c_lua_api.c

/*
 * Plik prezentuje korzystanie z skryptów Lua w środowisku C
 * wraz z tym kodem udostępniany jest także c_lua_api.lua
 * który jest przykładem skryptu Lua stworzonym do współpracy z tym programem
 *
 * kompilacja: gcc my.c -llua5.1
 *
 */

#include <lua5.1/lua.h>
#include <lua5.1/lauxlib.h>
#include "lgencall.h"

static int funkcja_dla_lua (lua_State *LS) {
 // zdejmujemy ze stosu liczbę argumentów przekazaną do funkcji
 int liczba_argumentow = lua_gettop(LS);
 int i;
 lua_Number wynik = 0;
 for (i = 1; i <= liczba_argumentow; i++) {
  int arg_type = lua_type(LS, i);
  
  // wypisujemy każdy argument
  printf("Agrument nr %d typu %s (%d) wartosc ", i, lua_typename(LS, arg_type), arg_type);
  switch (arg_type) {
   case LUA_TNUMBER:
    printf("%f\n", lua_tonumber(LS, i));
    break;
   case LUA_TSTRING:
    printf("%s\n", lua_tostring(LS, i));
    break;
   default :
    printf("(nieobslugiwany typ)\n");
  }
  
  // jeżeli argument jest liczbą to sumujemy
  // w zasadzie moznaby to robic w powyzszym case, ale chialem pokazac funkcje lua_isnumber
  if (lua_isnumber(LS, i))
   wynik += lua_tonumber(LS, i);
 }
 printf("Wynik %f\n", wynik);
 
 // odkladamy na stos wartosci zwracane przez funkce
 lua_pushnumber(LS, wynik);
 lua_pushstring(LS, "UDALO SIE");
 
 // zwracamy liczbę argumentow odlozonych jako wynik
 return 2;
}

main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc <2) {
  puts("Nie podano argumentu określającego skrypt Lua");
   return -1;
 }
 // wywolujemy funckje tworzaca nowy "kontekst" obsługi skryptów Lua
 // w rzeczywistości jest to funkcja z lauxlib obudowująca wywaołania lua_newstate itd
 lua_State *LS = luaL_newstate();
 if (LS == NULL) {
  puts("Nie udało się zainicjalizować systemu Lua");
  return -1;
 }
 
 // ładujemy do wskazanego kontekstu wszystkie biblioteki języka Lua
 luaL_openlibs(LS);
 
 // korzystamy z kolejnej funkcji lauxlib
 // tym razem upraszcza ona ładowanie skryptów do "kontekstu"
 if ( luaL_loadfile(LS, argv[1]) ) {
  // wyświetlamy błąd zwrócony przez lua - jest na szczycie stosu
  printf("Nie udało się załadować skrypt Lua %s", lua_tostring(LS, -1));
  // kończymy działanie
  lua_close(LS);
  return -1;
 }
 
 // przygotowujemy dane na których będzie operował skrypt - tablica
 lua_newtable(LS);
 
 lua_pushnumber(LS, 1); // kładziemy indeks
 lua_pushfstring (LS, "a=%d b=%s", 3, "aby"); // kładziemy wartość
 lua_rawset(LS, -3); // tworzymy parę zgrupowaną w tablicy
 
 lua_pushstring(LS, "dwa"); // powtarzamy dla kolejnych elementów tablicy ...
 lua_pushnumber(LS, 8);
 lua_rawset(LS, -3);
 
 lua_setglobal(LS, "tabelka"); // nadajemy nazwę naszej tablicy
 
 // funkcja
 lua_pushcfunction(LS, funkcja_dla_lua);
 lua_setglobal(LS, "funkcja_z_c");
 
 // wykonanie skryptu
 if ( lua_pcall(LS, 0, LUA_MULTRET, 0) ) {
  printf("Nie udało się wykonać skrypt Lua %s", lua_tostring(LS, -1));
  lua_close(LS);
  return -1;
 }
 
 printf("Wynik %f %f %s\n",
  lua_tonumber(LS, -3), lua_tonumber(LS, -2), lua_tostring(LS, -1));
 // warto zwrócić uwagę na odwrotną kolejność odwołań niż kładzenia - stos ...
 // warto także zauważyć że lua_tonumber daje nam wartość zmiennoprzecinkową
 
 // zdejmujemy wszystkie 3 wyniki ze stosu
 printf("Elementów na stosie: %d\n", lua_gettop(LS));
 lua_pop(LS, 3);
 
 // uproszczona metoda wywołania wybranej funkccji skryptu lua
 // więcej na http://lua-users.org/wiki/LuaGenericCall
 int val;
 lua_genpcall(LS, "return jakas_funkcja(2)", ">%d", &val);
 printf("Zwrocilo: %d\n", val);
 
 // niszczymy mechanizm obsługi Lua
 lua_close(LS);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from c_lua_api.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/c_lua_api.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).