obraz_kontrolny.cpp

/** Program generuje obraz kontrolny z informacją o czasie w oparciu o dostarczona "tapete"
 * (np. http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Philips_PM5544.svg przekonwertowany do bmp)
 *
 * program może korzystać z libvlc (invmem) celem przesyłania tak generowanego "programu TV"
 * poprzez sieć lub wyświetlania go poprzez VLC
 *
 * kompilacja: g++ -lSDL -lSDL_ttf -lSDL_gfx -lvlc plik_zrodlowy.c -o plik_wynikowy
 */

#include <SDL/SDL.h>
#include <SDL/SDL_ttf.h>
#include <SDL/SDL_gfxPrimitives.h>
#include <SDL/SDL_rotozoom.h>
#include <SDL/SDL_mutex.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <unistd.h>

#define DEBUG(a) printf("%s:%d debug: %s\n", __FILE__, __LINE__, (a))

// stale odpowiadajace polozenim napisu
#define WN_MODE_LEFTUP 1
#define WN_MODE_CENTER 2

// ustawic gdy wyjsciem jest libvlc (moduł invmem
// - http://git.videolan.org/?p=vlc.git;a=blob_plain;f=modules/codec/invmem.c;hb=HEAD)
// w przeciwnym radzie wyjściem będzie SDL
#define VLC


#ifdef VLC
#include <vlc/vlc.h>
#endif

class komunikat {
 private:
  SDL_Surface *napis_caly;
  SDL_Rect dest;
  int x;
  char x_is_not_set;
 
 public:
  int speed;
  int odstep;
 
  // konstruktory
  komunikat(char* str, char* font_path, int font_size, SDL_Color &font_color, int y) {
   // dla zgodności z wywołaniem funkcji SDLowych kolor odbierany przez referencję
   // czyli pobieramy adres zmiennej podanej jako argument
   // i posługujemy się zmienną o takim adresie,
   //  odpowiada to równoczesnemu przekazywaniu do funkcji wskaźnika na zmienną (&zm),
   //  odbieraniu wskaźnika (*zm) i operowaniu na wyłuskaniu wartości (*zm = ...)
   ustaw_komunikat(str, font_path, font_size, font_color, y);
   speed = 5;
   odstep = 150;
  }
  
  // ustawianie punktu startu napisu
  void ustaw_start (int x_init) {
   x = x_init;
   x_is_not_set = 0;
  }
  
  // ustawianie treści napisu
  void ustaw_komunikat (char *str, char *font_path, int font_size, SDL_Color &font_color, int y) {
   TTF_Font *ttf = TTF_OpenFont(font_path, font_size);
   if (ttf == NULL) {
    printf("Błąd otwarcia czcionki: %s/n",TTF_GetError());
    SDL_Quit();
    return;
   }
   
   if(!(napis_caly = TTF_RenderUTF8_Solid(ttf, str, font_color))) {
    printf("Błąd renderowania napisu: %s/n",TTF_GetError());
    SDL_Quit();
    return;
   }
   TTF_CloseFont(ttf);
   
   x_is_not_set=1;
   dest.y=y;
   dest.w=napis_caly->w;
   dest.h=napis_caly->h;
  }
  
  // wyświetlanie napisu
  void move_and_put(SDL_Surface *ekran) {
   /// gdy x nie był ustawiony to ustawiamy na prawy róg ekranu
   if (x_is_not_set)
    ustaw_start(ekran->w);
   
   /// przesówamy napis w lewo zgodnie z zadaną prędkoscią
   x -= speed;
   
   /// jeżeli cały napis nam uciekł za ekran przechodzimy do następnego napisu
   if (x + napis_caly->w < 0)
    x = x + napis_caly->w + odstep;
   
   /// wyświetlamy półprzezroczysty pasek
   // SDL_SetAlpha(ekran, SDL_SRCALPHA, 125) - ustawia polprzezroczystosc calego surface
   // SDL_SetColorKey - ustawia kolor RGB który ma być uważany za przeźroczysty
   // ale SDL_FillRect z ustawionym kanelem alfa nie powoduje blendingu
   // zatem zkorzystam z funkcji z SDL_gfx:
   //boxRGBA(ekran, , 0, dest->y + napis->w, , 0, 0, 0, 125);
   boxRGBA(ekran, 0, dest.y - 5, ekran->w, dest.y + napis_caly->h + 5, 0, 0, 0, 125);
   
   /// wypisywanie komunikatu w pętli
   dest.x = x;
   int i = 1;
   do {
    SDL_BlitSurface(napis_caly, NULL, ekran, &dest);
    SDL_UpdateRects(ekran, 1, &dest);
    dest.x = x + (napis_caly->w + odstep) * i++;
   } while (dest.x < ekran->w);
  }
};

void print_image(SDL_Surface *image, SDL_Surface *ekran) {
 SDL_Rect dest;

 // ustalenie obszaru na ekranie na ktorym ma byc umieszczony obrazek
 // x,y - gorny lewy rog obrazka, ustawiamy tak aby obrazek byl na srodku ekranu
 dest.x = (ekran->w - image->w)/2;
 dest.y = (ekran->h - image->h)/2;

 // w,h - wysokość i szerokość obrazka
 dest.w = image->w;
 dest.h = image->h;

 // skopiowanie obrazka
 SDL_BlitSurface(image, NULL, ekran, &dest);

 // aktualizacja wybranego fragmentu ekranu
 SDL_UpdateRects(ekran, 1, &dest);
}

void wyswietl_napis(char *str, SDL_Surface *ekran, int x, int y, char mode,
 TTF_Font *ttf, SDL_Color &kolor_napisu, SDL_Color &kolor_tla) {
 SDL_Rect dest;
 SDL_Surface *napis;
 
 if(!(napis = TTF_RenderUTF8_Shaded(ttf, str, kolor_napisu, kolor_tla))) {
  printf("Błąd renderowania napisu: %s/n",TTF_GetError());
  SDL_Quit();
  return;
 }
 
 // rozmiary napis
 dest.w=napis->w;
 dest.h=napis->h;
 
 // półożenie napisu (uwaga napis zawsze umieszczany od lewego górnego rogu dest)
 if (mode == WN_MODE_LEFTUP) {
  dest.x=x;
  dest.y=y;
 } else if (mode == WN_MODE_CENTER) {
  dest.x=x - napis->w /2;
  dest.y=y - napis->h /2;
 }
 
 SDL_BlitSurface(napis, NULL, ekran, &dest);
 SDL_UpdateRects(ekran, 1, &dest);
 
 SDL_FreeSurface(napis);
}

double oblicz_zoom(SDL_Surface *ekran, SDL_Surface *obrazek) {
 double zoom_x = (double)ekran->w / (double)obrazek->w;
 double zoom_y = (double)ekran->h / (double)obrazek->h;
 if (zoom_y < zoom_x)
  return zoom_y;
 else
  return zoom_x;
}

#ifdef VLC
struct out_vlc {
 SDL_Surface *image;
 SDL_mutex *mutex;
 time_t timestamp;
};

static void * lock(struct out_vlc *out_vlc) {
 SDL_LockMutex(out_vlc->mutex);
 SDL_LockSurface(out_vlc->image);
 
 return out_vlc->image->pixels;
}

static void unlock(struct out_vlc *out_vlc) {
 SDL_UnlockSurface(out_vlc->image);
 SDL_UnlockMutex(out_vlc->mutex);
}
#endif

int main(int argc, char **argv) {
 // inicjalizacja bliblioteki SDL
 if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_TIMER|SDL_INIT_EVENTTHREAD)!=0) {
  printf("Błąd inicjalizacji SDL: %s/n",SDL_GetError());
  return -1;
 }

 // tworzymy unie przechowujaca informacje o zdarzeniach
 SDL_Event zdarzenie;
 
 // inicjalizacja systemu czionek
 if (TTF_Init()) {
  printf("Błąd inicjalizacji SDL_ttf: %s/n",TTF_GetError());
  SDL_Quit();
  return -1;
 }
 
 // wczytany ekran obrazka
 SDL_Surface *obrazek = SDL_LoadBMP("./Philips_PM5544.bmp");
 SDL_Surface *output_image = SDL_LoadBMP("./Philips_PM5544.bmp");
  // zamiast SDL_CreateRGBSurface z którą były problemy
 if ( obrazek == NULL || output_image == NULL ) {
  fprintf(stderr, "Nie można wczytać obrazka: %s\n", SDL_GetError());
  return -1;
 }
 
 // ładowanie czionek
 TTF_Font *ttf_name = TTF_OpenFont(
  "/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Bold.ttf",
  30
 );
 TTF_Font *ttf_time = TTF_OpenFont(
  "/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Bold.ttf",
  30
 );
 if (ttf_name == NULL || ttf_time == NULL) {
  printf("Błąd otwarcia czcionki: %s/n",TTF_GetError());
  SDL_Quit();
  return -1;
 }
 
 double zoom = 0.35;
 int argc2 = argc; // zmienna pomocnicza przechowująca liczbę nieobsłużonych argumentów
#ifdef VLC
 struct out_vlc out_vlc;
 out_vlc.mutex = SDL_CreateMutex();
 out_vlc.image = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, zoom*obrazek->w, zoom*obrazek->h, 24, 0, 0, 0, 0);
 
 char clock[64], cunlock[64], cdata[64], width[32], height[32];
 libvlc_exception_t ex;
 libvlc_instance_t *libvlc;
 libvlc_media_t *m;
 libvlc_media_player_t *mp;
 char const *vlc_argv[] =
 {
  //"-q",
  // "-vvvvv",
  // "--plugin-path", "/sciezka/do/katalogu/DODATKOWYCH/modulow/VLC",
  "--ignore-config", // Don't use VLC's config files
  "--noaudio",
  "--codec", "invmem",
  //"--quiet-synchro",
  //"--aout", "alsa",
  "--fake-fps", "10",
  "--invmem-width", width,
  "--invmem-height", height,
  "--invmem-lock", clock,
  "--invmem-unlock", cunlock,
  "--invmem-data", cdata,
 };
 int vlc_argc = sizeof(vlc_argv) / sizeof(*vlc_argv);

 sprintf(clock, "%lld", (long long int)(intptr_t)lock);
 sprintf(cunlock, "%lld", (long long int)(intptr_t)unlock);
 sprintf(cdata, "%lld", (long long int)(intptr_t)&out_vlc);
 sprintf(width, "%i", out_vlc.image->w);
 sprintf(height, "%i", out_vlc.image->h);

 libvlc_exception_init(&ex);
 libvlc = libvlc_new(vlc_argc, vlc_argv, &ex);
 m = libvlc_media_new(libvlc, "fake://", &ex);
 mp = libvlc_media_player_new_from_media(m, &ex);
 libvlc_media_release(m);
 libvlc_media_player_play(mp, &ex);
 
 SDL_Surface *screen = SDL_SetVideoMode(320,240,24,SDL_HWSURFACE|SDL_RESIZABLE);
#else
 // tworzymy ekran
 SDL_Surface *screen;
 if ( argc >= 2 && ! strcmp(argv[1], "-w") ) {
  // okienko
  screen = SDL_SetVideoMode(320,240,24,SDL_HWSURFACE|SDL_RESIZABLE);
  argc2--;
 } else {
  // pełny ekran
  screen = SDL_SetVideoMode(1024,768,24,SDL_HWSURFACE|SDL_FULLSCREEN);
 }
 
 // ustalenie skalowania
 zoom = oblicz_zoom(screen, obrazek);
#endif
 
 // kolory napisów
 SDL_Color kolor_tla={0,0,0}, kolor_napisu={0xff,0xff,0xff};
 
 // umieszczenie nazwy na obrazku
 wyswietl_napis((char*)"www.opcode.eu.org", obrazek,
  512 * obrazek->w / 1025, 623 * obrazek->h / 770,
  WN_MODE_CENTER, ttf_name, kolor_napisu, kolor_tla);
 
 // tworzymy komunikat specjalny
 komunikat * napis_specjalny = NULL;
 if (argc2 == 2)
  napis_specjalny = new komunikat(
   argv[argc - 1],
   (char*)"/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono-Bold.ttf",
   32,
   kolor_napisu,
   715 * obrazek->h / 770
  ); // komunikat tworzymy w oparciu o ostatni z argumentów
 
 // położenia zegarów
 const int time1_x = 311 * obrazek->w / 1025;
 const int time2_x = 713 * obrazek->w / 1025;
 const int time_y = 393 * obrazek->h / 770;
 
 // zmienne pomocnicze
 time_t czas;
 struct tm czas_rozlozony;
 char czas_napis[100];
 int i=0;
 SDL_Surface *scaled_image;
 
 while (1) {
  // kopiujemy tło na ekran roboczy
  print_image(obrazek, output_image);
  
  // odczytujemy czas
  time(&czas);
  gmtime_r(&czas, &czas_rozlozony); // localtime_r(&czas, &czas_rozlozony);
  
  // tworzymy napis i dodajemy go do ekranu roboczego
  strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%Y-%m-%d", &czas_rozlozony);
  wyswietl_napis(czas_napis, output_image, time1_x, time_y,
   WN_MODE_CENTER, ttf_time, kolor_napisu, kolor_tla);
  strftime(czas_napis, sizeof(czas_napis), "%H:%M:%S UTC", &czas_rozlozony);
  wyswietl_napis(czas_napis, output_image, time2_x, time_y,
   WN_MODE_CENTER, ttf_time, kolor_napisu, kolor_tla);
  
  if (napis_specjalny != NULL)
   napis_specjalny->move_and_put(output_image);
  
  // skalujemy
  if (zoom != 1) {
   scaled_image = zoomSurface(output_image, zoom, zoom, 1);
  } else {
   scaled_image = output_image;
  }
  
  // przenosimy ekran roboczy na ekran docelowy
#ifdef VLC
  SDL_LockMutex(out_vlc.mutex);
  print_image(scaled_image, out_vlc.image);
  out_vlc.timestamp = czas;
  SDL_UnlockMutex(out_vlc.mutex);
  SDL_SaveBMP(scaled_image, "out.bmp");
#else
  print_image(scaled_image, screen);
#endif
  
  if (zoom != 1) {
   SDL_FreeSurface(scaled_image);
  }
  
  // obsługujemy ewentualne zdarzenia
  // warto zauważyć że korzystamy z nieblokującej funkcji SDL_PollEvent zamiast SDL_WaitEvent
  while (SDL_PollEvent(&zdarzenie)) {
   if (zdarzenie.type == SDL_QUIT || zdarzenie.type == SDL_KEYDOWN && zdarzenie.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE) {
    libvlc_media_player_stop(mp, &ex);
    libvlc_media_player_release(mp);
    libvlc_release(libvlc);
    SDL_DestroyMutex(out_vlc.mutex);
    SDL_FreeSurface(out_vlc.image);
    SDL_FreeSurface(output_image);
    SDL_Quit();
    exit (0);
#ifndef VLC
   } else if (zdarzenie.type == SDL_VIDEORESIZE) {
    screen = SDL_SetVideoMode(zdarzenie.resize.w, zdarzenie.resize.h,
     24, SDL_HWSURFACE|SDL_RESIZABLE);
    zoom = oblicz_zoom(screen, obrazek);
#endif
   }
  }
  // czekamy 0.1s
  SDL_Delay(100);
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from obraz_kontrolny.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/obraz_kontrolny.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).