Makefile

# więcej informacj w dsp_gui_qt.c

PLIK_WYNIKOWY=dsp_gui_qt
PLIK_ZRODLOWY=dsp_gui_qt


# domyslna akacja (all) wymagająca pliku .o oraz .mo (tworzonych przez poniższe akcje)
# wykonuje linkowanie plików *.o i *.mo oraz bibliotek (-lqt-mt) w program wynikowy
all: ${PLIK_ZRODLOWY}.o ${PLIK_ZRODLOWY}.mo
  g++ *.o *.mo -o ${PLIK_WYNIKOWY} -lqt-mt


# kompilacja zwykłych źródeł C++
%.o: %.cpp
#  $< oznacza plik wejsciowy (wymieniony powyżej jako wymagany (po dwukropku) %.cpp)
#  $@ oznacza plik wynikowy (wymieniony powyżej przed dwukropkiem %.o
#    gdzie % oznacza dowlna zadana nazwe pliku
  g++ -c $< -o $@ -I/usr/include/qt3/


# kompilacja plików generowanych przez MOC
%.mo: %.h
  moc $< -o $@.m.cc
  g++ -c $@.m.cc -o $@ -I/usr/include/qt3/
  rm -f $@.m.cc

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from MakefileCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/dsp_gui_qt/Makefile) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).