paint_window.cpp

#include "paint_window.h"
#include "net_window.h"
#include "singleton.h"

#define _OBRAZEK_ "./tmp.gif"

// uwaga: to musi być zmienna plikowa a nie klasowa ;-)
QGraphicsEllipseItem *kolko;

void PaintWindow::zakonczonoPobieraniePliku() {
 printf("Pobieranie zakończone %d\n", http->state());
 if (trawa_pobieranie) {
  http->close();
  plik_obrazka->close();
  
  sleep(2);
  trawa_pobieranie = false;
  info->reject();
 }
}

void PaintWindow::terminateInfoThread() {
 // kończymy wątek
 watek->terminate();
 // ukrywamy pole tekstowe, podobnie można uczynić z dowolnym elementem interfejsu
 interfejs.lineEdit->setVisible(false);
 // mechanizm ten można spróbować wykorzystać do budowy okna z zmiennym interfejsem
 // (np. najpierw formularz logowania a potem dopiero normalny program)
 // w tym celu warto by go użyć do jakiegoś groupBox
 //
 // efekt taki można także próbować osiągnąć z wykorzystaniem setLayout lub addWidget/removeWidget
 // albo przy pomocy QStackedWidget, który potrafi wybierać do wyświetlania jeden z swoich widgetów
}
void PaintWindow::startInfoThread() {
 // pokazujemy pole tekstowe
 interfejs.lineEdit->setVisible(true);
 // startujemy wątek
 watek->start();
}
void PaintWindow::printNewValue(QString info, double val) {
 interfejs.lineEdit->setText(QString::number(val, 'g', 3) + " (" + info + ")");
}

void PaintWindow::showNetRun() {
 NetWindow okno_sieci(0, 0);
 okno_sieci.show();
 okno_sieci.exec();
}

void PaintWindow::showPing() {
 QMessageBox::information (this, "szczegóły pingu", wynik_pingu);
}
void PaintWindow::doPing() {
 pingProces = new QProcess;
 connect( pingProces, SIGNAL(readyReadStandardOutput()), this, SLOT(odczytajWynikPingu()) );
 pingProces->start("/bin/ping", QStringList() << "-c 1" << Singleton::use().adres_ip, QIODevice::ReadOnly);
}
void PaintWindow::odczytajWynikPingu() {
 kod_powrotu_pingu = pingProces->exitStatus();
 wynik_pingu = pingProces->readAll();
 pingProces->close();
 
 printf ("PING: %d\n\n------------\n%s------------\n\n", kod_powrotu_pingu, wynik_pingu.toUtf8().constData() );
 if (kod_powrotu_pingu == 0) {
  pasek_statusu->showMessage("Host osiągalny");
 } else {
  pasek_statusu->showMessage("Host nie osiągalny");
 }
}

PaintWindow::PaintWindow(QWidget * parent, Qt::WFlags f):QMainWindow(parent, f) {
 // skonfigurowanie interfeju w oparciu o obiekt klasy wygenerowanej na podstawie pliku .ui
 interfejs.setupUi(this);
 
 /// OBRAZEK przez HTTP
 // sprawdzamy czy jest obrazek gdy nie ma pobieramy przez http
 plik_obrazka = new QFile(_OBRAZEK_);
 if (! plik_obrazka->exists()) {
  // otwieramy plik do zapisu
  plik_obrazka->open(QIODevice::WriteOnly);
  
  // tworzymy QHttp i powiązujemy sygnał done
  http = new QHttp(this);
  connect(http, SIGNAL( done(bool) ), this, SLOT( zakonczonoPobieraniePliku() ));
  
  // ustawiamy host
  http->setHost("www.google.com");
  // wysyłamy żadanie http GET,
  // bardziej zaawansowane operacje na nagłówkach umożliwia nam QHttpRequestHeader
  http->get("/images/logo.gif", plik_obrazka);
  
  trawa_pobieranie = true;
  info = new QMessageBox("Please wait ...", "Proszę czekać na pobranie pliku", QMessageBox::Information,\
   QMessageBox::Ok, QMessageBox::NoButton, QMessageBox::NoButton);
  info->setModal(false);
  while(trawa_pobieranie)
   info->exec();
 }
 
 /// RYSOWANIE po okienku
 /// wiele przykładów jak co rysować w http://doc.trolltech.com/qpainter.html
 
 // załadowanie obrazka
 obrazek = new QImage(_OBRAZEK_);
 
 // pędzelek i rysik
 pedzel = new QBrush(QColor(255,83,24,125));
 rysik = new QPen(*pedzel, 16);
 
 // robimy rysunek
 rysunek = new QPicture();
 QPainter pole_rysunku;
 // przywiązanie pola po którym rysujemy do naszego rysunku
 pole_rysunku.begin(rysunek);
 // ustawiamy rysik i rysujemy elipsę
 pole_rysunku.setPen(*rysik);
 pole_rysunku.drawEllipse(10,20, 180,70);
 // zmieniamy rysik na predefiniowany i rysujemy prostą
 pole_rysunku.setPen(Qt::green);
 pole_rysunku.drawLine(QPoint(0,0), QPoint(40,30));
 // zmieniamy rysik na oparty na predefiniownym pędzlu i zadanej grubości
 // i rysujemy kolejną linię
 // warto zauważyć że po wstawieniu tego obrazka wszystkie pozycje są wyrażone
 // względem punktu wstawienia, ale rysunek nie ma ograniczenia rozmiarowego
 // (jest tak duży jak narysujemy)
 pole_rysunku.setPen(QPen(Qt::red, 5));
 pole_rysunku.drawLine(QPoint(40,30), QPoint(60,-30));
 // kończymy przygotowywanie naszego rysunku
 pole_rysunku.end();
 
 // zmieniamy pedzelek i rysik
 pedzel->setTextureImage(*obrazek);
 // jak dalej zobaczymy możemy pisać przy pomocy obrazka 9tekstury0 ...
 rysik->setBrush(*pedzel);
 
 /// RYSOWANIE w QGraphicsView
 /// wiele przykładów i dokładny opis w http://doc.trolltech.com/graphicsview.html
 
 QGraphicsScene *scenka = new QGraphicsScene();
 scenka->addRect(QRectF(0, 0, 100, 100));
 kolko = scenka->addEllipse(QRectF(0, 0, 100, 100), QPen(Qt::red, 5));
 
 interfejs.graphicsView->setScene(scenka);
 interfejs.graphicsView->show();
 
 /// można też programować w qt WIELOWATKOWO
 
 // wątek informacji i rzeczy z nim związne
 watek = new InfoThread();
 connect(watek, SIGNAL( putNewValue(QString, double) ), this, SLOT( printNewValue(QString, double) ));
 // gdyby nie to że chcemy ukryć pole tekstowe można by od razu wywolać sloty terminate oraz start z watek
 connect(interfejs.radio_stop, SIGNAL( clicked(bool) ), this, SLOT( terminateInfoThread() ));
 connect(interfejs.radio_start, SIGNAL( clicked(bool) ), this, SLOT( startInfoThread() ));
 // zaznaczamy przycisk radio - umieszczenie zespołu tych przycisków w ramce
 // gwarantuje że zaznaczony może być conajwyżej jeden
 interfejs.radio_start->setChecked(true);
 watek->start();
 
 /// MENU TRYBU SIECIOWEGO
 connect(interfejs.actionRun, SIGNAL( triggered() ), this, SLOT( showNetRun() ));
 
 /// PASEK NARZEDZI i PASEK STATUSU dla PINGu
 Singleton::use().adres_ip = "127.0.0.1";
 Singleton::use().port = 8080;
 
 pasek_narzedzi = addToolBar ("Jedyny pasek narzędzi");
 QAction *action_ping = new QAction(/* tu jako pierwszy argument można podac ikonę, */ "Ping", this);
 // tak zdefiniowaną akcję możemy też podpinać pod pozycje menu głównego, menu kontekstowego czy przycisków
 // jest to wygodne przy większych programach gdzie pozwalamy na konigurowanie menu i toolbarów
 action_ping->setStatusTip ("Wykonuje ping");
 pasek_narzedzi->addAction( action_ping );
 connect(action_ping, SIGNAL( triggered() ), this, SLOT( doPing() ));
 
 pasek_statusu = statusBar();
 szczegoly_pingu = new QToolButton();
 szczegoly_pingu->setText("pokaż wynik pingu");
 QFont czcionka;
 czcionka.setPointSize(6);
 szczegoly_pingu->setFont(czcionka);
 connect(szczegoly_pingu, SIGNAL( clicked(bool) ), this, SLOT( showPing() ));
 pasek_statusu->addPermanentWidget(szczegoly_pingu);
 pasek_statusu->showMessage("Nie wykonano pingu");
}

// reinterpereyujemy funkcję mousePressEvent klasy QGraphicsView
// wykorzystywanej do wyświetlania naszego "zaawansowanego" rysunku
// dzieki temu jesteśmy w stanie przechwycić zdarzenia związane kliknięciem na nim myszą
void QGraphicsView::mousePressEvent (QMouseEvent *event) {
 // pozycja trafienia
 QPoint pozycja = event->pos();
 QPointF pozycja2 = this->mapToScene(pozycja);
 printf( "Klikneliśmy w (%d, %d) czyli na obrazek na graphicsView w (%f, %f)\n",\
  pozycja.x(), pozycja.y(), pozycja2.x(), pozycja2.y() );
 
 // w co trafilismy
 QList<QGraphicsItem *> trafione = items(event->pos());
  // uwaga używamy pozycji wględem okna a nie sceny !!!
 for (int i = 0; i<trafione.size(); i++) {
  if (trafione[i] == kolko)
   puts("trafiliśmy w kółko");
 }
}

// funkcja przerysowująca okienko gdy zachodzi taka potrzeba ...
// w niej należy umieszczać rysowanie po okienku
// ze względów wydajnościowych wartio korzystać z rysowania przygotowanych wcześniej rysunków
void PaintWindow::paintEvent(QPaintEvent *) {
 QPainter painter(this);
 
 //wyświetlamy napis
 painter.setPen(*rysik);
 painter.setFont(QFont("Times", 44));
 painter.drawText(QPoint( 280, 80 ), "Ala ma kota");
 
 // rysujemy wczytany obrazek
 painter.drawImage(QPoint( 320, 120 ), *obrazek);
 
 // rysujemy przygotowany wcześniej rysunek
 painter.drawPicture(QPoint( 280, 160 ), *rysunek);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from paint_window.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_graphics_net_menu_toolbar/paint_window.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).