jabber.cpp

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody komunikacji sieciowej (TCP/IP)
 *
 * jest to bardzo prosty program który komunikuje się z serwerem Jabber
 * (więcej info o Jabber'ze: www.jabber.org i www.jabberpl.org)
 * zasadniczo powstał on w celu wysyłania powiadomień o nowej poczcie
 * przy takim wykorzystaniu oczywiście fragment odpowiedzialny za odbiór odpowiedzi
 * jest bezurzyteczny, ale został zamieszczony w celach edukacyjnych
 *
 */

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/ip.h>

#include <unistd.h>

#include <string>
#include <sstream>

#include <stdio.h>

#define _NUMER_PORTU_ 5222
#define _ADRES_SERWERA_ "jabber.domena"
#define _MAIL_USER_ "uzytkownik"
#define _MAIL_USER_PASSWORD_ "secret1"

int main(int argv, char *args[]) {
 // pierwszy parametr - JID
 // drugi parametr - wiadomość

 // otwieramy gniazdo
 int sockfd = socket (PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 struct sockaddr_in adres;
  adres.sin_family = AF_INET;
  adres.sin_port = htons (_NUMER_PORTU_);
 struct hostent *serwer = gethostbyname (_ADRES_SERWERA_); // rozwiązujemy adres serwera
  memcpy ((void *) &adres.sin_addr.s_addr, (void*) serwer->h_addr, serwer->h_length);

 // łączymy z serwerem
 connect (sockfd, (struct sockaddr *) &adres, sizeof (adres));

 // tworzymy wiadomosc
 for (unsigned int i = 0; i<strlen(args[2]); i++) {
  // w tej pętli zamienimy znaczki < i > na inne gdyz ich wystepownie w XML'u nie powinno mieć miejsca
  if (args[2][i] == '<') args[2][i] = '[';
  if (args[2][i] == '>') args[2][i] = ']';
 }
 std::ostringstream message; // to wygodny sposób obsługi napisów

 message << "<stream:stream to='" << _ADRES_SERWERA_;
 message << "' xmlns='jabber:client' xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams'>";
 message << "<iq id='auth' type='set'><query xmlns='jabber:iq:auth'><username>";
 message << _MAIL_USER_ << "</username>" << "<password>" << _MAIL_USER_PASSWORD_;
 message << "</password><resource>system</resource></query></iq>";
 message << "<message to='" << args[1] << "'><body>" << args[2] << "</body></message>";
 message.put(0);
 //printf("%s", (message.str()).c_str());

 // wysylamy dane
 send(sockfd, (message.str()).c_str(), (message.str()).length()-1, 0);


 // ODBIOR DANYCH
 // bardzo prosta funkcja odbioru danych - mozna by ją wykorzystać do kontroli poprawności wysłania wiadomości ...
 struct timeval czas_1,czas_2;
 fd_set zestaw_1,zestaw_2;
 czas_1.tv_sec = 4; // limit czasu oczekiwania na dane - czas_1.tv_usec dla limitu w milisekundach
 FD_ZERO(&zestaw_1);
 FD_SET(sockfd, &zestaw_1);
 bool quit = false;

 while (quit == false) {
  czas_2 = czas_1;
  zestaw_2 = zestaw_1;
  select (FD_SETSIZE, &zestaw_2, 0, 0, &czas_2); // czekamy na dane w deskryptorach gniazd
  if (FD_ISSET (sockfd, &zestaw_2)) // serwer coś nadał
  {
   char bufor[1000];
   int bajty = read (sockfd, bufor, 1000);
   if (bajty == 0) // zostaliśmy rozłączeni
   {
    close (sockfd);
    FD_CLR (sockfd, &zestaw_1);
    quit = true;
   }
   printf("ODPOWIEDZ: %s\n", bufor);
   quit = true;
  }
 }


 // wychodzimy
 close(sockfd);

 return 0;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from jabber.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/jabber.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).