dsp_gui_gtk.c

/*
 * plik ma na celu prezentację podstawowych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje bardzo popularną bibliotekę tworzenia GUI, wykorzystywaną m.in. w GNOME - GTK
 *
 * jest jednocześnie użytecznym interfejsem dla programu dsp.c, który implementuje
 * software'ową pętlę pomiędzy wejściem liniowym a wyjściem głośnikowym (dla układów CMI9880)
 *
 *
 * kompilacja:
 * gcc -Wall -g plik_zrodlowy.c -o plik_wynikowy `pkg-config --cflags gtk+-2.0` `pkg-config --libs gtk+-2.0`
 *
 * zachęcam do zapoznania się z poradnikiem na oficjalnej stronie projektu: http://www.gtk.org/tutorial/
 * oraz polsko języcznym tekstem na 4programmers: http://4programmers.net/article.php?id=484
 * warto też zapoznać się z programem glade, który jest (przydatnym przy większych projektach
 * oraz do podejrzenia jaka funkcja wstawia to co nam akurat potrzeba) generatorem GUI w GTK
 *
 */

// nalezy ustawic sciezke i nazwe na ktora skompilowany jest dsp.c
#define DSP_PROG_PATH "/home/rrp/audio-video/tuner_tv_azx_unmute"
#define DSP_PROG_NAME "tuner_tv_azx_unmute"

// comenda ustawiajaca priorytety czasu rzeczywistego dla artsd oraz tuner_tv_azx_unmute
#define RT_PRI_PROG_CMD "sleep 1; PATH_TO_priorytet `pidof /usr/bin/artsd PATH_TO_tuner_tv_azx_unmute`;"

#include <gtk/gtk.h> // nagłówki GTK

#include <unistd.h> // dla: fork(), execl(), execlp()
#include <stdlib.h> // dla: system()

#include <signal.h> // dla: kill(), signal()
#include <sys/wait.h> // dla: wait()


/** funkcje związane z zdarzeniami **/

void window_close(GtkWidget *widget, gpointer *data) {
 gtk_main_quit(); // zamyka program GTK
}

void button1_action() {
 // jeżeli nie zamierzamy korzystać z podawanych do funkcji argumentów można ich nie podawać
 if (fork() == 0) {
  execlp("xawtv", "xawtv", 0);
 }
}

void button2_action() {
 if (fork() == 0) {
  execlp("gamix", "gamix", 0);
 }
}

void button3_action() {
 if (fork() == 0) {
  execlp("konsole", "konsole", "-e", "radio", 0);
 }
}

int copy_dsp_work=0, pid=-1;
void button4_action() {
 // w zasadzie możnaby tu umieścić kod tego programu, ale wersja tekstowa jest przydatna na
 // terminalu (fbtv, radio) oraz wydaje mi się że zaciemniłoby to obraz tego programu
 if (copy_dsp_work == 0) {
  pid = fork();
  if (pid == 0) {
   execl(DSP_PROG_PATH, DSP_PROG_NAME, 0);
  } else if (pid != -1){
   copy_dsp_work = pid;
   system(RT_PRI_PROG_CMD);
  }
 } else {
  kill(copy_dsp_work, 15);
  copy_dsp_work = 0;
 }
}

/** funkcja obsługi sygnału **/

void end_of_child(int sig) {
 // potwierdzamy zakonczenie potomka
 waitpid(-1, NULL, WNOHANG); 
}


/** funkcja główna **/
int main(int argc,char *argv[]) {
/** ustawiamy obsługę sygnału informującego o zakończeniu pracy potomka **/
 signal(SIGCHLD, &end_of_child);

/** domyślnie wykonujemy start **/
 button4_action();


/** deklaracje wstępne GTK **/
 GtkWidget *window, *table, *button1, *button2, *button3, *button4;
  // utworzenie wskaznikow do okna i komponentów
 
 gtk_init(&argc, &argv); //inicjalizacja gtk wraz z przekazaniem argumentów linii poleceń


/** okno i jego ustawienia **/
 window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  // utworzenie standardowego okna
  // (np. GTK_WINDOW_POPUP - bez ramki i guzikow zamkniecia powiekszenia ...)
 
 table = gtk_table_new (3, 4, 0);
  // utworzenie tabeli (3 wiersze 4 kolumny), która posłuży do rozmieszczania składników okna
 gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), table); // umieszczenie tabeli w oknie

 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(window), "destroy", GTK_SIGNAL_FUNC(window_close), NULL);
  // rakacja na sygnał związany z zamknięciem okna, mozna to tez zapisać:
 // g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy", G_CALLBACK(window_close), NULL);

 // parametry okna:
 gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "/dev/dsp copy program");
 //gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
 gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), 430, 110);


/** składniki okna **/
 // przycisk 1
 button1=gtk_button_new_with_label("TV application"); // utworzenie przycisku
 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button1), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(button1_action), NULL);
  // funkcja wykonana po nacisnieciu przycisku
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), button1, 1, 2, 1, 2, GTK_SHRINK, GTK_SHRINK,0,0);
  // umieszczenie przycisku w tabeli (znajduje sie w kolumnach od pierwszej do drugiej
  // i wierszu od pierwszego do drugiego)
 gtk_widget_show(button1); // pokazanie przycisku

 // przycisk 2
 button2=gtk_button_new_with_label("Mixer application"); // utworzenie przycisku
 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button2), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(button2_action), NULL);
  // funkcja wykonana po nacisnieciu przycisku
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), button2, 2, 3, 1, 2, GTK_SHRINK, GTK_SHRINK,0,0);
  // umieszczenie przycisku w tabeli (znajduje sie w kolumnach od drugiej do trzeciej
  // i wierszu od pierwszego do drugiego)
 gtk_widget_show(button2); // pokazanie przycisku

 // przycisk 3
 button3=gtk_button_new_with_label("Radio application"); // utworzenie przycisku
 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button3), "clicked", GTK_SIGNAL_FUNC(button3_action), NULL);
  // funkcja wykonana po nacisnieciu przycisku
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), button3, 3, 4, 1, 2, GTK_SHRINK, GTK_SHRINK,0,0);
  // umieszczenie przycisku w tabeli (znajduje sie w kolumnach od trzeciej do czwartej
  // i wierszu od pierwszego do drugiego)
 gtk_widget_show(button3); // pokazanie przycisku

 // przycisk 4 - przełączany (mający stan wciśnięty)
 button4=gtk_toggle_button_new_with_label("Start / Stop"); // utworzenie przycisku
 gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(button4), 1);
  // wciśnięcie przycisku, stan przycisku sprawdza z koleji funkcja:
  // gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(button4))
 gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(button4), "toggled", GTK_SIGNAL_FUNC(button4_action), NULL);
  // funkcja wykonana po nacisnieciu przycisku (toggled działa tak samo jak clicked)
 gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), button4, 1, 4, 2, 3, GTK_FILL, GTK_SHRINK,0,0);
  // umieszczenie przycisku w tabeli (znajduje sie w kolumnach od pierwszej do czwartej
  // i wierszu od drugiego do trzeciego)
 gtk_widget_show(button4); // pokazanie przycisku
 
 // ustawienia odstępów
 gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE(table), 0, 20); // po zerowym wierszu
 gtk_table_set_row_spacing (GTK_TABLE(table), 1, 10); // po pierwszym wierszu
 gtk_table_set_col_spacing (GTK_TABLE(table), 0, 45); // po zerowej kolumnie
 gtk_table_set_col_spacing (GTK_TABLE(table), 1, 15);
  // po pierwszej kolumnie (tej w której jest pierszy przycisk)
 gtk_table_set_col_spacing (GTK_TABLE(table), 2, 15); // po drugiej kolumnie

/** ustawienia końcowe **/
 gtk_widget_show(table); // pokazanie tabeli
 gtk_widget_show(window); // pokazanie okna

 gtk_main(); //Główna funckja programu GTK

 g_print("Koniec ...\n"); // wypisujemy na terminal ...
 if (copy_dsp_work != 0) kill(copy_dsp_work, 15);
 
 return 0;
} 

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from dsp_gui_gtk.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/dsp_gui_gtk.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).