bashrc

# konfiguracja ogólna

mesg y

umask 0022

export TEXINPUTS=.:~/.tex:
export PATH=$HOME/.bin:"${PATH}"
export PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '

alias 'cp'="cp -i"
alias 'mv'="mv -i"
alias 'rm'="rm -i"

alias 'ls'="ls --color=auto --time-style=+\" %Y-%m-%d %H:%M:%S \" -h"
alias 'date_iso'='date +"%A, %Y-%m-%d %H:%M:%S %z (%Z)%n time stamp: %s"'
alias 'date_iso_utc'='date_iso --utc'
alias 'bc'='bc <(echo scale=3)'

function pakiety-bck() { mkdir -p /etc/pakiety-bck/; tar -czf /etc/pakiety-bck/`date '+%FT%T'`.tgz /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/statoverride /var/lib/dpkg/diversions /var/lib/dpkg/alternatives /var/lib/dpkg/info /var/lib/apt/extended_states /var/lib/aptitude/pkgstates; }

function arecord() {
 if [ $# = 0 ]; then
  arecord -fcd `date +"%F_%T.wav"`;
 else
  /usr/bin/arecord $@
 fi
}

alias y='youtube-dl -b -t'
alias bmv='bzr mv'

function y2p() {
 filename=`echo "$1" | awk 'BEGIN{RS="[&?]"; FS="="} $1=="v"{print $2}'`
 youtube-dl -o /tmp/$filename.flv $1 &
 sleep 2
 kmplayer /tmp/$filename.flv
 kill %1
}

. /etc/bash_completion

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from bashrcCopyright (c) 1999-2019, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/debian_and_posix/bashrc) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).