UDP_nadajnik.c

/*
 * plik ma na celu prezentację ciekawych zagadnień z programowania w języku C / C++
 * prezentuje metody komunikacji sieciowej (TCP/IP) - program wysyłający dane przez UDP
 *
 * wywolanie: ./program adres.ip port dane
 *
 */
 
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/ip.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

#define BUF_SIZE 255

main(int argv, char *args[]) {
 int res;
 char buf[BUF_SIZE];
 
 // gniazdo ...
 int sh = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
 if (sh<0) {
  fprintf(stderr, "%s\n", strerror(errno));
  exit(EXIT_FAILURE);
 }

 // wysylanie danych
 struct sockaddr_in to;
 to.sin_family=PF_INET;
 to.sin_port=htons(atoi(args[2]));
 inet_aton(args[1], &to.sin_addr);
 res=sendto(sh, args[3], strlen(args[3]), 0, (struct sockaddr *) &to, sizeof(struct sockaddr_in));

 printf("%d\n", res);

 // zamkniecie gniazda
 close(sh);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from UDP_nadajnik.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/UDP_nadajnik.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).