opengl-draw-vertex.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "czystego" OpenGL - rysowanie
prezentuje techniki poświęcone buforom vertexów i texturowaniu

WARTO JESZCZE ZAPOZNAĆ SIĘ Z:
 * obiekty buforowe vertexów i pikseli czyli korzystamy z RAMu karty graficznej

**/

/// nagłówek biblioreki libglpng odpowiedzialnej za
/// obsługę plików png dla OpenGL
#include <GL/glpng.h>

/// zmienna globalna przechowująca licznik klatek
int licznik_klatek = 0;

/// zmienne globalne trzymające informacje o teksturach i jej plikach
GLuint tekstura1, tekstura2;
pngInfo tekstura_info;


// typ struktury opisującej typ "podzbioru" informacji o vertexie
// ma wyłącznie charakter pomocniczy do zapisu deklaracji vdesc
typedef struct {
 GLint size;   // liczba składowych "pozdbioru"
 GLenum type;   // typ danych składowych "podzbioru"
 GLsizei offset; // przesunięcie w bajtach od początku werteksu
} vertex_subset_desc;

/// struktura opisująca typ naszego vertexa
// swoją drogą warto też zauważyć sposób deklaracji struktury "const"
const struct {
 const vertex_subset_desc punkt;
 const vertex_subset_desc tekstura1;
 const vertex_subset_desc tekstura2;
} vdesc = {
 {3, GL_FLOAT, 0},
 {2, GL_FLOAT, 3*sizeof(GLfloat)},
 {2, GL_FLOAT, (3+2)*sizeof(GLfloat)}
};

/// typ struktury reprezentującej punkt naszego vertexu
typedef struct {
 GLfloat punkt[3];
 GLfloat tekstura1[2];
 GLfloat tekstura2[2];
} vertex_point;

vertex_point kwadrat [4] = {
 {{ 0.0f, 4.0f, 0.0f},  {0.0f, 0.0f},  {0.0f, 0.0f}},
 {{ 4.0f, 4.0f, 0.0f},  {1.0f, 0.0f},  {2.0f, 0.0f}},
 {{ 4.0f, 0.0f, 0.0f},  {1.0f, 1.0f},  {2.0f, 2.0f}},
 {{ 0.0f, 0.0f, 0.0f},  {0.0f, 1.0f},  {0.0f, 2.0f}},
};

// trywialna tablica indeksów - tylko po to aby pokazać jak działa
GLbyte kwadrat_indeksy [4] = {0, 1, 2, 3};

// w zasadzie możnaby (a chyba nawet warto) reprezentować taki obiekt jako klasę która oprócz
// tablicy elementów vertex_point, struktury vdesc i tablicy indeksów
// zawierałaby także informację o typie tekstury (np. GL_TEXTURE_2D), o sposobie rysowania
// vertexu (np. GL_QUADS), opcje teksturowania (powielanie, ramka itp)


/// funkcja przygotowująca scenę
void przygotuj_scene(void) {
 /// wczytanie pliku tekstury
 tekstura1 = pngBind("tekstura1.png", PNG_NOMIPMAP, PNG_ALPHA, &tekstura_info, GL_CLAMP, GL_NEAREST, GL_NEAREST);
 tekstura2 = pngBind("tekstura2.png", PNG_NOMIPMAP, PNG_ALPHA, &tekstura_info, GL_CLAMP, GL_NEAREST, GL_NEAREST);
 
 /// załaduj i aktywuj tablice położeń wierzchołków
 glVertexPointer(
  vdesc.punkt.size,  // ilość (kolejnych) elementu tablicy położeń
  vdesc.punkt.type,  // typ elementu tablicy położeń
  sizeof(vertex_point), // okresowość występowania początku tab. poł.
            // w tablicy opisującej cały vertex
  (void*)kwadrat + vdesc.punkt.offset // adres pierwszego elementu tab. poł.
 );
 glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 
 /// załaduj i aktywuj tablice współrzędnych tekstury
 // dla pierwszej jednostki teksturującej
 glActiveTexture(GL_TEXTURE0); // przełączamy aktywną jednostkę teksturującą
 glClientActiveTexture(GL_TEXTURE0); // i po stronie klienta
 glTexCoordPointer(
  vdesc.tekstura1.size,  // ilość (kolejnych) elementu tablicy wsp. teks.
  vdesc.tekstura1.type,  // typ elementu tablicy wsp. teks.
  sizeof(vertex_point),   // okresowość występowania początku tab. wsp. teks.
              // w tablicy opisującej cały vertex
  (void*)kwadrat + vdesc.tekstura1.offset
              // adres pierwszego elementu tab. wsp. teks.
 );
 glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); // aktywujemy tablicę współrzędnych
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); // właczamy teksturowanie 2d
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tekstura1); // ustawiamy teksture
 
 // dla drugiej jednostki teksturującej
 glActiveTexture(GL_TEXTURE1); // przełączamy aktywną jednostkę teksturującą
 glClientActiveTexture(GL_TEXTURE1); // i po stronie klienta
 glTexCoordPointer(
  vdesc.tekstura2.size,  // ilość (kolejnych) elementu tablicy wsp. teks.
  vdesc.tekstura2.type,  // typ elementu tablicy wsp. teks.
  sizeof(vertex_point),   // okresowość występowania początku tab. wsp. teks.
              // w tablicy opisującej cały vertex
  (void*)kwadrat + vdesc.tekstura2.offset
              // adres pierwszego elementu tab. wsp. teks.
 );
 glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY); // aktywujemy tablicę współrzędnych
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); // właczamy teksturowanie 2d
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tekstura2); // ustawiamy teksture
 
 // wykorzystanie kilku jednostek teksturujących umożliwia korzystanie z prawdziwego wieloteksturowania
 // (zamiast renderowania kilkakrotnie tej samej sceny z przeźroczystością i zmienianą teksturą)
 // gdybyśmy nie korzystali z vertexów definiowanych tablicami wpółrzędne dla innych niż pierwsza
 // jednostek teksturujących wpółrzędne tekstury ustawiane byłyby funkcjami z grupy glMultiTexCoord()
 
 // tak jak pokazano w opengl-main-glut.c możemy wyłączyć używanie danej jednostki teksturującej
 // (np. dla danego obiektu) np. poprzez deaktywację przypisanego do niej typu tekstury:
 // glActiveTexture(GL_TEXTURE1); glDisable(GL_TEXTURE_2D);
 
 // można także ładować całą grupę przy pomocy glInterleavedArrays
 // jednak jest to rozwiązanie znacznie mniej elastyczne gdyż wymaga wyboru
 // jednego z narzuconych formatów wertexa
};

/// funkcja rysująca (przerysowująca) scenę
void narysuj_scene() {
 // jeżeli nastąpiła zmiana ustawień kamery to ją wdrażamy
 if (kamera.is_new) ustaw_kamere();
 
 // czyścimy ekran (ustawionym wcześniej) kolorem oraz czyścimy bufor głębokości
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 
 // ustawiamy bierzącą macierz (GL_MODELVIEW) na identyczność
 glLoadIdentity();
 
 // mnożymy bierzącą macierz przez macierz przesunięcia (x, y, z)
 glTranslatef(-1.5f,0.0f,-6.0f);
 
 // wyświetlamy 4 kolejne elementy tablicy vertexów począwszy od elementu 0
 glDrawArrays(GL_QUADS, 0, 4);
 // jest równierz funkcja umożliwiająca rysowanie kilku obiektów zapisanych
 // w jednej tablicy - glMultiDrawArrays przyjmeje ona tablice określające
 // położenia pierwszego vertexu kolejnych obiektów i jego długości
 
 glTranslatef(-1.0f,0.0f,1.0f);
 glScalef(0.3f, 0.3f, 0.3f);
 
 // możemy też oczywiście korzystać z indeksowanych tablic werteksów
 // wprowadzenie tablicy indeksów służy redukcji rozmiaru tablic
 // werteksów poprzez wyeliminowanie powtarzających się wierzchołków
 
 // rysujemy trójkąt w oparciu o 3 ostatnie punkty kwadratu
 glDrawElements (GL_TRIANGLE_FAN, 3, GL_UNSIGNED_BYTE, kwadrat_indeksy + 1);
 // warto też zwrócić uwagę na glMultiDrawElements() i glDrawRangeElements()
 
 // przy korzystaniu z tablic verteksów i związanych z nimi ustawień warto
 // wspomnieć o funkcjach glPushClientAttrib()/glPopClientAttrib()
 // umożliwiających odkładanie na stos (i przywracanie) tychże ustawień
 // podobnie jak glPushMatrix() czyni z macierzami świata / widoku
 
 // licznik FPS
 licznik_klatek++;
 if (licznik_klatek == 1000) {
  licznik_klatek = 0;
#if MODE == SDL
  static czas_ostatniego_wypisania = 0;
  GLint czas1 = SDL_GetTicks();
  GLint czas2 = czas1 - czas_ostatniego_wypisania;
  czas_ostatniego_wypisania = czas1;
  printf("FPS %g\n", 1000000.0 / czas2); // 1000 ms/s * 1000 frame / x s
#endif
 }
 
 // wywołujemy (zależną od wyżejpoziomowego mechanizmu) funkcję rysującre scenę do okna
#ifdef DRAW_TO_SCREEN
 DRAW_TO_SCREEN;
#elif MODE == GLUT
 glutSwapBuffers();
#elif MODE == SDL
 SDL_GL_SwapBuffers();
#elif MODE == GLX
 glXSwapBuffers(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno);
#else
# error "Couldn't determine DRAW_TO_SCREEN function"
#endif
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-draw-vertex.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-draw-vertex.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).