nazwy_hostow.c

#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

main(int argc, char **argv) {
 int i=0;
 char buff[40];
 void* adres;
 
 // zamiana nazwy na adresy
 struct hostent *info1 = gethostbyname(argv[1]);
 if (info1 == NULL) {
  herror("gethostbyname: ");
  return -1;
 }

 struct in_addr adres_v4;
 struct in6_addr adres_v6;
 // opisy in6_addr i sockaddr_in6 w man 7 ipv6
 // opisy in_addr i sockaddr_in w man 7 ip
 
 // wypisanie uzyskanych informacji
 printf("%s MA ADRESY (%d %d):\n", info1->h_name, info1->h_addrtype, info1->h_length);
 while (info1->h_addr_list[i]) {
  if (info1->h_addrtype == AF_INET) {
   adres = &adres_v4;
   memcpy ((void *) &adres_v4.s_addr, (void*)info1->h_addr_list[i], info1->h_length);
   printf("\tadres ip w postaci HEX: %x (%x)\n", adres_v4.s_addr, *((int*)info1->h_addr_list[i]));
  } else if (info1->h_addrtype == AF_INET6) {
   adres = &adres_v6;
   memcpy ((void *) &adres_v6.s6_addr, (void*)info1->h_addr_list[i], info1->h_length);
   printf("\tadres ip w postaci HEX: ");
   for (i=0; i<16; i++)
    printf("%x ", adres_v6.s6_addr[i]);
   printf("\n");
  }
  
  // konwersja wartości numerycznej na ludzki zapis adresu
  // funkcja inet_ntop rozpoznaje przyjmowany typ struktury
  // mogą to być n6_addr, sockaddr_in6, in_addr, sockaddr_in
  if (!inet_ntop (info1->h_addrtype, adres, buff, 40)) {
   perror( "próba zamiany adresu nieudana" );
   return -1;
  }
  printf("\t%s %s\n\n", info1->h_aliases[i], buff);
  i++;
 }
 
 
 
 struct addrinfo *info2;
 errno = 0;
 int error = getaddrinfo(argv[1], NULL, NULL, &info2);
 if (error != 0) {
  perror("getaddrinfo: ");
  printf("getaddrinfo: %d %s\n", error, gai_strerror(error));
 }
 
 struct sockaddr_in *socket_v4;
 struct sockaddr_in6 *socket_v6;
 
 printf("Za pomocą getaddrinfo\n");
 do {
  // UIWAGA: to co siedzi w info2->ai_addr to sockaddr_in lub sockaddr_in6 a nie sockaddr !!!
  if (info2->ai_family == AF_INET) {
   socket_v4 = (const struct sockaddr_in*) info2->ai_addr;
   adres = &socket_v4->sin_addr;
   printf("\tadres ip w postaci HEX: %x\n", socket_v4->sin_addr.s_addr);
  } else if (info2->ai_family == AF_INET6) {
   socket_v6 = (const struct sockaddr_in6*) info2->ai_addr;
   adres = &socket_v6->sin6_addr;
   printf("\tadres ip w postaci HEX: ");
   for (i=0; i<16; i++)
    printf("%x ", socket_v6->sin6_addr.s6_addr[i]);
   printf("\n");
  }
  
  // konwersja wartości numerycznej na ludzki zapis adresu
  if (!inet_ntop (info2->ai_family, adres, buff, 40)) {
   perror( "próba zamiany adresu nieudana" );
   return -1;
  }
  printf("\t%s %s (%d %d)\n\n", info2->ai_canonname, buff, info2->ai_family, info2->ai_addrlen);
  
  // bierzemy następny z uzyskanych adresów
  info2=info2->ai_next;
 } while(info2!=NULL);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from nazwy_hostow.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/nazwy_hostow.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).