UDP_odbiornik.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody komunikacji sieciowej (TCP/IP) - program odbierający dane przez UDP
 *
 */

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>

#define _LOCAL_PORT_ 4033
#define _BUF_SIZE_ 255

main() {
 int res;
 char buf[_BUF_SIZE_];
 
 // gniazdo ...
 int sh = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
 if (sh<0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 // przypisanie adresu ...
 struct sockaddr_in addr;
 addr.sin_family=PF_INET;
 addr.sin_port=htons(_LOCAL_PORT_);
  // host to network short (porzadek bajtow) ... sa tez dla long i odwrotne ...
 addr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;

 res=bind(sh, (struct sockaddr *) &addr, sizeof(struct sockaddr_in));

 // odbior danych ...
 struct sockaddr_in from;
 socklen_t fromlen;
 res=recvfrom(sh, buf, _BUF_SIZE_, 0, (struct sockaddr *) &from, &fromlen);

 printf("%s\n", buf);

 // zamkniecie gniazda
 close(sh);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from UDP_odbiornik.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/UDP_odbiornik.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).