in_out.cpp

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje standardowe wejście i wyjście, równierz odczyt i zapis plików
 *
 */

 
// dla C++
#include <iostream>
#include <iomanip> // dla modyfikatorów w cout / cin
#include <fstream> // dla plików
using namespace std; // aby nie pisać std::cout, std::cin, ... itd.
// komentarz: jako że wykorzystywano funkcje biblioteki standardowej C++ przed jej
// ustandaryzowaniem funkcje ustandaryzowane zostały umieszczone w przestrzeni
// nazw std (i korzystają z plików nagłówkowych bez .h)

main() {
 // standardowe wejście, wyjście, wyjście błędu w C++
 double liczba = 0;
 cout << "Podaj liczbę\n"; // wyjście
 cin >> liczba; // wejście - wczytuje pierwszy argument (do białego znaku)
         // i próbuje potraktować jako liczbę, 
 cin.clear(); // czyszcze błędy aby program działał normalnie, gdy zostało
        // podane coś co nie może być potraktowane jako liczba
 cerr << "Podałeś " << liczba << "\n"; // wyjście błędu
 clog << "Idziemy dalej\n"; // buforowane wyjście błędu
 
 // odczyt znaku
 int c = cin.get(); // zwraca znak lub EOF
 cout << "Podany został znak o numerze: " << c << " ... podaj kolejne i zakończ Enter" << endl;
 // widać że ze strumienia nie został pobrany Enter, którym zakończylismy wprowadzanie liczby ...
 char d;
 while ( ! cin.get(d).eof() ) { // w tym wypadku EOF sprawdzamy cin.get(d).eof()
  if (d == 10) break;
  cout << d;
 }
 cout << " - to są podane znaki" << endl;

 
 // odczyt napisu / linii ...
 char napis [20];
 cout << "Wpisz coś (i naciśnij Enter):" << endl;
 cin.getline(napis, 20);
 cout << "wpisałeś: " << napis << endl;

 cout << "Wpisz coś (tym razem aby zawierało w środku znak 0):" << endl;
 cin.getline(napis, 20, '0');
 cout << "wpisałeś: " << napis << endl;
 // podobnie można skorzystać z get - cin.get(napis, 20); lub cin.get(napis, 20, '0');
 // wtedy do tablicy wynikowej wpisany zostanie odpowiednio znak nowej linii i 0
 // wczytanie naprawdę cłej linii (bez ograniczenia długości) patrz getline w napisy.cpp
 
 // mamy również odczyt binarny - cin.read( wskaznik_gdzie, ile );
 
 // pozostałe ciekawe metody ...
 // ignore(_ile_, _ogranicznik_); ignoruje _ile_ znaków albo (co nastapi szybciej)
 // do _ogranicznik_ domyslnie _ile_=1, _ogranicznik_=EOF
 cin.ignore(1000, '\n'); // ignorujemy wszystko co było dalej
 
 cout << "podaj znak\n";
 cin.get(d);
 cout << "podałeś: " << d << endl;
 
 // mamy też metody:
 // unget -oddającą ostatnio pobrany znak
 cin.unget();
 // putback - oddającą zadany znk do strumienia
 // cin.putback(d);
 // peek - pozwalającą na podejrzeie następngo znaku bez zabierania go ze strumieniac
 cout << "ostatnim pobranym znakiem było: " << cin.peek() << endl;
 
 cin.getline(napis, 20);
 cout << "w naszym strumieniu było: " << napis << endl;
 
 
 // formatowanie wyjścia/wejścia ...
 cout.setf(ios::fixed); // zapewnia ze precision() odnosi sie do miejsc po kropce
             // bez tego precision moze okreslac ilosc znaczacych cyfr w calej liczbie
 cout.setf(ios::showpoint); // wypisujemy kropkę dziesiętną i nieznaczace zera
 cout.width(10); // minimalna ilosc znakow wypisywanej liczby
 cout.fill('0'); // wypełniacz dla znakow dodawanych na poczatku liczby
 cout.precision(6); // precyzja (patrz uwaga o ios::fixed)
 cout << 20.9863 << endl;
 
 // taki sam efekt możnaby uzyskać korzystając z modyfikatorów umiesczanych w ciągu << <<:
 cout << setw(6) << setfill('_') << setprecision(2) << 20.9863 << endl;
 // mamy też modyfikatory do zmiany systemu liczbowego
 cout << "10 w systemie ósemkowym: " << setbase(8) << 10 << endl;
 cout << "10 w systemie szesnastkowym: " << setbase(16) << 10 << endl;
 cout << "10 w systemach o podstawie 8, 10 i 16: ";
 cout << oct << 10 << " " << dec << 10 << " " << hex << 10 << endl;
 
 // warto wspomnieć też o flush wyrzucającym zawartość bufora ...
 
 // są też wspomniane już flagi formatujące ustawiane przez cout.setf(ios::flaga):
 // skipws - pominięcie początkowych spacji (cin, modyfikator wc) 
 // uppercase - wielkielitery w trybie szesnastkowym i notacji wykładniczej:
 cout.setf(ios::uppercase);
 // showbase - nagłówki identyfikujące system dla 16-kowego i 8-kowego:
 cout.setf(ios::showbase);
 cout << "10 w systemach o podstawie 8, 10 i 16: ";
 cout << oct << 10 << " " << dec << 10 << " " << hex << 10 << endl;
 // showpoint - w zmienno przecinkowych zawsze wypisz kropkę 
 // showpos - dodatni poprzedź plusem
 // unitbuf - wyłącz buferowanie
 
 // ustawiane przez cout.setf(ios::flaga, basefield):
 // dec - dziesiętny system liczbowy
 // oct - ósemkowy system liczbowy
 // hex - szesnastkowy system liczbowy
 
 // ustawiane przez cout.setf(ios::flaga, floatfield):
 // scientific - notacja naukowa dla zmiennoprzecinkowych
 // fixed - notacja zwykła dla zmiennoprzecinkowych
 // 0 - automatyczny wybór (domyślna)
 
 // ustawiane przez cout.setf(ios::flaga, adjustfield):
 // left - wyrównanie do lewej
 // right - wyrównanie do prawej
 // internal - wyrównanie do srodka
 
 
 // obsługa plików
 // oprócz predefiniowanych strumieni możemy tworzyć i korzystac z strumieni zwiazanych z plikami
 ofstream plik_w; // tworzymy strumień (typu out) związany z plikiem ...
 ifstream plik_r; // tworzymy strumień (typu in) związany z plikiem ...
 plik_w.open("/tmp/plik_w", ios::out|ios::ate);
  // otwieramy plik w trybie dopisywania z możliwościa zmiany dotychczasowej zawartości
 plik_r.open("/tmp/plik_r"); // otwieramy plik do czytania
 // tryby możemy budować z następujących opcji:
 // ios::in - odczyt (domyślna dla ifstream)
 // ios::out - zapis (domyślna dla ofstream)
 // ios::ate - ustawie pozycji na koniec pliku
 // ios::app - dopisywanie
 // ios::trunc - nadpisuje plik
 // ios::noreplace - nie nadpisuje pliku
 // ios::nocreate - wymaga aby plik istniał
 
 cout << "Aktualna pozycja w pliku OUT: " << plik_w.tellp() << endl;
 cout << "Aktualna pozycja w pliku IN: " << plik_r.tellg() << endl;
 
 // pisanie i czytanie dokładnie jak dla cin cout ...
 plik_w << "Hello World !!!";
 
 // możemy tez przemieszczać się w pliku - do określonej pozycji
 // plik_w.seekp( pozycja );
 // plik_r.seekg( pozycja );
 // lub o określoną odległość (także ujemną) od pozycji
 // plik_w.seekp( przesuniecie, tryb );
 // plik_r.seekg( przesuniecie, tryb );
 // tryb może mieć postaci:
 // ios::beg - od początku 
 // ios::cur - od bieżącej pozycji 
 // ios::end - od końca
 
 // nma koniec zamykamy pliki
 plik_w.close();
 plik_r.close();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from in_out.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/in_out.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).