opengl-init.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "czystego" OpenGL - ustawienia

**/

/// jeżeli chemy skorzystać z shader'ów to włączamy plik z funkcjami obsługującymi ich ładowanie
#ifdef USE_SHADER
#include "opengl-load_shader.c"
#endif

/// nagłówki podstawowe OpenGL
// OpenGL (-lGL)
#include <GL/gl.h>
// GL Utility library (-lGLU)
#include <GL/glu.h>

/// funkcja inicjalizująca OpenGL _po_ utworzeniu jego okna
void inicjalizuj_GL() {
 // czyszczenie tła kolorem RGBA
 // kolor lekko czerwony, lekko przezroczysty
 // w GLUT (niekiedy) tło do przezroczystości z tego co za oknem, w SDL czarne
 glClearColor(0.0f, 0.4f, 0.0f, 0.3f);
 // czyszczenie bufora głębi zadaną wartością
 glClearDepth(1.0);
 
 // włączamy porównywanie głębi
 // funkcją tą możemy włączać wiele innych funcjonalności OpenGL (do wyłączania glDisable)
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 // ustawienie funkcji porównującej głębie
 glDepthFunc(GL_LESS);
 
 // ustawiamy tryb shadingu na "smooth color", czyli:
 // kolor liczony dla każdego wierzchołka i interplolowany na resztę wielokąta
 glShadeModel(GL_SMOOTH);
 
 // ustawienia blendingu, czyli mówimy jak chemy używac kanału alfa
 glBlendFunc( GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA );
 glEnable( GL_BLEND );
 
 // włączamy ukryweanie niewidocznych powierzchni
 glEnable(GL_CULL_FACE);
 // ukrywamy tył
 glCullFace(GL_BACK);
 // strona przednia to ta której wierzchołki rysowane są zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 glFrontFace(GL_CW);
 
 // włączamy efekty oświetlenia
 //glEnable( GL_LIGHTING );
 
 // ustawiamy mgłę - kolor
 float kolor_mgly[] = {0.3f, 0.35f, 0.3f, 0.0f}; // lekko zielonkawa
 glFogfv( GL_FOG_COLOR, kolor_mgly );
 // aby uzyskać mgłę pozaobiektami warto na ten sam kolor ustawić glClearColor()
 // oraz typ (wykładnicza) i jej gęstość; w przypadku mgły liniowej 
 // zamiast gęstości ustawiamy Z początku i końca mgły
 glFogi( GL_FOG_MODE, GL_EXP );
 glFogf( GL_FOG_DENSITY, 0.25f );
 // ale jej nie włączamy
 glDisable( GL_FOG );
 
 // ustawiamy redenrowanie wypełniające dla obu stron wielokątów
 glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 
 // ustawienia specyficzne dla implementacji
 // konkretnie ustawiamy najbardziej poprawne korygowanie kolorów i tekstór przy liczeniu perspektywy
 glHint( GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST );
 
 // wymuszamy wykonanie komend OpenGL w tym momencie
 glFlush();
}


/// struktura globalna przechowująca informacje o położeniu kamery
struct parametry_kamery {
 float x, y, z; // punkt z którego patrzymy
 float obr_xz; // obrót w plaszczyźnie podłogi (przeciwnie do wskazówek zegara)
 float obr_yz; // pochylanie góra-dół (dodatnie: patrzymy do góry)
 // ogólnie możliwy jest także obrót kamery wokół własnej osi (z)
 float zoom; // kąt widzenia (w y, bo w x zadany przez ratio okna)
 char is_new;
};
/// wartości domyślne (początkowe) dla kamery
//static struct parametry_kamery kamera = {0,0,0, 0,0, 40.0f};
static struct parametry_kamery kamera = {-1.999999,0.000000,-6.090007,  -38.939995,-2.999999,  40.000000};

/// funcja ustawiająca kamere
void ustaw_kamere() {
 // uzyskujemy informację o wysokości i szerokości view portu
 GLfloat view_port_info[4];
 glGetFloatv(GL_VIEWPORT, view_port_info);
 
 // ustawiamy jako bierzącą macierz rzutowania (gdzie i z kąd patrzy kamera)
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 // ustawiamy _ją_ na identyczność
 glLoadIdentity();
 
 // ustawiamy perspektywę rzutowania:
 // * kąt widzenia w Y
 // * proporcje ekranu
 // * Z przedniej płaszczyzny ocinania
 // * Z tylniej płaszczyzny obcinania
 gluPerspective(kamera.zoom, view_port_info[2]/view_port_info[3], 0.1f, 100.0f);
 // warto wspomnieć o gluOrtho2D() która sprawia że wyświetlane na ekranie
 // są obiekty o współrzędnych x,y odpowiadajęce podanemu do niej prostokątowi
 
 // ustawiamy położenie kamery (w DX jest to osobna macierz - VIEW)
 // przesunięcie w prawo, w górę i w głąb ekranu
 glTranslatef(kamera.x, kamera.y, kamera.z);
 
 // obrót kamery w płaszyźnie yz (względem osi x)
 glRotatef(kamera.obr_yz, 1, 0, 0);
 // obrót kamery w płaszyźnie xz (względem osi y)
 glRotatef(kamera.obr_xz, 0, 1, 0);
 
 // oczywiście oprócz wyżej zaprezentowanej metody działań na macierzach
 // możemy operować jawnie na nich przy reprezentacji w postaci tablic jednowymiarowych
 // (wpisujemy ciórkiem kolejne wiersze), do załadowania przygotowanej takiej macierzy
 // do OpenGL (np jako GL_PROJECTION) służy funckja glLoadMatrixf() lub glMultMatrix()
 // wykonana po odpowiednim glMatrixMode
 
 kamera.is_new = 0;
 
 // przełączamy bierzącą macierz na macierz świata (domyślna wartość)
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}


/// funcja ustawiająca rozmiar sceny
void ustaw_rozmiar_sceny(int szerokosc, int wysokosc) {
 // ustawiamy rozmiar widoku: lewy gorny róg = (0,0) oraz wysokość i szerokość
 // w ogólności może on być mniejszy od rozmiaru okna
 glViewport(0, 0, szerokosc, wysokosc);
 
 // ustawiamy położenie i inne parametry kamery
 // (musimy przeliczyć bo zależą od rozmiaru view point'a)
 ustaw_kamere();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-init.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-init.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).