openal.c

/**
 * program prezentuje podstawy korzystania z biblioteki OpenAL
**/

// nagłówki OpenAL
#include <AL/al.h>
#include <AL/alc.h>
#include <AL/alut.h>

#include <stdlib.h>

// dokumentacja biblioteki dostępna na:
// http://connect.creativelabs.com/openal/Documentation/Forms/AllItems.aspx

// kompilacja: gcc -lopenal -lalut openal.c

const int ILOSC_ZRODEL = 2;
typedef struct {
 const ALbyte* plik;
 ALfloat pitch;
 ALfloat gain;
 ALfloat pozycja[3];
 ALfloat kierunek[3];
 ALuint czy_zapetlone;
} zrodlo_desc;

zrodlo_desc OPIS_ZRODEL[2] = {
 {
  "tlo.wav",
  1.0,
  1.0,
  {0.0,0.0,0.0},
  {0.0,0.0,0.0},
  AL_TRUE
 },
 {
  "dzwiek.wav",
  1.0,
  1.0,
  {0.0,0.0,0.0},
  {0.0,0.0,0.0},
  AL_FALSE
 }
};

typedef struct {
 ALfloat pozycja[3];
 ALfloat kierunek[3];
 ALfloat orientacja[6];
} sluchacz_desc;

sluchacz_desc OPIS_SLUCHACZA = {
 {0, 0, 0},
 {0, 0, 0},
 {0, 0, 0, 0, 0, 0}
};


int main(int argc, char *argv[]) {
 alutInit(NULL, 0);
 if(alGetError() != AL_NO_ERROR) {
  puts("Nie można zainicjalizować biblioteki ALUT");
  exit;
 }
 
 /// utworzenie buforów dzwiękowych
 ALuint bufory_dzwiekowe[ILOSC_ZRODEL];
 alGenBuffers(ILOSC_ZRODEL, bufory_dzwiekowe);
 if(alGetError() != AL_NO_ERROR) {
  puts("Nie można zainicjalizować buforów OpenAL");
  exit;
 }
 
 /// utworzenie źródeł dźwiękowych
 ALuint zrodla_dzwiekowe[ILOSC_ZRODEL];
 alGenSources(ILOSC_ZRODEL, zrodla_dzwiekowe);
 
 int i;
 for (i=0; i<ILOSC_ZRODEL; i++) {
  /// ladowanie buforu
  ALenum format;
  ALsizei size;
  ALvoid* data;
  ALsizei freq;
  ALboolean loop;
  
  alutLoadWAVFile(OPIS_ZRODEL[i].plik, &format, &data, &size, &freq, &loop);
  alBufferData(bufory_dzwiekowe[i], format, data, size, freq);
  alutUnloadWAV(format, data, size, freq);
  // bufory_dzwiekowe[i] = alutCreateBufferFromFile(NAZWY_PLIKOW[i]);
  
  /// ustawianie parametrów źródła
  // w ogólności ten sam bufor możemy wykorzystać w kilku źródłach
  // ale tutaj tak nie robimy, bo checmy aby każde źródło odgrywało niezależny plik
  alSourcei (zrodla_dzwiekowe[i], AL_BUFFER,  bufory_dzwiekowe[i]);
  alSourcef (zrodla_dzwiekowe[i], AL_PITCH,  OPIS_ZRODEL[i].pitch);
  alSourcef (zrodla_dzwiekowe[i], AL_GAIN,   OPIS_ZRODEL[i].gain);
  alSourcefv(zrodla_dzwiekowe[i], AL_POSITION, OPIS_ZRODEL[i].pozycja);
  alSourcefv(zrodla_dzwiekowe[i], AL_VELOCITY, OPIS_ZRODEL[i].kierunek);
  alSourcei (zrodla_dzwiekowe[i], AL_LOOPING, OPIS_ZRODEL[i].czy_zapetlone);
 }
 
 /// ustalamy pozycję słuchacza
 alListenerfv(AL_POSITION,  OPIS_SLUCHACZA.pozycja);
 alListenerfv(AL_VELOCITY,  OPIS_SLUCHACZA.kierunek);
 alListenerfv(AL_ORIENTATION, OPIS_SLUCHACZA.orientacja);
 
 // zaczynamy odtwarzać źródło 0
 alSourcePlay(zrodla_dzwiekowe[0]);
 // będzie odtwarzane w pętli dopóki nie zatrzymamy go poprzez
 // alSourceStop(zrodla_dzwiekowe[0]);
 // lub
 // alSourcePause(zrodla_dzwiekowe[0]);
 
 /// czekamy chwile, alre dzwiek sie odtwarza
 sleep(10);
 
 i=0;
 while(i<5) {
  ALint stan_zrodla;
  alGetSourcei(zrodla_dzwiekowe[1], AL_SOURCE_STATE, &stan_zrodla);
  if(stan_zrodla != AL_PLAYING) {
   i++;
   // przemieszczamy źródło w losowe położenie
   OPIS_ZRODEL[1].pozycja[0]=(rand()%100)/10.0;
   OPIS_ZRODEL[1].pozycja[1]=(rand()%100)/10.0;
   OPIS_ZRODEL[1].pozycja[2]=(rand()%100)/10.0;
   alSourcefv(zrodla_dzwiekowe[1], AL_POSITION, OPIS_ZRODEL[1].pozycja);
   
   // odtwarzamy
   alSourcePlay(zrodla_dzwiekowe[1]);
  }
 }
 
 /// zakanczanie
 alDeleteSources(ILOSC_ZRODEL, zrodla_dzwiekowe);
 alDeleteBuffers(ILOSC_ZRODEL, bufory_dzwiekowe);
 alutExit();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from openal.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/openal.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).