nut_first.c

/*
 * plik ma na celu prezentację głównych możliwości systemu Nut/OS
 * oraz ułatwienie rozpoczęcia pracy z tym pakietem
 *
 */
 

#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <sys/timer.h>

// UART and Ethernet and LCD
#include <dev/board.h>
#include <dev/nicrtl.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/confnet.h>
#include <dev/hd44780_bus.h>

// bezposredni dostep do pamieci po adresie, w oparciu o funkcje nic_inlb, nic_outlb z ethernut
#define mem_read_byte(reg) (*(volatile u_char *) (reg))
#define mem_write_byte(reg, val) (*(volatile u_char *) (reg) = (val))


// funkcja pobiera linię z UART
// jezeli podano out != NULL linia bedzie wypisana do tego pliku (np. na uart ...)
void UartGetLine(u_char *buff, int len, FILE *out) {
 int i=0;
 while (i<len) {
  while ((inb(USR) & 1<<RXC) == 0); // czekamy na znak
  buff[i] = inb(UDR);
  if (out!= NULL) fputc(buff[i], out);
  if (buff[i] == '\n')
   break;
  i++;
 }
 buff[i] = '\0';
}

// funkcja pobierajaca konfiguracje IP z UART
u_long UartGetConfig(u_char * msg, u_long val, FILE * out) {
 u_long tmp;
 char inbuff[32];
 while(1) {
  fprintf(out, "Podaj %s [%s]: ", msg, inet_ntoa(val));
  UartGetLine(inbuff, 32, out);
  if (inbuff[0]=='\0' || inbuff[1]=='\0') {
   fprintf(out, " ... bez zmian\n");
   return val;
  }
  tmp=inet_addr(inbuff);
  if (tmp != (u_long) -1) {
   fprintf(out, " ... zmieniono\n");
   return tmp;
  }
 }
}

void main(void) {
 //extern void *__bss_end;
 //NutHeapAdd(&__bss_end, (uptr_t) RAMEND - 256 - (uptr_t) (&__bss_end));
 //NutHeapAdd((void *) (RAMEND + 1), sram);
 /// konfiguracja trybu pracy kontrolera pamięci
 mem_write_byte(0xff01, 0x00);
 /// wylaczenie przetwornikow A/D
 sbi(ACSR, ACD);
 
 
 /// uruchamianie RS-232
 NutRegisterDevice(&DEV_UART, 0, 0);
 outb(UCR, 1<<RXEN | 1<<TXEN); //| 1 << RXCIE;
  // włączenie nadajnika, odbionika UART wraz z generowaniem przerwań
 outb(UBRR, 51); // szybkosc transmisji 9600 bps
 FILE *uart = fopen(DEV_UART_NAME, "w");
 
 /// wypisanie czegos przez RS-232
 fprintf(uart, "Hello World !!!\n");
 fprintf(uart, "connection detect ...\n");
 
 /// wykrywanie polaczenia przez RS-232
 uint32_t i;
 char uart_is_use=0;
 for (i=0; i<5000000; i++) { // ok 10 sek.
  if ((inb(USR) & 1<<RXC) != 0) {
   uart_is_use=1;
   break;
  }
 }
 
 if (!uart_is_use) {
  fprintf(uart, "UART is NOT use !\n");
 } else {
  fprintf(uart, "UART is use !\n");
  
  /// oproznienie bufora
  while ((inb(USR) & 1<<RXC) != 0) inb(UDR);
  
  fprintf(uart, "Napisz cos:\n");
  
  /// wczytanie czegos przez RS-232
  char inbuff[32];
  UartGetLine(inbuff, 32, uart);
  fprintf(uart, "Napisales: %s\n", inbuff);
 }
 
 
 /// konfigurator sieci
 fprintf(uart, "Konfigurowanie sieci\n");
 NutNetLoadConfig("eth0");
 u_long ip_add=confnet.cdn_cip_addr;
 u_long ip_mask=confnet.cdn_cip_addr;
 if (ip_add==0) {
  fprintf(uart, " uzycie konfiguracji domyslnej\n");
  ip_add=0x6400A8C0; // 192.168.0.100
  ip_mask=0x0000ffff; // 255.255.0.0
 }

 if (uart_is_use) {
  ip_add = confnet.cdn_cip_addr = UartGetConfig("IP ", ip_add, uart);
  ip_mask = confnet.cdn_ip_mask = UartGetConfig("Mask", ip_mask, uart);
  fprintf(uart, "zapisac [y/*]\n");
  char inbuff[3];
  UartGetLine(inbuff, 3, uart);
  if (inbuff[0]=='y') {
   fprintf(uart, " zapisano\n");
   NutNetSaveConfig();
  }
 }
 
 
 /// siec
 fprintf(uart, "Wczytana konfiguracja sieci:\n");
 fprintf(uart, "IP:   %s (%lx)\n", inet_ntoa(ip_add), ip_add);
 fprintf(uart, "Mask:  %s (%lx)\n", inet_ntoa(ip_mask), ip_mask);
 //jest tez: confnet.cdn_gateway oraz confnet.cdn_mac[0] ... confnet.cdn_mac[5]
 
 fprintf(uart, "Uruchamianie sieci\n");
 if (NutRegisterDevice(&DEV_ETHER, 0x8300, 5))
  fputs("Registering device failed", uart);
 
 if(NutNetIfConfig("eth0", NULL, ip_add, ip_mask))
 fprintf(uart, "Siec skonfigurowana\n");
 
 
 /// lcd
 fprintf(uart, "LCD Start\n");
 NutRegisterDevice(&devLcdBus, 0xff04, 0);
 FILE *lcd = fopen("lcdbus", "w");
 fprintf(lcd, "Helo World !!!\n");
 
 NutSleep(10000); // krotka przerwa
 
 // na podstawie funkcji LcdWriteCmd(); z arch/avr/dev/hd44780_bus.c
 // w pliku tym sa takze LcdInit(); LcdWriteData(); ...
 // sterowac mozna poprzez sekwencje ESC albo bezposrednio komendami - jak nizej
 mem_write_byte(0xff04, 1 << LCD_HOME);
 
 fprintf(lcd, "Witaj\n");
 
 
 if(uart_is_use) {
  char inbuff[32];
  while(1) {
   UartGetLine(inbuff, 32, uart);
   fputs(inbuff, lcd);
   fflush(lcd);
  }
 }
 
 while(1)
  NutSleep(10000);
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from nut_first.cCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/electronics/programowalne/nut_first.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).