opengl-draw-light.c

/**

plik odpowiedzialny za obsługę "czystego" OpenGL - rysowanie
w tym przykładzie ukazane jest korzystanie z świateł 

**/


// warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tekstur zawierających
// informację o jasnosnoći) do uzyskiwania efektów oświetleniowych,
// metoda ta pozwala w łatwy sposób ominąć ograniczenie systemu oświetlenia
// polegające na obliczaniu światła tylko dla wierzhołków, jednak nie pozwala
// na dynamiczne oświetlenie sceny

/// nagłowki ogólne
#include <math.h>
#include <string.h>

/// zmienna globalna przechowująca licznik klatek
int licznik_klatek = 0;

// funkcja wypisująca napis (tylko GLUT)
void umiesc_napis(char *tekst, GLfloat x, GLfloat y) {
#ifdef GLUT_INIT
 glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);
 glRasterPos3f(x, y, -5.0f);
 
 int i, dlugosc = strlen(tekst);
 for (i = 0; i < dlugosc; i++)
  glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_9_BY_15, tekst[i]);
#endif
}

/// funkcja przygotowująca scenę
#define STOZEK 11 // coś >0

void przygotuj_scene(void) {
 // przygotowujemy obiekt storzka
 // aby w każdej ramce nie musieć przeliczać storzka
 // (funkcje trygonometryczne nie są szybkie)
 // przygotowujemy go wcześniej i traktujemy jako gotowy obiekt
 glNewList(STOZEK, GL_COMPILE);
 // rysować będziemy kółko złożone z trójkątów
 glBegin( GL_TRIANGLE_FAN );
  // środek (wspólny wierzchołek wszystkich trójkątów)
  glColor3f(1.0f,1.0f,0.0f); glVertex3f( 0.0f, 0.0f, 2.0f);
  // punkty na okręgu (pozostałe wierzchołki trójkątów)
  GLint i;
  for (i=0; i<20; i++) {
   glColor3f(sin(i*0.0785f),cos(i*0.0785f),cos(1.57f-i*0.0785f));
   glVertex3f( sin(i*0.157f), cos(i*0.157f), 0.0f);
  }
  for (i=20; i<=41; i++) {
   glColor3f(1-cos(i*0.0785f),1-sin(i*0.0785f),sin(1.57f-i*0.0785f));
   glVertex3f( sin(i*0.157f), cos(i*0.157f), 0.0f);
  }
 glEnd( );
 glEndList();
 
 /// ustawienia świateł
 // reflektor (Spot Light)
 float kolor[] = {0.0f, 1.0f, 0.5f, 1.0f};
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, kolor);
 float pozycja[] = {0.0f, 0.0f, 4.0f, 1.0f};
 // ostatnia wartość =1.0f oznacza umieszczenie źródła na scenie
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, pozycja);
 float kierunek[] = {0.0f, 0.0f, -1.0f};
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, kierunek);
 // kąt świecenia reflektora
 glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_CUTOFF, 5.0f);
 // skupienie światła
 glLightf(GL_LIGHT0, GL_SPOT_EXPONENT, 10.0f);
 // liniowe zanikanie światła wraz z odelgłością
 glLightf(GL_LIGHT0, GL_LINEAR_ATTENUATION, 0.01f);
 
 // światło kierunkowe o promieniach równoległych
 // czyli źródło w nieskończoności (światło słoneczne)
 // w odróżnieniu od pozostałych daje światło dla odbłysków (GL_SPECULAR)
 kolor[0]=1.0; kolor[1]=0.0; kolor[2]=0.6;
 glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, kolor);
 pozycja[3]=0;
 glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, pozycja);
 glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPOT_DIRECTION, kierunek);
 
 // światło punktowe (żarównka na scenie)
 kolor[0]=0.0; kolor[1]=0.0; kolor[2]=0.6;
 glLightfv(GL_LIGHT0 + 2, GL_DIFFUSE, kolor);
 pozycja[2]=-3.0f; pozycja[3]=1;
 glLightfv(GL_LIGHT0 + 2, GL_POSITION, pozycja);
 // kwadratowe zanikanie światła wraz z odelgłością
 glLightf(GL_LIGHT0 + 2, GL_QUADRATIC_ATTENUATION, 0.3f);
 // warto zauważyć inny sposób podawania numeru światła ...
 // jest on przydatny zwłaszcza gdy nasza implementacja obsługuje więcej niż 8 źródeł
 // skoro mówimy o tym ograniczeniu liczby źródeł światła to warto wspomieć że
 // po narysowaniu kawałka sceny możemy je przeunąć i pozmieniać aby narysować inny)
 
 // oświetlenie ogóle (AMBIENT)
 kolor[0]=0.5; kolor[1]=0.4; kolor[2]=0.0;
 glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, kolor);
 // można jest stosować też przy normalnych światłach,
 // ale nie ma to większego zastosowania gdyż nie ma kierunku z którego ono pada
 
 // funkcje z grupy glLightModel mogą posłużyć także do aktywacji drugorzędnego
 // koloru odbicia (secondary specular color), ponadto poprzez glEnable(GL_COLOR_SUM)
 // i funkcje z rodziny glSecondaryColor możemy uzyskać kontolę nad ustawieniem
 // drugorzędnego koloru wierzchołka (dla tablic wertexów - glSecondaryColorPointer)
 
 /// aktywacja świateł
 glEnable(GL_LIGHTING);
 glEnable(GL_LIGHT0);
 glEnable(GL_LIGHT0 + 2);
};

/// funkcja rysująca (przerysowująca) scenę
void narysuj_scene() {
 // jeżeli nastąpiła zmiana ustawień kamery to ją wdrażamy
 if (kamera.is_new) ustaw_kamere();
 
 // czyścimy ekran (ustawionym wcześniej) kolorem oraz czyścimy bufor głębokości
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 
 glLoadIdentity();
 
 // napisy informacyjne
 char info[100];
 sprintf(info, "GL_LIGHTING: %d", glIsEnabled(GL_LIGHTING));
 umiesc_napis(info, -14.0f, -3.3f);
 sprintf(info, "GL_LIGHT0: %d", glIsEnabled(GL_LIGHT0));
 umiesc_napis(info, -14.0f, -4.0f);
 sprintf(info, "GL_LIGHT1: %d", glIsEnabled(GL_LIGHT1));
 umiesc_napis(info, -14.0f, -4.7f);
 sprintf(info, "GL_LIGHT2: %d", glIsEnabled(GL_LIGHT2));
 umiesc_napis(info, -14.0f, -5.4);
 // bardziej porządną implementację warstwy napisowej można znaleźć w "Podstawa silnika 3D"
 
 float mat[] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};
 float mat_zero[] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f};
 
 // przelatujący stożek
 glTranslatef(0.0f, 0.0f, -7.0f+licznik_klatek/140.0f);
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat);
#ifdef GLUT_INIT
 glutSolidTeapot(1.0f);
#else
 glCallList(STOZEK);
#endif
 mat[0]=1.0f; mat[1]=1.0f; mat[2]=1.0f;
 //glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat);
 
 glLoadIdentity();
 glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
 // dodatkowe storzki demonstrujące różne ustawienia materiałów,
 // czyli informacji o tym jak obiekt odbija światło
 
 // stożek oświetlony sam z siebie
 // kolorami takimi jak zdefiniowane (śledzenie koloru)
 glTranslatef(0.0f, 3.0f, -5.0f);
 glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
 glColorMaterial(GL_FRONT, GL_EMISSION);
 glCallList(STOZEK);
 glDisable(GL_COLOR_MATERIAL);
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, mat_zero);
 // zamiast śledzenia koloru morzna włączyć GL_EMISSION poprzez
 // glMaterialfv z wskazanym kolorem świecenia
 
 // stożek na wysoki połysk
 mat[0]=0.0f; mat[1]=0.0f; mat[2]=0.8f;
 glTranslatef(0.0f, -2.5f, 0.0f);
 glMateriali(GL_FRONT, GL_SHININESS, 7);
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat);
 glCallList(STOZEK);
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_zero);
 glMateriali(GL_FRONT, GL_SHININESS, 0);
 
 // stożek na wysoki oświetlany światłem rozproszonym
 mat[0]=1.0f; mat[1]=1.0f; mat[2]=1.0f; mat[3]=0.0f;
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat);
 glTranslatef(0.0f, -2.5f, 0.0f);
 glCallList(STOZEK);
 glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_zero);
 
 // prawdziwy efekt materiału (np. złota) uzyskuje się poprzez
 // ustawienie odpowiednich wartości wszystkich parametrów:
 // * GL_AMBIENT (współczynniki odbicia światła otaczającego
 //  - padającego tak samo z wszystkich kierunków)
 // * GL_DIFFUSE (współczynniki odbicia światła rozproszonego
 //  - padającego z określonych kierunków, odbijanego równomiernie)
 // * GL_SPECULAR (współczynniki odbicia światła odbłysków
 //  - padającego z określonych kierunków, odbijanego kierunkowo)
 // * GL_SHININESS (stopnia połysku
 //  - wielkości plamy powstałej z światła odbłysków)
 
 
 // licznik FPS
 licznik_klatek++;
 if (licznik_klatek == 1000) {
  licznik_klatek = 0;
 }
 
 // wywołujemy (zależną od wyżejpoziomowego mechanizmu) funkcję rysującre scenę do okna
#ifdef DRAW_TO_SCREEN
 DRAW_TO_SCREEN;
#elif MODE == GLUT
 glutSwapBuffers();
#elif MODE == SDL
 SDL_GL_SwapBuffers();
#elif MODE == GLX
 glXSwapBuffers(oknoGLX.wyswietlacz, oknoGLX.okno);
#else
# error "Couldn't determine DRAW_TO_SCREEN function"
#endif
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from opengl-draw-light.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/opengl-draw-light.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).