net_window.cpp

#include "net_window.h"
#include "singleton.h"


QTcpSocket *gniazdko_tcp;
QTcpServer *serwerek_tcp;
// udostępnione jest też udp - używamy dość podobnie jak QTcpSocket
// więcej szczegółów http://doc.trolltech.com/qudpsocket.html

void NetWindow::connectSend() {
 // jeżeli nie połączono to łączymy
 if (gniazdko_tcp == NULL && serwerek_tcp == NULL) {
  // aktualizujemy wartości zapisane w konfiguracji run-time
  Singleton::use().port = interfejs.spin_port->value();
  Singleton::use().adres_ip = interfejs.txt_ip->text();
  // blokujemy interfejs
  interfejs.spin_port->setDisabled(true);
  interfejs.txt_ip->setDisabled(true);
  interfejs.check_listen->setDisabled(true);
  
  if (interfejs.check_listen->checkState() == Qt::Unchecked) {
   puts("client mode");
   // tworzymy gniazdo
   gniazdko_tcp = new QTcpSocket(); // to nie to samo co QAbstractSocket(QTcpSocket::TcpSocket)
   connect(gniazdko_tcp, SIGNAL( readyRead() ), this, SLOT( odczytDanych() ));
   connect(gniazdko_tcp, SIGNAL( disconnected() ), this, SLOT( rozlaczono() ));
   // łączymy się z hostem
   gniazdko_tcp->connectToHost(Singleton::use().adres_ip, Singleton::use().port, QIODevice::ReadWrite);
   // czekamy na połączenie - konieczne jeżeli chcemy od razu wysłać dane
   gniazdko_tcp->waitForConnected();
  } else {
   puts("server mode");
   // tworzymy serwer
   serwerek_tcp = new QTcpServer(this);
   serwerek_tcp->setMaxPendingConnections(1);
   connect(serwerek_tcp, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(odebranoNowePolaczenie()));
   // ustawiamy nasłuchiwanie na wszystkich adresach i zadanym porcie
   serwerek_tcp->listen(QHostAddress::Any, Singleton::use().port);
   // kolorowy komunikat
   interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::green);
   interfejs.txt_recived->append("[[Serwer uruchomiony]]\n");
  }
 }
 if (gniazdko_tcp != NULL) {
  // wysyłamy dane z interfejs.txt_send
  gniazdko_tcp->write((interfejs.txt_send->toPlainText() + "\n").toUtf8());
  // wypisujemy w oknie historii
  interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::gray);
  interfejs.txt_recived->append(interfejs.txt_send->toPlainText() + "\n");
  // czyścimy pole tekstowe
  interfejs.txt_send->setText("");
  // ustawiamy na nim focus
  interfejs.txt_send->setFocus(Qt::OtherFocusReason);
 }
}

void NetWindow::odebranoNowePolaczenie() {
 if (gniazdko_tcp == NULL) {
  // przywiązujemy odebrane połączenie do gniazdka
  gniazdko_tcp = serwerek_tcp->nextPendingConnection();
  connect(gniazdko_tcp, SIGNAL( readyRead() ), this, SLOT( odczytDanych() ));
  connect(gniazdko_tcp, SIGNAL( disconnected() ), this, SLOT( rozlaczono() ));
  // kolorowy komunikat
  interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::blue);
  interfejs.txt_recived->append("[[Zestawiono nowe połączenie]]\n");
 } else {
  // przywiązujemy odebrane połączenie do tymczasowego gniazdka
  QTcpSocket *gniazdko_tcp_tmp = serwerek_tcp->nextPendingConnection();
  connect(gniazdko_tcp_tmp, SIGNAL(disconnected()), gniazdko_tcp_tmp, SLOT(deleteLater()));
  // wysyłamy odpowiedź
  gniazdko_tcp_tmp->write("ten serwer obsługuje tylko jedno połączenie\n");
  // zamykamy połączenie
  gniazdko_tcp_tmp->disconnectFromHost();
  // kolorowy komunikat
  interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::red);
  interfejs.txt_recived->append("[[Odrzucono nowe połączenie]]\n");
 }
}

void NetWindow::odczytDanych() {
 // wypisujemy otzrymane dane w kolorze czarnym
 interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::black);
 interfejs.txt_recived->append(gniazdko_tcp->readAll());
}

void NetWindow::rozlaczono() {
 // czyścimy gniazdko, tak dla pewności działania warunków startu
 gniazdko_tcp = NULL;
 // jeżeli nie działa serwer odblokowujemy interfejs
 if (serwerek_tcp == NULL) {
  interfejs.spin_port->setDisabled(false);
  interfejs.txt_ip->setDisabled(false);
  interfejs.check_listen->setDisabled(false);
 }
 // kolorowy komunikat
 interfejs.txt_recived->setTextColor(Qt::red);
 interfejs.txt_recived->append("[[Rozłączono]]\n");
}

NetWindow::NetWindow(QWidget * parent = 0, Qt::WFlags f = 0 ):QDialog(parent, f) {
 interfejs.setupUi(this);
 
 // wyświetlamy wartości zapisane w konfiguracji run-time
 interfejs.txt_ip->setText(Singleton::use().adres_ip);
 interfejs.spin_port->setValue(Singleton::use().port);
 
 // wynullowanie zmiennych i przypisanie akcji do guzika
 gniazdko_tcp = NULL; serwerek_tcp = NULL;
 connect(interfejs.btn_send, SIGNAL( clicked(bool) ), this, SLOT( connectSend() ));
}

NetWindow::~NetWindow() {
 // jeżeli aktywne to zamykamy gniazdko
 if (gniazdko_tcp != NULL) {
  gniazdko_tcp->disconnectFromHost();
 }
 // jeżeli działa serwer to go kończymy
 if (serwerek_tcp != NULL) {
  serwerek_tcp->close();
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from net_window.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_graphics_net_menu_toolbar/net_window.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).