config_window.cpp

#include "config_window.h"

// funkcja zapisująca konfigurację i zamykająca to okienko
void ConfigWindow::SaveAction() {
 // deklaracje dotyczące XML
 QDomDocument dokument_xml;
 QDomElement wezel_glowny, rekord, pole;
 QDomText pole_val;
 
 // element główny - korzeń
 wezel_glowny = dokument_xml.createElement( "baza" );
 dokument_xml.appendChild(wezel_glowny);
 
 for (int i=0; i<interfejs.tableWidget->rowCount(); i++) {
  // tworzymy nowy rekord odpowiadający wierszowi tabeli
  rekord = dokument_xml.createElement( "termin" );
  // pobieramy ID
  QTableWidgetItem *komorka = interfejs.tableWidget->item(i,0);
  // i ustawiamy jako atrybut naszego rekordu
  rekord.setAttribute( "id", komorka->text() );
  // dodajemy rekord do bazy
  wezel_glowny.appendChild(rekord);
  
  for (int j=1; j<interfejs.tableWidget->columnCount(); j++) {
   // tworzymy pole o nazwie odpowiadającej nazwie kolumny
   pole = dokument_xml.createElement( naglowek_tabelki[j] );
   // dodajemy je do naszego rekordu
   rekord.appendChild(pole);
   
   // pobieramy wartość pola
   komorka = interfejs.tableWidget->item(i,j);
   
   // ustawiamy ją w XML
   if ( komorka != NULL ) {
    pole_val = dokument_xml.createTextNode( komorka->text() );
    pole.appendChild(pole_val);
   }
  }
 }
 // oczywiście zamiast generować cały xml od nowa można by modyfikować stary
 // ale przy edycji z wykorzystaniem tabelki tak jest łatwiej
 // modyfikację wykonuje się w podobny sposób jak generowanie nowego
 // zobacz funkcje: insertBefore(), insertAfter(), replaceChild(), removeChild()
 // oraz (dla atrybutów): removeAttribute()
 
 // wybór pliku do zapisania
 QString plik_do_zapisu = QFileDialog::getSaveFileName(this,\
  "Wybierz plik...", "./config.NEW.xml", "Dokumenty XML (*.xml)");
 
 if (!plik_do_zapisu.isEmpty ()) {
  // zapisujemy do pliku
  QFile dokument( plik_do_zapisu );
  dokument.open( QIODevice::WriteOnly );
  QTextStream ts( &dokument );
  ts << dokument_xml.toString();
  
  // zamykamy okienko
  close();
 }
}

// funkcja dodająca wiersz do tabelki
void ConfigWindow::AddTableRow() {
 int wiersz = interfejs.tableWidget->rowCount();
 interfejs.tableWidget->setRowCount(wiersz+1);
 QTableWidgetItem *tmp_komorka = new QTableWidgetItem( QString::number(++max_id) );
 interfejs.tableWidget->setItem(wiersz, 0, tmp_komorka);
}

// funkcja usuwająca wiersz z tabelki
void ConfigWindow::DelTableRow() {
 interfejs.tableWidget->removeRow(interfejs.tableWidget->currentRow());
}

// funkcja reagujaca na kliknięcie komórki tabelki
void ConfigWindow::IsTableCliced(int r, int c) {
 printf("KLIKNIĘTO %d %d\n", r, c);
}

// konstruktor
ConfigWindow::ConfigWindow(QWidget * parent, Qt::WFlags f):QDialog(parent, f | Qt::Tool) {
 // skonfigurowanie interfeju w oparciu o obiekt klasy wygenerowanej na podstawie pliku .ui
 interfejs.setupUi(this);
 
 // powiązanie guzika z akcją
 connect( interfejs.btn_save, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(SaveAction()) );
 connect( interfejs.btn_table_add, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(AddTableRow()) );
 connect( interfejs.btn_table_del, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(DelTableRow()) );
 connect( interfejs.tableWidget, SIGNAL(cellClicked(int, int)), this, SLOT(IsTableCliced(int, int)) );
 
 // przygotowanie tabelki
 naglowek_tabelki << "Id" << "Rok" << "Miesiac" << "Dzien" << "Godzina" << "Minuty";
 interfejs.tableWidget->setColumnCount(6);
 interfejs.tableWidget->setHorizontalHeaderLabels( naglowek_tabelki );
 interfejs.tableWidget->hideColumn(0);
 int wiersz = 0;
 
 // przygotowanie drzewka
 QStandardItemModel *terminy = new QStandardItemModel ();
 // wstawiamy węzeł który będzie rodzicem - tak aby było to drzewko
 QModelIndex rodzic = terminy->index(0, 0, rodzic);
 terminy->insertRows(0, 1, rodzic);
 terminy->insertColumns(0, 6, rodzic);
 terminy->setData( terminy->index(0, 0, rodzic), QVariant( "TERMINY" ) );
 rodzic = terminy->index(0, 0, rodzic);
 terminy->insertColumns(0, 6, rodzic);
 // wstawiamy nagłówki kolumn
 terminy->setHeaderData (0, Qt::Horizontal, "Rok");
 terminy->setHeaderData (1, Qt::Horizontal, "Miesiac");
 terminy->setHeaderData (2, Qt::Horizontal, "Dzien");
 terminy->setHeaderData (3, Qt::Horizontal, "Godzina");
 terminy->setHeaderData (4, Qt::Horizontal, "Minuty");
 terminy->setHeaderData (5, Qt::Horizontal, "Id");
 
 // wczytanie pliku xml
 QDomDocument dokument_xml;
 QFile dokument( "config.xml" );
 dokument.open( QIODevice::ReadOnly );
 dokument_xml.setContent( &dokument );
 dokument.close();
 
 // bierzemy uchwyt do głównego elementu w pliku (wszystkie inne są wewnętrz niego)
 QDomNode wezel_glowny;
 wezel_glowny = dokument_xml.documentElement();
 
 // rekordy i pola
 QDomNode rekord, pole;
 
 // przetwarzamy kolejne rekordy
 rekord = wezel_glowny.firstChild();
 do {
  // dodajemy nowy wiersz do tabelki i drzewka
  interfejs.tableWidget->setRowCount(wiersz+1);
  terminy->insertRows(wiersz, 1, rodzic);
  printf("Dodalismy wiersz %d\n", wiersz);
  
  // tymczasowy element związane z rekodami/polami
  QDomElement tmp_elem;
  tmp_elem = rekord.toElement();
  
  // atrybut ID - zapamiętujemy maksymalne ID
  int id_num=tmp_elem.attribute("id").toInt();
  if (id_num > max_id) {
   max_id = id_num;
  }
  printf(" id = %d\n", id_num);
  
  // atrybut ID (numeryczny) w ukrytej kolumnie
  QTableWidgetItem *tmp_komorka = new QTableWidgetItem( QString::number(id_num) );
  interfejs.tableWidget->setItem(wiersz, 0, tmp_komorka);
  
  // atrybut ID w drzewku
  terminy->setData( terminy->index(wiersz, naglowek_tabelki.count()-1, rodzic), QVariant( QString::number(id_num) ) );
  
  for (char i=1; i<naglowek_tabelki.count(); i++) {
   // pole o nazwie określonej w nagłówku tabeli
   pole = rekord.namedItem(naglowek_tabelki[i]);
   tmp_elem = pole.toElement();
   // wypisujemy nazwę pola oraz jego zawartość jako napis C kodowany w UTF-8
   puts( ( " -> " + tmp_elem.tagName() + ": " + tmp_elem.text() ).toUtf8().constData() );
   
   // wstawiamy dane do tabelki
   QTableWidgetItem *tmp_komorka = new QTableWidgetItem(tmp_elem.text());
   interfejs.tableWidget->setItem(wiersz, i, tmp_komorka);
   
   // wstawiamy dane do drzewka
   terminy->setData( terminy->index(wiersz, i-1, rodzic), QVariant(tmp_elem.text()) );
  }
  wiersz++;
  
  // następny rekord (o dowolnej nazwie)
  rekord = rekord.nextSibling();
 } while (!rekord.isNull());
 
 // włączamy sortowanie tabelki
 interfejs.tableWidget->setSortingEnabled(true);
 interfejs.tableWidget->sortItems(1);
 
 // przypisujemy model do drzewka
 interfejs.treeView->setModel( terminy );
 interfejs.treeView->setColumnHidden(naglowek_tabelki.count()-1, true);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from config_window.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_timer_subwindow_xml/config_window.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).