in_out.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje standardowe wejście i wyjście, równierz odczyt i zapis plików
 *
 */


#include <stdio.h>

int main() {
 // najprostsze wypisywanie napisu
 fputs( "Hello World !!!\n", stdout );
 puts( "Hello World !!!\n" );
 // oba wyżej zaprezentowane wywołania są równoważne,
 // przy czym pierwsze można wykorzystać do zapisu do pliku - zamiast stdout
 // jako drugi argument podajemy identyfikator otwartego do zapisu pliku
 // (o tym za chwilę ...), tak samo jest w wszystkich innych funkcjach gdzie
 // podaje jako argument stdout lub stdin
 
 // najprostsze wypisywanie napisu
 char c = 'q';
  // definiujemy zmienną całkowitą jedno bajtową z przypisaniem
  // numeru ASCII (patrz man ascii) znaku q
 fputc( c, stdout );
 putc( c, stdout ); // starszy wariant ...
 putchar( c );
 putchar( '\n' ); // znak nowej linii wprowadzamy przez \n
 
 // najprostsze czytanie znaku
 puts( "Podaj znak i naciśnij ENTER" );
 int d = fgetc (stdin); // jest to równoważne: int d = getchar();
 getchar();
  // wczytujemy tamten enter
  // ... bo inaczej dalsze czytanie będzie mogło mieć problemy
 if (d != EOF)
  c = (char) d;
 
 // najprostrze czytanie napisu (linii)
 puts( "wpisz coś i naciśnij ENTER" );
 char napis [20]; // 20 elementowa tablica znaków
 fgets( napis, 20, stdin );
 // warto zauważyć że wczytany napis zawiera znak końca linii, jeżeli się
 // zmieścił, a jeżeli nie to dalsze wczytywanie będzie mieć problemy ... istnieje
 // też funkcja gets wymagająca podania tylko nazwy tablicy do której ma czytać
 
 //gets( napis );
 // jednak stosowanie jej jest wyraźnie odradzane:
 // "warning: the `gets' function is dangerous and should not be used."
 // gdyż niczym nie jest ograniczona ilość wczytywanych znaków,
 // co może prowadzić do błędów przepełnienia bufora ...


 // wyjście formatowane
 fprintf(stdout, "%% Podałeś znak %c oraz napis %s\n", c, napis);
  // funkcja ta podstawia w miejsce znaczników %x odpowiednie zmienne
  // - po kolei w miejsce pierwszego %x pierwszy argument po napisie
  // formatującym (u nas za %c zmienna c za %s zmienna napis);
  // znaki występujące po % informują jak ma być traktowana dana zmienna,
  // aby uzyskać znak % należy wpisać %% (jak w powyższym przykładzie),
  // więcej o napisach formatujących - man 3 printf
  // uwaga: ilość i typy argumentów muszą się zgdzać !!!
  // a w większości kompilatory tego nie sprawdzają
 sprintf( napis, "Podałeś znak %c", c );
  // tak jk wyżej tyle że do wskazanej tablicy
  // rozszerzania GNU dodają również funkcje asprintf, która dostaje
  // wskaźnik, a pamięć potrzebą do stworzenia takiej tablicy
  // przydziela sama ... więcej w napisy.cpp
 printf("napis ma teraz postać: %s\n", napis);
  // tak jak fprintf tyle że zawsze na stdout
 
 // wejście formatowane
 puts( "wpisz liczbę całkowitą\n" );
 fscanf (stdin, "%i", &d);
  // funkcja czyta pierwszy argument z pliku (u nas stdin - czyli
  // standardowego wejścia) i rozkłada go według napisu formatującego,
  // więcej o napisach formatujących - man 3 scanf
  //
  // funkcję tę można wykorzystać np. do parsowania konfigów "zmienna = wartosc"
  // while ( fscanf(fp, "%10s = %10s\n", name, val) != EOF ) {
  //  if ( strlen(name) == 0 || strlen(val) == 0 ) continue;
  //  ...
  // }
 printf("wczytaliśmy liczbę: %i\n", d);
  // oczywiście jest scanf, które nie ma pierwszego argumentu i domyślnie
  // czyta z sdtin oraz parę innych, w tym sscanf:
 double liczba;
 sscanf("3.6", "%lf", &liczba);
 printf("a to była liczba: %f\n", liczba);
  // uwaga: w *scanf należy dodatkowo pamiętać o tym iż należy przekazywać
  // adresy zmiennych do których funkcja ma czytać !!!


 // czytanie i pisanie do pliku
 FILE *plik;
 plik=fopen("/tmp/plik1.txt", "w+");
  // otwieramy plik określony w pierwszym argumencie, w trybie określonym
  // w drugim argumencie (r - odczyt, w - zapis, a - dopisywanie,
  // + - dwukierunkowy (używane po r, w albo a)
 fputs("Hello World !!!\n", plik); // wpisujemy do pliku
 printf("aktualna pozycja w pliku to %d\n", ftell(plik));
 
 fflush(plik);
  // jako że są to operacje buforowane to aby mieć pewność że to jest już
  // w pliku należy wykonać fflush(), nie jest to konieczne gdy zamykamy
  // plik (wtedy wykonywane jest z automatu)
 fseek(plik, 0, SEEK_SET);
  // przewijamy do początku jest to równoważne rewind(plik);
 fread(&napis, 20, 1, plik);
  // czytamy z pliku 20 elementów o wielkości 1 bajta do tablicy napis
 
 freopen("/tmp/plik2.txt", "a", plik);
  // zmieniamy nazwę pliku dla naszej struktury FILE
  // oprocz fopen, freopen jest też fdopen, która otwiera plik
  // identyfikowany numerycznym deskryptorem a nie ścieżką i popen,
  // która otwiera potok w wybraną stronę do zadanej komendy
  // przykłady użycia w fork.c
 fwrite(&napis, 20, 1, plik);
  // zapisujemy do pliku 20 elementów o wielkości 1 bajta z tablicy napis
 fclose(plik);
  // zamykamy plik ...
 
 // oczywiście funkcje fwrite i fread można stosować do czytania sdtin i pisania na stdout
 // funkcje te są szczególnie użyteczne przy operacji danymi binarnymi:
 printf("DANE BINARNE:\n");
 fwrite(&liczba, 1, sizeof(double), stdout);
 printf("\nKONIEC DANYCH BINARNYCH:\n");
 
 // mamy też funkcje zmieniające nazwę pliku:
 // rename("sciezka1", "sciezka2");
 // kasujące plik
 // remove("sciezka");
 // oraz tworzące unikalną nazwę (nie plik) pliku (uważaną za niebezpieczną): tmpnam()
 // albo zwracającą od razu obiekt typu FILE pliku tymczasowego (usuwanego po
 // zakończeniu programu) - tmpfile(): plik = tmpfile();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from in_out.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/in_out.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2019-03-18 11:42:55 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).