opengl-main-glut.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "bibliotek wysokopoziomowych" OpenGL - glut

plik ten demonstruje bardziej zaawansowane korzystanie z GLUTa
(niepokazane w opengl-main-glut_sdl_glx.c dla innych mechanizmów wysokopoziomowych)

WARTO JESZCZE ZAPOZNAĆ SIĘ Z:
* vertex i pixel (fragment) shadery - OpenGL Shading Language (GLSL) - http://www.lighthouse3d.com/opengl/glsl/
* cienie - http://forum.gamedev.pl/index.php/topic,754.0.html

* antyaliasing i multisampling,
* efekty realizowane w oparciu o bufory akumulacyjny (rozmycie ruchu itp) i szablonowy (lustro)
* tryb selekcji obiektów - obsługa strzału w obiekt
 (tu warto wspomnieć o trzecim trybie - sprzężenia zwrotnego - dającym precyzyjniejsze informacje ...)
* efekty cząsteczkowe (Sprajty punktowe), czyli jak zrobić deszcz
* ewaluacja krzywych i powierzchni

Zobacz też:
* http://nehe.gamedev.net/
* http://www.dimmension3.spine.pl/modules.php?name=Tutorials&wtd=show_cat&cat=opengl
* http://januszg.hg.pl/opengl/index.html

**/

//#define DEBUG(a) puts(a);
#define DEBUG(a) ;

/// ustawiamy MODE == GLUT
#define GLUT 1
#define MODE 1
// gcc -lGL -lGLU -lglut -lglpng -D DRAW_FILE=\"opengl-draw-simple.c\" opengl-main-glut.c && ./a.out

/// określamy plik z funkcją używaną do rysowania
#ifndef DRAW_FILE
# define DRAW_FILE "opengl-draw-light.c"
#endif

/// włączamy plik odpowiedzialny za ustawienia "czystego" OpenGL
#include "opengl-init.c"

/// standardowe pliki nagłówkowe
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // exit
#include <unistd.h> // sleep, usleep


/// funkcja główna - przygotowanie do funkcji obsługi OpenGL
/// oraz funkcje pomnocnicze dla niej
/// GLUT (-lglut)
#include <GL/glut.h>

// określenie funkcji rysującej na ekran (zależne od MODE)
#define DRAW_TO_SCREEN glutSwapBuffers()
// makro określające że wykonana była inicjalizacja glut'a
// i wolno korzystać z jego funkcji
#define GLUT_INIT 1
// włączenie pliku obsługującego rysowanie "czystym" OpenGL
#include DRAW_FILE

// globalna zmienna z identyfikatorem okna GLUT'owego
int okno;

// definicje kroków związanych z modyfikacjami kamery
#define step_xyz 0.05
#define step_obr 0.05
#define step_zoom 0.05
#define max_zoom 20
#define min_zoom 80

// funkcja obsługująca reakcję na zdarzenia klawiatury
void nacisnieto_klawisz(unsigned char klawisz, int x, int y) {
 DEBUG("nacisnieto KLAWISZ");
 // naciśnięcie q lub ESCAPE (kod ASCII)
 // klawisze specjalne zdefiniowane w GL/glut.h (np. GLUT_KEY_DOWN)
 switch (klawisz) {
  case 'q':
  case 0x1b:
   // niszczymy okno GLUT'owe
   glutDestroyWindow(okno);
   // kończymy program
   exit(0);
  case 'F':
   // przejście w tryb pełnoekranowy
   glutFullScreen();
   // w zasadzie przedtem powinniśmy zapamiętać:
   // glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT)
   // oraz położenie okna aby muc wrócić do trybu okienkowego przy pomocy:
   // glutReshapeWindow() i glutPositionWindow()
   break;
  case 'w':
   kamera.z += step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 's':
   kamera.z -= step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 'a':
   kamera.x += step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 'd':
   kamera.x -= step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 'f':
   kamera.y += step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 'r':
   kamera.y -= step_xyz;
   kamera.is_new = 1;
   break;
  case 'i':
   printf ("kamera = {%f,%f,%f,  %f,%f,  %f};\n",
    kamera.x, kamera.y, kamera.z,
    kamera.obr_xz, kamera.obr_yz, kamera.zoom);
   kamera.is_new = 1;
   break;
 }
}

// funkcja wywoływana po naciśnięciu przycisku myszy
int x_0=0;
int y_0=0;
void nacisnieto_mysz(int przycisk, int stan, int x, int y) {
 DEBUG("nacisnieto MYSZ");
 if (przycisk == 3) { // kółko w górę
  if (kamera.zoom > max_zoom) {
   kamera.zoom -= step_zoom;
   kamera.is_new = 1;
  }
 } else if (przycisk == 4) { // kółko w dół
  if (kamera.zoom < min_zoom) {
   kamera.zoom += step_zoom;
   kamera.is_new = 1;
  }
 } else {
  x_0=x;
  y_0=y;
 }
 // UWAGA: wartości przycisków odpowiadających ruchowi kółka
 //    nie znalazłem w dokumentacji a odczytałem doświadczalnie
 //     - mogą się różnić pomiędzy implementacjami
}

// funkcja wywoływana przy poruszeniu myszki z wciśniętym przyciskiem
void przesunieto_mysz(int x,int y) {
 kamera.obr_xz -= (x-x_0)*step_obr;
 kamera.obr_yz -= (y-y_0)*step_obr;
 kamera.is_new = 1;
 x_0=x;
 y_0=y;
}

/// UWAGA: aby nie zaciemniać kodu tak rozbudowane sterowanie jak powyżej
///    jest tylko dla GLUTa, oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie
///    aby dopisać je poprzez analogię do kodu dla innych bibliotek

// typ wyliczeniowy dla obsługui menu
enum {
 UKRYJ_PRZOD,
 UKRYJ_TYL,
 UKRYJ_NIC,
 RYSUJ_PUNKTY,
 RYSUJ_LINIE,
 RYSUJ_WYPELNIENIA,
 PRZELACZ_SWIATLA,
 PRZELACZ_SWIATLO_0,
 PRZELACZ_SWIATLO_1,
 PRZELACZ_SWIATLO_2,
 MGLA,
 PRZELACZ_TEXTURA_0,
 PRZELACZ_TEXTURA_1,
};
// funkcja wywoływana po wybraniu pozycji menu
void akcja_menu (int opcja) {
 switch (opcja) {
  case UKRYJ_TYL:
   glEnable(GL_CULL_FACE);
   glCullFace(GL_BACK);
   break;
  case UKRYJ_PRZOD:
   glEnable(GL_CULL_FACE);
   glCullFace(GL_FRONT);
   break;
  case UKRYJ_NIC:
   glDisable(GL_CULL_FACE);
   break;
  case RYSUJ_WYPELNIENIA:
   glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
   break;
  case RYSUJ_LINIE:
   glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
   break;
  case RYSUJ_PUNKTY:
   glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_POINT);
   break;
  case PRZELACZ_SWIATLA:
   if (glIsEnabled(GL_LIGHTING))
    glDisable(GL_LIGHTING);
   else
    glEnable(GL_LIGHTING);
   break; 
  case PRZELACZ_SWIATLO_0:
   if (glIsEnabled(GL_LIGHT0))
    glDisable(GL_LIGHT0);
   else
    glEnable(GL_LIGHT0);
   break;
  case PRZELACZ_SWIATLO_1:
   if (glIsEnabled(GL_LIGHT1))
    glDisable(GL_LIGHT1);
   else
    glEnable(GL_LIGHT1);
   break;
  case PRZELACZ_SWIATLO_2:
   if (glIsEnabled(GL_LIGHT2))
    glDisable(GL_LIGHT2);
   else
    glEnable(GL_LIGHT2);
   break;
  case MGLA:
   if (glIsEnabled(GL_FOG))
    glDisable(GL_FOG);
   else
    glEnable(GL_FOG);
   break;
  case PRZELACZ_TEXTURA_0:
   glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
   if (glIsEnabled(GL_TEXTURE_2D))
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
   else
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
   break;
  case PRZELACZ_TEXTURA_1:
   glActiveTexture(GL_TEXTURE1);
   if (glIsEnabled(GL_TEXTURE_2D))
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
   else
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
   break;
 }
}

/// funkcja wywoływana przez timer
void print_fps(int arg) {
 int fps = licznik_klatek - arg;
 if (fps<0)fps +=1000; // gdy licznik się przekręcił
 printf("FPS: %d\n", fps);
 
 // za 1000ms wywołaj ponownie przekazując jako argument 
 // obecny stan licznika
 glutTimerFunc (1000, &print_fps, licznik_klatek);
 
 // warto byc takze swiadomym mozliwosci uzycia glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME);
}


// funkcja główna
int main (int argc, char **argv) {
 // inicjalizacja GLUTa i przekazanie do niego argumentów wywołania
 glutInit(&argc, argv);
 // ustawienie trybu wyświetlania
 glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);
 // ustawienie początkowego rozmiaru okna GLUTowego
 glutInitWindowSize(500, 300);
 // ustawienie położenia okna GLUTowego (lewy górny róg)
 glutInitWindowPosition(0, 0);
 // utworzenie okna
 okno = glutCreateWindow("tytul okna");
 
 // przejście w tryb pełnoekranowy
 //glutFullScreen();
 
 // określenie funkcji odpowiedzialnej za rysowanie sceny
 glutDisplayFunc(&narysuj_scene);
 // określenie funkcji wykonywanej gdy nie ma zdarzeń do obsłużenia
 glutIdleFunc(&narysuj_scene);
 // okręslenie funkcji wykonywane przy zmianie rozmiaru okna
 glutReshapeFunc(&ustaw_rozmiar_sceny);
 
 // określenie funkcji wywoływanej po naciśnięciu przycisku na klawiaturze
 glutKeyboardFunc(&nacisnieto_klawisz);
 // określenie funkcji wywoływanej po naciśnięciu przycisku myszy
 glutMouseFunc(&nacisnieto_mysz);
 // określenie funkcji wywoływanej przy poruszeniu myszki z wciśniętym przyciskiem
 glutMotionFunc(&przesunieto_mysz);
 // gdy chemy przechwytywac ruch bez naciskania przysisku to glutPassiveMotionFunc()
 
 // tworzymy pierwsze submenu
 int submenu1 = glutCreateMenu(akcja_menu);
 glutAddMenuEntry("przod", UKRYJ_PRZOD);
 glutAddMenuEntry("tyl", UKRYJ_TYL);
 glutAddMenuEntry("nic", UKRYJ_NIC);
 // tworzymy kolejne submenu
 int submenu2 = glutCreateMenu(akcja_menu);
 glutAddMenuEntry("punkty", RYSUJ_PUNKTY);
 glutAddMenuEntry("linie", RYSUJ_LINIE);
 glutAddMenuEntry("wypelnienia", RYSUJ_WYPELNIENIA);
 // tworzymy kolejne submenu
 int submenu3 = glutCreateMenu(akcja_menu);
 glutAddMenuEntry("all", PRZELACZ_SWIATLA);
 glutAddMenuEntry("0", PRZELACZ_SWIATLO_0);
 glutAddMenuEntry("1", PRZELACZ_SWIATLO_1);
 glutAddMenuEntry("2", PRZELACZ_SWIATLO_2);
 // tworzymy kolejne submenu
 int submenu4 = glutCreateMenu(akcja_menu);
 glutAddMenuEntry("0", PRZELACZ_TEXTURA_0);
 glutAddMenuEntry("1", PRZELACZ_TEXTURA_1);
 // tworzymy menu glowne
 glutCreateMenu(akcja_menu);
 glutAddSubMenu("Ukryj: ", submenu1);
 glutAddSubMenu("Rysuj jako: ", submenu2);
 glutAddSubMenu("Przelacz swiatlo: ", submenu3);
 glutAddSubMenu("Przelacz jedn. teksturujaca: ", submenu4);
 glutAddMenuEntry("Mgla", MGLA);
 
 // menu przypięte do prawego klawisza myszy
 glutAttachMenu (GLUT_RIGHT_BUTTON);
 
 // po 1000ms wywolujemy funkcję print_fps
 glutTimerFunc(1000, &print_fps, 0);
 
 // inicjalizacja OpenGL
 inicjalizuj_GL();
 
 // przygotowanie obiektów dla funkcji rysującej
 przygotuj_scene();
 
 // uruchomienie pętli przetwarzającej zdarzenia GLUT 
 glutMainLoop();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-main-glut.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-main-glut.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).