graphics_net_menu_toolbar.cpp

/**
 * Program prezentujący podstawy programowania w Qt4 - prezentuje sposoby rysowania,
 * tworzenie menu i pasków narzędzi, wywoływanie i komunikowanie się z zewnętrznymi aplikacjami,
 * korzystanie z http oraz gniazd sieciowych, zmienne aplikacyjne (singleton), watki
 *
 * jest plik główny programu z funkcją main
 * poostałe elementy umieszczone są w plikach klas obsługujących poszczególne okienka oraz
 * singleton i wątek
 *
 * KOMPILACJA: qmake -project && echo 'QT += network' >> *.pro && qmake && make
 * POSPRZĄTANIE: make distclean && rm -f *.pro tmp.gif
 **/

// nagłówki Qt
#include <QApplication>
#include <QTextCodec>

// nagłowek klasy związanej z głównym okienkiem aplikacji
#include "paint_window.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
 QApplication aplikacja(argc, argv);
 
 // ustawiamy kodowanie dla wyświetlanych i dla przetwarzanych napisów
 QTextCodec::setCodecForTr (QTextCodec::codecForName ("UTF-8"));
 QTextCodec::setCodecForCStrings (QTextCodec::codecForName ("UTF-8"));
 
 // tworzymy okienko w oparciu o klase PaintWindow
 PaintWindow okienko(0, 0);
 
 // wyświelamy okienko
 okienko.show();
 
 // uruchamiamy aplikację
 return aplikacja.exec();
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from graphics_net_menu_toolbar.cppCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/c_cpp/Qt_graphics_net_menu_toolbar/graphics_net_menu_toolbar.cpp) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).