opengl-draw-simple.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "czystego" OpenGL - rysowanie
ukazane są proste metody rysowania oraz korzystanie z list

ponadto pokazuje jak można wykorzystać GLSL
 (w oparciu o "opengl-load_shader.c" includowany w "opengl-init.c")
 aby w tym przykładzie użyć shaderów zamiast stałego potoku
 do opcji kompilacji należy dodać: "-lGLEW -D USE_SHADER"

**/

/// nagłowki ogólne
#include <math.h>

/// nagłówek biblioreki libglpng odpowiedzialnej za
/// obsługę plików png dla OpenGL
#include <GL/glpng.h>

/// zmienne globalne trzymające informacje o teksturach i jej plikach
GLuint tekstura;
pngInfo tekstura_info;

/// zmienna globalna przechowująca licznik klatek
int licznik_klatek = 0;

/// funkcja przygotowująca scenę
#define STORZEK 11 // coś >0
void przygotuj_scene(void) {
 /// przygotowujemy obiekt storzka
 // aby w każdej ramce nie musieć przeliczać storzka
 // (funkcje trygonometryczne nie są szybkie)
 // przygotowujemy go wcześniej i traktujemy jako gotowy obiekt
 glNewList(STORZEK, GL_COMPILE);
 // listy możemy także usuwać - glDeleteLists()
 // możemy też uzyskiwać zbiór zadanej ilości identyfikatorów - glGenLists
 // oraz sprawdzać czy identyfikator jest wolny - glIsList
 // rysować będziemy kółko złożone z trójkątów
 glBegin( GL_TRIANGLE_FAN );
  // środek (wspólny wierzchołek wszystkich trójkątów)
  glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f); glVertex3f( 0.0f, 0.0f, 2.0f);
  // punkty na okręgu (pozostałe wierzchołki trójkątów)
  GLint i;
  for (i=0; i<20; i++) {
   glColor3f(sin(i*0.0785f),cos(i*0.0785f),cos(1.57f-i*0.0785f));
   glVertex3f( sin(i*0.157f), cos(i*0.157f), 0.0f);
  }
  for (i=20; i<=41; i++) {
   glColor3f(1-cos(i*0.0785f),1-sin(i*0.0785f),sin(1.57f-i*0.0785f));
   glVertex3f( sin(i*0.157f), cos(i*0.157f), 0.0f);
  }
 glEnd( );
 glEndList();
 
 /// wczytanie pliku tekstury
 tekstura = pngBind("tekstura.png", PNG_BUILDMIPMAPS, PNG_ALPHA, &tekstura_info, GL_CLAMP, GL_LINEAR, GL_LINEAR);
 // UWAGA: nie wiem dlaczego ale nie wszystkie PNG wczytują się poprawnie
 
 // korzystamy tutaj z funkcji przypisującej od rzu teksturę do obiektu teksturowego OpenGL,
 // normalnie obiekt taki jest tworzony poprzez wywołanie glGenTextures 
 // obiekty te ustawiane jako aktywne (przełączane) są poprzez wywołanie funkcji
 // glBindTexture(), oprócz samej tekstury przechowują one też informacje ustawiane
 // funkcjami glTexParameter... takie jak powtarzalność itp cechy
 
 // bez zastosowania tego mechanizmu tekstury wraz z wszystkimi ich własnościami
 // muszą być ustawiane dla kolejnych obiektów niezależnie poprzez wywołanie
 // funkcji typu glTexImage2D i glTexParameter, aby wczytać teksturę do użycia
 // w taki sposób można skorzystać z funkcji pngLoad
 
 // ustawiamy powtarzalność tekstury na boki
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
 // wypełnianie kolorem ramki w górę
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
 // ustalamy kolor ramki
 GLint kolor[] = {255,255,255,255};
 glTexParameteriv(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_BORDER_COLOR, kolor);
 // przy pomocy glTexParameteri możemy też ustawić filtrowanie tekstur (np. mipmapping)
 // ustawaiamy trójliniowe wygładzanie (liniowa interpolacja najbliżsych mipmap
 // a następnie filtrowanie liniowe) dla filtra pomniejszającego
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
 // i liniowe powiększanie dla powiększającego
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
 // warto zaznaczyć że niektóre powyższe ustawienia mogą być dokonane
 // od razu w funkcji pngBind
 
 // mechanizm obiektów teksturowych pozwala także na ustawienie priorytetu tekstury
 // wpływającego na przechowywanie jej w pamięci karty graficznej glAreTexturesResident()
 // (normalnie wybór tekstur przechowywanych w pamięci karty opiera się na
 // mechanizmach typu LRU lub MFU znanych z mechanizmów swappowania stron pamięci operacyjnej)
 
 // warto także wspomnieć o ficzerach nie omówionych tutaj szczegółowo, takich jak:
 // kompresja tekstur, tekstury kubiczne (teksturyujące sześcian), teksturach 3d
 // (pozwalających na łatwiejsze teksturowanie obiektów z nierównościami gdyż
 // zawierających kolejne warstwy tekstóry dobierane w zażności jak głeboko
 // położony element obiektu teksturujemy), tekstur głębi
 
 #ifdef USE_SHADER
 // jeżeli używamy shaderów to należy przygotować i ustawić odpowiedni program dla GPU ...
 GLenum typy[] = {GL_VERTEX_SHADER, GL_FRAGMENT_SHADER};
 const char* pliki[] = {"shader.vert", "shader.frag"};
 glewInit();
 MakeShadersProgram( typy, pliki, 2, 1 );
 #endif
};

/// funkcja rysująca (przerysowująca) scenę
void narysuj_scene() {
 // jeżeli nastąpiła zmiana ustawień kamery to ją wdrażamy
 if (kamera.is_new) ustaw_kamere();
 
 // czyścimy ekran (ustawionym wcześniej) kolorem oraz czyścimy bufor głębokości
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 
 // ustawiamy bierzącą macierz (GL_MODELVIEW) na identyczność
 glLoadIdentity();
 /** sprawdzenie że to rzeczywiście GL_MODELVIEW
 GLint tmp;
 glGetIntegerv (GL_MATRIX_MODE, &tmp);
 printf("%d from %d %d %d\n", tmp, GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION, GL_TEXTURE); **/
 
 // mnożymy bierzącą macierz przez macierz przesunięcia (x, y, z)
 glTranslatef(-1.5f,0.0f,-6.0f);
 // możemy także skorzystać z mnożenia przez macierze:
 // * skalowania glScalef(x, y, z);
 // * obrotów glRotatef(kat w stopniach, x , y, z); zadany punkt i (0,0,0) określają oś obrotu
 
 // zaczynamy rysować łamaną zamkniętą bez wypełnienia
 // poprzez wskazywanie kolejnych jej punktów wraz z ich kolorami
 // punkty określamy za pomocą współrzędnych:
 // x (rosnie w prawo), y (rośnie w górę), z (rośnie w przód)
 glBegin(GL_LINE_LOOP);
  glLineWidth(1.0f);
  // zobacz też glLineStipple
  glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f); glVertex3f( 0.0f, 0.0f, 0.0f);
  glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f); glVertex3f( 1.0f, 0.0f, 0.0f);
  glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 0.0f);
  glColor3f(0.0f,1.0f,1.0f); glVertex3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f);
  glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f); glVertex3f( 0.0f,-1.0f, 0.0f);
  glColor3f(1.0f,1.0f,1.0f); glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);
  // należy wspomnieć że zamiast bezpośredniego określania kolorów,
  // możemy je określić w buforze i posługiwać się tylko numerami
 glEnd(); // kończymy rysować
 
 // kolejny obiekt jest o
 // licznik_klatek/300.0f na prawo od poprzedniego
 // 1.0 do przodu od poprzedniego
 // OSTRZEŻENIE: prędkość animacji obiektu zależna od fps a nie czasu !!!
 //       nie powinno się tak robić ze względu na różne
 //       zachowanie w zależności od szybkości komputera
 glTranslatef(licznik_klatek/300.0f,0.0f,1.0f);
 // półprzezroczysty prostokąt (prawa ścianka wgłąb sceny) z nałożoną tekturą
 // patrz ustawienia blendingu w funkcji inicjalizującej
 glColor4f(0.5f,0.5f,1.0f,0.5f);
 // jako teksturę 2D ustawiamy wczytaną wcześniej teksturę
 // poprzez wywołania tej funkcji możemy różne obiekty teksturować innymi obrazkami
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tekstura);
 // tekstura będzie modulowana kolorem obiektu (jest to ustawienie całego
 // środowiska teksturującego a nie ustawienie przypisane konkretnej teksturze)
 glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
 // warto bliżej przyjrzeć się możliwym ustawieniom gdyż pozwalają 
 // na uzyskanie wielu ciekawych efektów
 // włączamy teksturowanie
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_QUADS);
  glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.4f);
  glTexCoord2f(2.5f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 0.0f);
  glTexCoord2f(2.5f, 1.5f); glVertex3f( 1.0f, 0.0f, 0.0f);
  glTexCoord2f(0.0f, 1.5f); glVertex3f(-1.0f, 0.0f, 0.4f);
 glEnd();
 // wyłaczamy teksturowanie (inne obiekty mają być tylko kolorowane)
 glDisable(GL_TEXTURE_2D);
 
 // warto wspomnieć o uzyskiwaniu przexroczystości obiektu z wykorzystaniem
 // kanału alfa tekstury, efekt ten możemy uzyskać na dwa sposoby:
 // * poprzez zastosowanie standardowego blendingu (należy uważać na kolejność
 //  rysowania obiektów - obiekty najbliżej kamery muszą być rysowane na końcu)
 // * poprzez testowanie wartości alfa fragmentów (IMHO trochę gorszy efekt -
 //  bardziej ostre przejścia) przy pomocy funkcji glEnable (GL_ALPHA_TEST); i
 //  glAlphaFunc(tryb_porownania, wartosc);
 
 // tym razem pozycjonujemy znowu od początku a nie od ostatniego obiektu
 glLoadIdentity();
 // zamiast tego przed kazda modyfikacja mozemy dawac glPushMatrix();
 // a po narysowaniu tak przesuniętych obiektów glPopMatrix();
 glTranslatef(0.5f,0.0f,-7.0f+licznik_klatek/140.0f);
 glCallList(STORZEK);
 
 // licznik FPS
 licznik_klatek++;
 if (licznik_klatek == 1000) {
  licznik_klatek = 0;
#if MODE == SDL
  static czas_ostatniego_wypisania = 0;
  GLint czas1 = SDL_GetTicks();
  GLint czas2 = czas1 - czas_ostatniego_wypisania;
  czas_ostatniego_wypisania = czas1;
  printf("FPS %g\n", 1000000.0 / czas2); // 1000 ms/s * 1000 frame / x s
#endif
 }
 
 // wywołujemy (zależną od wyżejpoziomowego mechanizmu) funkcję rysującre scenę do okna
#ifdef DRAW_TO_SCREEN
 DRAW_TO_SCREEN;
#elif MODE == GLUT
 glutSwapBuffers();
#elif MODE == SDL
 SDL_GL_SwapBuffers();
#elif MODE == GLX
 glXSwapBuffers(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno);
#else
# error "Couldn't determine DRAW_TO_SCREEN function"
#endif
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-draw-simple.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-draw-simple.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).