ncurses_3.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody związane z sterowaniem wyświetlaniem na terminalu tekstowym
 * plik ten wykorzystuje meodę opartą w całości na bibliotece ncurses
 *
 */

#include <ncurses.h>
/* Wymagane -lncurses przy linkowaniu */

int main(void) {
 initscr(); /* inicjalizacja */
 noecho(); /* nie bedzie widac wpisywanych znakow */
 curs_set(false); /* nie pokazuj kursora */

 /* można by jeszcz używać m.in.:

 cbreak(); - wylacza buferowanie linii
 nonl(); - sterowanie wejsciem
 intrflush(stdscr, FALSE); - sterowanie wejsciem
 keypad(stdscr, TRUE); - sterowanie wejsciem

 */

 /* wypisz znak na zadanej pozycji */
 mvaddch(2,8,'@');

 /* oczekiwanie na nacisniecie q */
 while (getch()!='q');

 curs_set(true); /* pokazuj normalnie kursor */
 endwin(); /* zakoncz */

 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from ncurses_3.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/ncurses_3.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).