timer_window.cpp

#include "timer_window.h"
#include "config_window.h"

// funkcja którą powiążemy z sygnałem generowanym przez upływ timera
void TimerWindow::TimerTick() {
 // aktualna data i czas
 QDateTime teraz = QDateTime::currentDateTime();

 // aktualizacja wypisanego czasu
 interfejs.lab_sekundy->setText(QString::number(teraz.secsTo(deadline)));
 
 // obsługa paska postępu
 if (wzrost)
  progress += 4;
 else
  progress -= 4;
 
 if (progress >= 100) {
  interfejs.progressBar->setInvertedAppearance(true);
  wzrost=false;
 } else if (progress <= 0) {
  interfejs.progressBar->setInvertedAppearance(false);
  wzrost=true;
 }
 
 interfejs.progressBar->setValue(progress);
 
 
 // ponowne wystartowanie timera (zadziała za 200ms)
 timer->start( 100 );
}

// funkcja wyświetlająca okno konfiguracji
void TimerWindow::ShowConfig() {
 ConfigWindow okno_konfiguracji(0, 0);
 okno_konfiguracji.show();
 okno_konfiguracji.exec();
}

// funkcja (zdarzenie) reagująca na kliknięcie - wyświetla menu
void TimerWindow::mousePressEvent(QMouseEvent *e) {
 if (e->button() == Qt::RightButton) {
  if (timer->isActive()) {
   act_start->setEnabled(false);
   act_stop->setEnabled(true);
  } else {
   act_start->setEnabled(true);
   act_stop->setEnabled(false);
  }
  menu_podreczne->exec(e->globalPos());
 }
}

// funkcja (zdarzenie) reagująca na próbę zamknięcia oknienka
void TimerWindow::closeEvent(QCloseEvent *event) {
 // jeżeli nie wyrażono zgody - brak potwierdzenia to nie zamykamy
 if (can_close) {
  event->accept();
 } else {
  if (QMessageBox::Yes == QMessageBox::question (this,
   "Potwierdzenie", "Czy napewno zakończyć program ?",
   QMessageBox::Yes | QMessageBox::No, QMessageBox::No)) {
    StopApp(); // w zasadzie wystarczyłoby tu qApp->quit();
    // użycie qApp->quit(); w tej funkcji jest konieczne aby zakończyć program
    // uruchomiony przez .exec() na obiekcie typu QApplication
    // jeżeli exec był na okienku to wystarcza standardowy close()
    // który się wykona bez korzystania z tej funkcji jako reakcja
    // na zamknięcie krzyżykiem (prawda dla Qt::WFlags = Qt::Tool)
  } else {
   event->ignore();
  }
 }
}

// funkcja zamykająca program z menu podręcznego
void TimerWindow::StopApp() {
 timer->stop();
 can_close = true;
 qApp->quit();
}

// konstruktor
TimerWindow::TimerWindow(QWidget * parent, Qt::WFlags f):QDialog(parent, f | Qt::Tool) {
 // skonfigurowanie interfeju w oparciu o obiekt klasy wygenerowanej na podstawie pliku .ui
 interfejs.setupUi(this);
 
 // określenie czasu końca i jego wyświetlenie w Label
 deadline = QDateTime(QDate(2007, 12, 14), QTime(23, 59, 59));
 interfejs.lab_data->setText(deadline.toString("(d MMMM hh:mm)"));
 
 // inicjalizacja zmiennych dla paska postępu
 progress=0;
 wzrost=true;
 
 // obsługa startu timera + powiązanie sygnału emiotowanego przez timer z TimerTick()
 timer = new QTimer(this);
 connect( timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(TimerTick()) );
 timer->start( 100 );
 /* w powyższym kodzie widzimy zastosowanie systemu sygnałów biblioteki Qt
   dokonane jest tutaj powiązanie sygnału timeout generowanego przez obiekt timer
   z slotem (funkcją) TimerTick bierzacego obiektu
 
   jest to pewnego rodzaju implementacja wzorca obserwatora,
   inne tego typu rozwiązanie znaleźć można w bibliotece boost */
 
 // obsługa menu
 menu_podreczne = new QMenu(this);
 
 act_start = new QAction ("Start", this);
 menu_podreczne->addAction (act_start);
 // sygnał przesyłany bezpośrednio do timera
 connect( act_start, SIGNAL(triggered()), timer, SLOT(start()) );
 
 act_stop = new QAction ("Stop", this);
 menu_podreczne->addAction (act_stop);
 connect( act_stop, SIGNAL(triggered()), timer, SLOT(stop()) );
 
 menu_podreczne->addSeparator();
 
 act_config = new QAction ("Konfiguracja", this);
 menu_podreczne->addAction (act_config);
 connect( act_config, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(ShowConfig()) );
 
 menu_podreczne->addSeparator();
 act_exit = new QAction ("Wyjście", this);
 menu_podreczne->addAction (act_exit);
 connect( act_exit, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(StopApp()) );
 
 // nie pozwalamy na zamykanie
 can_close = false;
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from timer_window.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_timer_subwindow_xml/timer_window.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).