagadnienie zarządzania tą pamięcią przez sterownik
karty / system operacyjny (pewne echa tego będą wspomniane w jednym z przykładowych programów)
Przy omawianiu tego typu zagadnień warto wspomnieć o OpenCL - języku stworzonym z myślą o
możliwości swobodnego przerzucenia obliczeń pomiędzy CPU a GPU (obecnie moce obliczeniowe
GPU w niektórych zagadnieniach znacznie przekraczają moce obliczeniowe CPU - patrz GPGPU
czyli General Purpose Graphics Processing Unit).

Zobacz też:
* http://nehe.gamedev.net/
* http://www.dimmension3.spine.pl/modules.php?name=Tutorials&wtd=show_cat&cat=opengl
* http://januszg.hg.pl/opengl/index.html

**/

/// numeryczne identyfikatory trybów kompilacji
#define GLUT 1
// gcc -lGL -lGLU -lglut -D MODE=1 opengl-main-glut_sdl_glx.c && ./a.out
#define SDL 2
// gcc -lGL -lGLU -lSDL -D MODE=2 opengl-main-glut_sdl_glx.c && ./a.out
#define GLX 3
// gcc -lGL -lGLU -lXxf86vm -D MODE=3 opengl-main-glut_sdl_glx.c && ./a.out

/// określamy plik z funkcją używaną do rysowania
#ifndef DRAW_FILE
# define DRAW_FILE "opengl-draw-simple.c"
#endif

/// włączamy plik odpowiedzialny za ustawienia "czystego" OpenGL
#include "opengl-init.c"

/// standardowe pliki nagłówkowe
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // exit
#include <unistd.h> // sleep, usleep


/// funkcja główna (w trzech wariantach) - przygotowanie do funkcji obsługi OpenGL
/// oraz funkcje pomnocnicze dla niej
/// i nagłówki odpowiednich bibliotek "wysokopoziomowych" OpenGL 
#if MODE == GLUT
 /// GLUT (-lglut)
 #include <GL/glut.h>
 
 // określenie funkcji rysującej na ekran (zależne od MODE)
 #define DRAW_TO_SCREEN glutSwapBuffers()
 // makro określające że wykonana była inicjalizacja glut'a
 // i wolno korzystać z jego funkcji
 #define GLUT_INIT 1
 // włączenie pliku obsługującego rysowanie "czystym" OpenGL
 #include DRAW_FILE
 
 // globalna zmienna z identyfikatorem okna GLUT'owego
 int okno;
 
 // funkcja obsługująca reakcję na zdarzenia klawiatury
 void nacisnieto_klawisz(unsigned char klawisz, int x, int y) {
  // naciśnięcie q lub ESCAPE (kod ASCII)
  // klawisze specjalne zdefiniowane w GL/glut.h (np. GLUT_KEY_DOWN)
  switch (klawisz) {
   case 'q':
   case 0x1b:
    // niszczymy okno GLUT'owe
    glutDestroyWindow(okno);
    // kończymy program
    exit(0);
   case 'F':
    // przejście w tryb pełnoekranowy
    glutFullScreen();
    // w zasadzie przedtem powinniśmy zapamiętać:
    // glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT)
    // oraz położenie okna aby muc wrócić do trybu okienkowego przy pomocy:
    // glutReshapeWindow() i glutPositionWindow()
    break;
  }
 }
 
 // funkcja główna
 int main (int argc, char **argv) {
  // inicjalizacja GLUTa i przekazanie do niego argumentów wywołania
  glutInit(&argc, argv);
  // ustawienie trybu wyświetlania
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);
  // ustawienie początkowego rozmiaru okna GLUTowego
  glutInitWindowSize(500, 300);
  // ustawienie położenia okna GLUTowego (lewy górny róg)
  glutInitWindowPosition(0, 0);
  // utworzenie okna
  okno = glutCreateWindow("tytul okna GLUT");
  
  // przejście w tryb pełnoekranowy
  //glutFullScreen();
  
  // określenie funkcji odpowiedzialnej za rysowanie sceny
  glutDisplayFunc(&narysuj_scene);
  // określenie funkcji wykonywanej gdy nie ma zdarzeń do obsłużenia
  glutIdleFunc(&narysuj_scene);
  // okręslenie funkcji wykonywane przy zmianie rozmiaru okna
  glutReshapeFunc(&ustaw_rozmiar_sceny);
  
  // określenie funkcji wywoływanej po naciśnięciu przycisku na klawiaturze
  glutKeyboardFunc(&nacisnieto_klawisz);
  
  // inicjalizacja OpenGL
  inicjalizuj_GL();
  
  // przygotowanie obiektów dla funkcji rysującej
  przygotuj_scene();
  
  // uruchomienie pętli przetwarzającej zdarzenia GLUT 
  glutMainLoop();
 }
#elif MODE == SDL
 /// SDL (-lSDL)
 #include <SDL/SDL.h>
 #ifdef GLUT_INIT
  #include <GL/glut.h> // GLUT (-lglut)
 #endif
 // określenie funkcji rysującej na ekran (zależne od MODE)
 #define DRAW_TO_SCREEN SDL_GL_SwapBuffers()
 // włączenie pliku obsługującego "czysty" OpenGL
 #include DRAW_FILE
 
 // zmienna globalna będąca wskaźnikiem na powierzchnię rysunkową
 SDL_Surface *powierzchnia;
 
 int main (int argc, char **argv) {
  // pomimo używania innej biblioteki możemy korzystać z
  // pewnych funkcji GLUTa (np. umieszczających napisy czy też obiekty geometryczne)
  // jeżeli dokonamy jego inicjalizacji
  #ifdef GLUT_INIT
   glutInit(&argc, argv);
  #endif
  
  // inicjalizacja bliblioteki SDL
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER|SDL_INIT_EVENTTHREAD)!=0) {
   printf("Błąd inicjalizacji SDL: %s/n",SDL_GetError());
   SDL_Quit(); // likwidacja okna SDL
   return -1;
  }
  
  // pobranie informacji o urządzeniu wideo 
  const SDL_VideoInfo *video_info;
  if ( (video_info = SDL_GetVideoInfo()) == NULL ) {
   printf("Błąd odczytu informacji o video: %s/n",SDL_GetError());
   SDL_Quit(); // likwidacja okna SDL
   return -1;
  }
  
  // ustawienie flag dla trybu wideo w zależności od posiadanego sprzętu
  int flagi_trybu_wideo = 0;
  if ( video_info->hw_available ) {
   flagi_trybu_wideo = SDL_HWSURFACE;
   puts("SDL_HWSURFACE - \"powierzchnia\" w pamięci karty graficznej");
  } else {
   flagi_trybu_wideo = SDL_SWSURFACE;
   puts("SDL_SWSURFACE - \"powierzchnia\" w pamięci programowej");
  }
  if ( video_info->blit_hw ) {
   flagi_trybu_wideo |= SDL_HWACCEL;
   puts("SDL_HWACCEL - akceleracja sprzętowa");
  } else {
   puts("NO SDL_HWACCEL - brak akceleracji sprzętowej");
  }
  // rozszerzenie wcześniej ustawionych właściwości trybu widoo o:
  // OpenGL + podwójne buferowanie + sprżetowa paleta + okno z możliwością zamiany rozmiaru
  flagi_trybu_wideo |= SDL_OPENGL | SDL_GL_DOUBLEBUFFER | SDL_HWPALETTE | SDL_RESIZABLE;
  
  // włączamy podwójne buferowanie OpenGL
  SDL_GL_SetAttribute( SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1 );
  
  // uzyskanie "powierzchni" o zadanym rozmiarze (500x300), głębi kolorów (8 bitów)
  // i właściwościach (ustawione wcześniej flagi)
  if ( (powierzchnia = SDL_SetVideoMode( 500, 300, 8, flagi_trybu_wideo)) == NULL ) {
   printf("Błąd pobrania \"powierzchni\" SDL: %s/n",SDL_GetError());
   SDL_Quit(); // likwidacja okna SDL
   return -1;
  }
  
  // inicjalizacja OpenGL
  inicjalizuj_GL();
  // ustawienie rozmiaru sceny
  ustaw_rozmiar_sceny( 500, 300 );
  
  // przygotowanie obiektów dla funkcji rysującej
  przygotuj_scene();
  
  // pętla zdarzeń
  SDL_Event zdarzenie;
  char okno_jest_aktywne;
  while (1) {
   while ( SDL_PollEvent( &zdarzenie ) ) {
    switch (zdarzenie.type) {
     case SDL_KEYDOWN:
      // naciśnięty przycisk
      switch ( zdarzenie.key.keysym.sym ) {
       case SDLK_F2:
        // przełączenie w tryb pełnioekranowy
        SDL_WM_ToggleFullScreen( powierzchnia );
        break;
       case SDLK_ESCAPE:
        // likwidacja okna SDL
        SDL_Quit();
        // zakończenie programu
        exit(0);
      }
      break;
     case SDL_VIDEORESIZE:
      // zmienił się rozmiar okna
      if ( (powierzchnia = SDL_SetVideoMode(
       zdarzenie.resize.w, zdarzenie.resize.h, 8, flagi_trybu_wideo)) == NULL ) {
       printf("Błąd pobrania \"powierzchni\" SDL po zmianie rozmiaru okna: %s/n",
        SDL_GetError());
       SDL_Quit(); // likwidacja okna SDL
       return -1;
      }
      ustaw_rozmiar_sceny( zdarzenie.resize.w, zdarzenie.resize.h );
      break;
     case SDL_ACTIVEEVENT:
      // okno zostało aktywowane lub deaktywowane
      okno_jest_aktywne = zdarzenie.active.gain;
      // zapamiętujemy czy okno aktywne
      break;
     case SDL_QUIT:
      SDL_Quit();
      exit (0);
    }
   }
   // rysowanie tylko gdy okno aktywne
   if ( okno_jest_aktywne )
    narysuj_scene();
  }
 }
#elif MODE == GLX
 /// GLX (--)
 #include <GL/glx.h>
 #ifdef GLUT_INIT
  #include <GL/glut.h> // GLUT (-lglut)
 #endif
 // X11 (-lXxf86vm)
 #include <X11/extensions/xf86vmode.h>
 #include <X11/keysym.h>
 
 // UWAGA: do działania wymagany pakiet libgl1-mesa-glx a nie libgl1-mesa-swx11
 
 // struktura przechowująca informacje o oknie
 struct {
  Display *wyswietlacz;
  int ekran;
  Window okno;
  
  GLXContext kontext_gl;
  XSetWindowAttributes attrybuty;
  XF86VidModeModeInfo tryb_x_serwera;
  
  char pelny_ekran;
  unsigned int okno_szer, scena_szer;
  unsigned int okno_wys, scena_wys;
 } oknoGLX;

 // określenie funkcji rysującej na ekran (zależne od MODE)
 #define DRAW_TO_SCREEN glXSwapBuffers(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno)
 // włączenie pliku obsługującego "czysty" OpenGL
 #include DRAW_FILE

 void stworz_okno_glx() {
  // połączenie z Xserwerem
  oknoGLX.wyswietlacz = XOpenDisplay(0);
  oknoGLX.ekran = DefaultScreen(oknoGLX.wyswietlacz);
  
  // pobieramy informację o trybach ekranu
  XF86VidModeModeInfo **tryby;
  int ile_trybow;
  XF86VidModeGetAllModeLines(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, &ile_trybow, &tryby);
  // zachowujemy informację o obecnie używanym trybie ekranu
  oknoGLX.tryb_x_serwera = *tryby[0];
  
  // uzyskiwania visuala o zadanych atrybutach
  XVisualInfo *visual;
  int attrList[] = {GLX_RGBA, GLX_RED_SIZE, 4, GLX_GREEN_SIZE, 4, GLX_BLUE_SIZE, 4,
  GLX_DEPTH_SIZE, 16, GLX_DOUBLEBUFFER, None};
  visual = glXChooseVisual(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, attrList);
  if (visual == NULL) {
   // gdy się nie udało próbujemy bez podwójnego buforowania
   attrList[9] = None;
   visual = glXChooseVisual(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, attrList);
  }
  
  // tworzenie kontekstu GLX
  oknoGLX.kontext_gl = glXCreateContext(oknoGLX.wyswietlacz, visual, 0, GL_TRUE);
  
  // tworzenie mapy kolorów
  oknoGLX.attrybuty.colormap = XCreateColormap(oknoGLX.wyswietlacz,
   RootWindow(oknoGLX.wyswietlacz, visual->screen), visual->visual, AllocNone);
  oknoGLX.attrybuty.border_pixel = 1;
  oknoGLX.attrybuty.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask |
   StructureNotifyMask;
  
  // tworzenie okna w trybie pełnoekranowym
  if (oknoGLX.pelny_ekran) {
   // wybieramy tryb ekranu zgodny z naszymi preferencjami
   int i;
   int preferowany_tryb = 0;
   for (i = 0; i < ile_trybow; i++) {
    if ((tryby[i]->hdisplay == oknoGLX.okno_szer)
    && (tryby[i]->vdisplay == oknoGLX.okno_wys)) {
     preferowany_tryb = i;
     break;
    }
   }
   XF86VidModeSwitchToMode(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, tryby[preferowany_tryb]);
   XF86VidModeSetViewPort(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, 0, 0);
   oknoGLX.attrybuty.override_redirect = True;

   oknoGLX.okno = XCreateWindow(oknoGLX.wyswietlacz,
    RootWindow(oknoGLX.wyswietlacz, visual->screen),
    0, 0, tryby[preferowany_tryb]->hdisplay, tryby[preferowany_tryb]->vdisplay, 0,
    visual->depth, InputOutput, visual->visual,
    CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask | CWOverrideRedirect,
    &oknoGLX.attrybuty);
   
   XWarpPointer(oknoGLX.wyswietlacz, None, oknoGLX.okno, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
   XMapRaised(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno);
   XGrabKeyboard(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno, True, GrabModeAsync,
    GrabModeAsync, CurrentTime);
   XGrabPointer(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno, True, ButtonPressMask,
    GrabModeAsync, GrabModeAsync, oknoGLX.okno, None, CurrentTime);
   
   // dla poprawnego skalowania sceny
   oknoGLX.scena_szer = tryby[preferowany_tryb]->hdisplay;
   oknoGLX.scena_wys = tryby[preferowany_tryb]->vdisplay;
  // tworzenie normalnego okna
  } else {
   oknoGLX.okno = XCreateWindow(oknoGLX.wyswietlacz,
    RootWindow(oknoGLX.wyswietlacz, visual->screen),
    0, 0, oknoGLX.okno_szer, oknoGLX.okno_wys, 0, visual->depth,
    InputOutput, visual->visual,CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask,
    &oknoGLX.attrybuty);
    
   Atom wm_delete = XInternAtom(oknoGLX.wyswietlacz, "WM_DELETE_WINDOW", True);
   XSetWMProtocols(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno, &wm_delete, 1);
   XSetStandardProperties(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno, "tytul okna GLX",
    "tytul okna GLX", None, NULL, 0, NULL);
   XMapRaised(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno);
   
   // dla poprawnego skalowania sceny
   oknoGLX.scena_szer = oknoGLX.okno_szer;
   oknoGLX.scena_wys = oknoGLX.okno_wys;
  }
  XFree(visual);
  XFree(tryby);
  
  // łączenie kontekstu z oknem
  glXMakeCurrent(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno, oknoGLX.kontext_gl);
  // XGetGeometry możemy pobrać aktualną geometrię okna
  // poprzez glXIsDirect możemy sprawdzić czy używamy DRI
  
  // inicjalizacja OpenGL
  inicjalizuj_GL();
  // ustawienie rozmiaru sceny
  ustaw_rozmiar_sceny(oknoGLX.scena_szer, oknoGLX.scena_wys);
 }

 void zniszcz_okno_glx() {
  if (oknoGLX.kontext_gl) {
   // jeżeli był to zwalniamy kontekst
   glXMakeCurrent(oknoGLX.wyswietlacz, None, NULL);
   glXDestroyContext(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.kontext_gl);
   oknoGLX.kontext_gl = NULL;
  }
  if (oknoGLX.pelny_ekran) {
   // jeżeli był tryb pełnoekranowy to przywracamy orginalne ustawienia Xserwera
   XF86VidModeSwitchToMode(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, &oknoGLX.tryb_x_serwera);
   XF86VidModeSetViewPort(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.ekran, 0, 0);
  }
  // zamykamy połączenie z wyświetlaczem
  XCloseDisplay(oknoGLX.wyswietlacz);
 }
 
 int main (int argc, char **argv) {
  // pomimo używania innej biblioteki możemy korzystać z
  // pewnych funkcji GLUTa (np. umieszczających napisy czy też obiekty geometryczne)
  // jeżeli dokonamy jego inicjalizacji
  #ifdef GLUT_INIT
   glutInit(&argc, argv);
  #endif
  
  // wstępne ustawienia okna
  oknoGLX.pelny_ekran=0;
  oknoGLX.okno_szer=500;
  oknoGLX.okno_wys=300;
  
  // tworzymy okno
  stworz_okno_glx();
  
  // przygotowanie obiektów dla funkcji rysującej
  przygotuj_scene();
  
  // pętla zdarzeń
  XEvent zdarzenie;
  char okno_jest_aktywne;
  KeySym klawisz;
  while (1) {
   while (XPending(oknoGLX.wyswietlacz) > 0) {
    // jeżeli są oczekujące zdarzenia odbieramy je
    XNextEvent(oknoGLX.wyswietlacz, &zdarzenie);
    switch (zdarzenie.type) {
     // okno zostało pokazane
     case Expose:
      if (zdarzenie.xexpose.count == 0)
       narysuj_scene();
      break;
     // zmiana w konfiguracji okna
     case ConfigureNotify:
      // jeżeli rozmiar uległ rzeczywistej zmianie
      if ( (zdarzenie.xconfigure.width != oknoGLX.okno_szer) ||
       (zdarzenie.xconfigure.height != oknoGLX.okno_wys) ) {
       oknoGLX.scena_szer = oknoGLX.okno_szer = zdarzenie.xconfigure.width;
       oknoGLX.scena_wys = oknoGLX.okno_wys = zdarzenie.xconfigure.height;
       ustaw_rozmiar_sceny(oknoGLX.okno_szer, oknoGLX.okno_wys);
      }
      break;
     // naciśnięcie przycisku na klawiaturze
     case KeyPress: // ButtonPress -> zdarzenie myszy
      klawisz = XLookupKeysym(&zdarzenie.xkey, 0);
      switch (klawisz) {
       case XK_Escape:
        puts("close via XK_Escape");
        zniszcz_okno_glx();
        exit(0);
        break;
       case XK_F2:
        puts("switch fullscreen");
        zniszcz_okno_glx();
        oknoGLX.pelny_ekran = !oknoGLX.pelny_ekran;
        stworz_okno_glx();
        break;
      }
      break;
     // wiadomość do klienta
     case ClientMessage:
      // obsługa zamknięcia okna poprzez komunikat X'ów
      // (np. nacisnięcie krzyżyka zamykającego na belce tytułowej)
      if (*XGetAtomName(oknoGLX.wyswietlacz, zdarzenie.xclient.message_type) == *"WM_PROTOCOLS") {
       puts("close via WM_PROTOCOLS");
       zniszcz_okno_glx();
       exit(0);
      }
      break;
    }
   }
   narysuj_scene();
  }
 }
#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-main-glut_sdl_glx.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-main-glut_sdl_glx.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).