opengl-load_shader.c

/** plik odpowiedzialny za obsługę ładowania i kompilacji shaderów
 *
 * shadery są programami działającymi na karcie graficznej i zmieniającymi
 * standardowy sposób przetwarzania grafiki
 *
 * ogólnie wyróżniamy dwa typy shaderów:
 * - vertex shader, który operuje na wierzchołkach
 * - fragment shader, który operuje na już zrasteryzowanych punktach
 *  (pixelach mających 3 wymiarowe współrzędne i kolor ...)
 *
 * w przypadku OpenGL język w którym pisane są te programy nazywa się GLSL
 * i od strony składniowej przypomina C, jednak z zupełnie inną biblioteką
 * (nie mamy funkcji biblioteki standardowej, za to są specyficzne funkcje tego języka)
 *
 * pełna specyfikacja tego języka dostępna jest na http://www.opengl.org/documentation/glsl/
**/

#include <GL/glew.h>
#include <GL/glut.h>

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

// for fstat()
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
// for close()
#include <unistd.h>
// for open()
#include <fcntl.h>
// for mmap() munmap()
#include <sys/mman.h>

#ifndef _POSIX_MAPPED_FILES 
#error Wymagany system z obsługą POSIXowego mapowania plików do pamięci - funkcja mmap
#endif

/// funkcja mapująca plik tekstowy do pamięci, 
/// zwraca wskażnik na początek pliku,
/// jeżeli length != NULL ustawia w nim długość pliku
char* MapTextFile(const char *file_path, size_t *length, char null_end) {
 // otwieranie pliku - dostęp przez deskryptor
 int desc = open(file_path, O_RDONLY);
 if (desc == -1) {
  return NULL;
 }
 
 // uzyskiwanie informacji o pliku
 // robimy to w mniej przenośny ale sprytniejszy sposób niż przy uzyciu fopen, fseek, ftell
 struct stat info;
 fstat(desc, &info);
 
 // wczytanie pliku, a dokładniej zamapowanie go do pamięci
 // to równierz jest mniej przenośny, ale sprytniejszy sposób niż malloc, fread
 char* addr;
 if (null_end) {
  info.st_size++;
  addr = (char*)mmap(NULL, info.st_size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, desc, 0);
 } else {
  addr = (char*)mmap(NULL, info.st_size, PROT_READ, MAP_SHARED, desc, 0);
 }
 if (addr == MAP_FAILED) {
  close(desc);
  return NULL;
 }
 // ustawienie końcącego NULLa
 if (null_end) {
  addr[info.st_size]='\0';
 }
 
 // zamknięcie deskryptora
 close(desc);
 
 // przekazanie informacji o długości alokowanego obszaru
 if (length != NULL) {
  *length= (size_t) info.st_size;
 }
 
 // zwrócenie adresu
 return addr;
}

/// funkcja tworzy shader o podanym typie, na podstawie podanego pliku
/// zwracając jego numeryczny identyfikator
GLuint MakeShader(GLenum type, const char *file_path) {
 const GLchar *txt;
 size_t txt_len;
 GLuint shader;
 
 // wczytanie tekstu shadera
 txt = MapTextFile(file_path, &txt_len, 1);
 if (txt == NULL) {
  fprintf(stderr, "%s:%d - Nie można wczytać pliku shadera %d (%d: \"%s\")\n",
   __FILE__, __LINE__, file_path, errno, strerror(errno));
  return 0;
 }
 
 // utworzenie shadera
 shader = glCreateShader(type);
 // ustawienie źródła shadera
 glShaderSource(shader, 1, &txt, NULL);
 // kompilacja shadera
 glCompileShader(shader);
 
 // odmapowanie pliku z tekstem shadera
 munmap((void*)txt, txt_len);
 
 return shader;
}

/// funkcja tworzy "program" na podstawie zadanych tablic z typami shaderów i ścieżkami do plików je definujących
/// funkcja ponaddto instaluje utworzony program (jeżeli use !=0)
/// funkcja zwraca numeryczny identyfikator zlinkowanego programu
GLuint MakeShadersProgram(const GLenum types [], const char * files [], int num, char use) {
 // types -> tablica wartości typu GL_VERTEX_SHADER, GL_FRAGMENT_SHADER, ...
 // files -> tablica napisów będących ściezkami do shaderów
 // przed wywołaniem tej funkcji należy robić glewInit(); (przynjamniej gdy używamy "Mesa")
 
 // tworzy program
 GLuint program = glCreateProgram();
 
 // podłączamy do niego shadery
 int i;
 for (i=0; i<num; i++) {
  glAttachShader( program, MakeShader(types[i], files[i]) );
 }
 
 // linkujemy i aktywujemy program
 glLinkProgram(program);
 if(use) glUseProgram(program);
 
 return program;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-load_shader.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-load_shader.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).