timer_window.h

#ifndef TIMER_WINDOW_H
#define TIMER_WINDOW_H

/**
 * plik nagłówkowy klasy TimerWindow związanej z okienkiem "TimerWindow"
 * opisanym w pliku timer_window.ui poprzez klasę "TimerWindow" w przestzeni nazw Ui
**/

// pliki nagłówkowe wykorzystywanych klas Qt
#include <QDialog>
#include <QMessageBox>

// timer
#include <QDateTime>
#include <QTimer>

// menu kontekstowe
#include <QMouseEvent>
#include <QMenu>
#include <QAction>

// plik nagłówkowy zawierający opis wyglądu okienka
// wygenerowany automatycznie w oparciu o timer_window.ui
#include "ui_timer_window.h"

// deklaracja klasy
class TimerWindow: public QDialog
{
Q_OBJECT
 public:
  Ui::TimerWindow interfejs;
  TimerWindow(QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 );
  ~TimerWindow(){};
  void mousePressEvent(QMouseEvent *e);
  void closeEvent(QCloseEvent *event);
 public slots:
  void TimerTick();
  void ShowConfig();
  void StopApp();
 private:
  // prawo zamknięcia okienka
  bool can_close;

  // zmienne obiektu timera i określenia czasu końca odliczania
  QTimer *timer;
  QDateTime deadline;

  // obsługa paska postępu
  char progress;
  bool wzrost;

  // akcje menu kontekstowego
  QAction *act_start, *act_stop, *act_config, *act_exit;
  QMenu *menu_podreczne;
};

#endif

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from timer_window.hCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_timer_subwindow_xml/timer_window.h) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).